Katalog ECTS

Lektorat B2+

Pedagog: Oxford Language Centre Szkoła języków obcych

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć lektorat;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach, testów cząstkowych ze słownictwa i struktur gramatycznych oraz kolokwium na koniec semestru. /

opis przedmiotu

• Cel poznawczy: Student doskonali wszystkie podstawowe sprawności językowe, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie oraz potrafi opisywać zagadnienia z zakresu sztuki, historii sztuki oraz grafiki.

Student wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymii zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z grafiką.

 

• Cel kształcący: Student rozwija umiejętność praktycznego posługiwania się ogólnym językiem angielskim oraz językiem specjalistycznym z zakresu sztuki i grafiki i umie zastosować go w środowisku pracy lub w dalszym toku studiów.

Student jest przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

 

• Cel praktyczny: Student umie formułować opinie, tworzyć wypowiedzi ustne, brać czynny udział w dyskusji.

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do podejścia do egzaminu na poziomie B2+ w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego ze sztuki i grafiki. Student opanowuje poprawność językową i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w języku obcym i formułuje treści specjalistyczne w zakresie sztuki w swoim środowisku pracy lub w dalszym toku studiów.

sposób realizacji przedmiotu

Lektorat – ćwiczenia, dyskusje, analiza tekstu, praca w grupie i indywidualnie

zakres tematów

Semestr VII  – zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe i zawierające słownictwo związanie ze sztuką, kinem, mediami oraz grafiką. Usystematyzowanie wiedzy o czasach gramatycznych i czasownikach modalnych. Zwrot have something done, bezokoliczniki a forma czasownika, okresy warunkowe. Mówienie skierowane na wyrażenie przypuszczeń, formułowanie zwięzłych wypowiedzi oraz tematycznej dyskusji. Pisanie raportów i relacji. Czytanie przy użyciu technik skimming i scanning. Semestr kończy się testem sprawdzającym rozwój wszystkich sprawności językowych.

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden: English File Advanced, Third Edition, Oxford University Press,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość języka obcego na poziomie B1/B2 potwierdzona wstępnym testem oceniającym poziom kompetencji językowych studenta.

założenia wstępne

Student rozumie standardowe wypowiedzi na tematy konkretne i abstrakcyjne, potrafi płynnie i spontanicznie porozumieć się w większości sytuacji komunikacyjnych, również tych dotyczących jej profesjonalnego środowiska i kierunku studiów.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Nabyta wiedza oraz doświadczenie umożliwiają ciągłe poszerzanie umiejętności językowych.

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Potrafi komunikować się w języku obcym na tematy specjalistyczne związane z obszarem malarstwa ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10

EU_03 Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologię

MJ_U12
wiedza
opiskod

Ma wiedzę ogólną z języka obcego tworzącą podstawy teoretyczne związane z obszarem malarstwa

MJ_W01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.7 o 30 2 lektorat 30h
lektorat [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13528