Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: prof. dr hab. Roman Gajewski
Asystent/ci: mgr Zuzanna Dolega

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.


Kryteria oceny:
- jakość pracy
- zaangażowanie studenta w pracę artystyczną
- doskonalenie warsztatu w kontekście rysunku
- świadome użycie środków ekspresji twórczej do realizacji dzieł
- inwencja twórcza
- wrażliwa i wnikliwa obserwacja rzeczywistości
- dialog
- otwartość na inne dziedziny sztuki, nauki i kultury w kontekście pracy
- otwartość na nowe spojrzenie - w stosunku do sztuki i prac własnych
- gotowość do eksperymentu
- widoczny postęp

 

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra
: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Praca nad realizacją własnych koncepcji plastycznych w zgodzie z indywidualną ekspresją i światopoglądem artystycznym opartym o własną wrażliwość i wyobraźnię oraz wypracowane środki wyrazu. Rozwinięcie umiejętności dokonywania wyborów ideowych i jakościowych w powiązaniu z kształtowanym wspólnie systemem wartości. Finalnie - gotowość do samodzielnego, świadomego i twórczego uczestnictwa we współczesnym dialogu kulturowym.

Samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:
Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

 

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120
Suma godzin: 240
Punkty ECTS: 8

 

zakres tematów

rysunek koncepcyjny, konceptualny rysunek, techniki rysunkowe, potencjał rysunku, filozofia, historia sztuki, zagadnienia z zakresu sztuki najnowszej, antropologia, kolaż

 

Dodatkowy zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, ustalany podczas konsultacji i dyskusji. Brak ograniczeń

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Zakres lektur - ustalany indywidualnie ze studentem, w celu poszerzenia jego świadomości i wrażliwości z obszaru rysunku, sztuki.
Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece ASP, Czytelni ASP lub u wykładowców):

Vitamin D : new perspectives in drawing, J. Burton,
Vitamin D2 : new perspectives in drawing, C.Garrett,
The age of collage : contemporary collage in modern art, red. Dennis Busch, Hendrik Hellige, Robert Klanten,
The age of collage : contemporary collage in modern art. Vol. 2, red. Dennis Busch and Robert Klanten
Collage : illustrations cut & paste, Miquel Abellán,
Unfolded : paper in design, art and industry / Petra Schmidt and Nicola Stattmann,
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
Roman Gajewski : obecność : twórczość z lat 2004-2016, Roman Gajewski,
Eksplozja litery : ikonografia tekstualności jako źródło cierpień, red. R.Lewandowski,
Nie-miejsca, M. Auge, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Szczeliny Istnienia, Jolanta Brach-Czaina,
Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, E. Dzikowska,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
Współczesny rysunek polski, W. Wierzchowska
Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, T. Pignatti
II Triennale polskiego rysunku współczesnego,5, praca zbiorowa, Muzeum Kresów (Lubaczów),

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VII semestru

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Potrafi biegle korzystać z dotychczasowo nabytej wiedzy w celu podnoszenia jakości warsztatu artystycznego innych

MJ_K01

EU_2 Potrafi wykorzystać połączenie wiedzy i doświadczenia aby działać twórczo w sytuacji braku dostępu do wiedzy

MJ_K02

EU_3 W sposób świadomy realizuje projekt artystyczny w przestrzeni publicznej, wykorzystując do tego doświadczenie z dziedziny psychologii

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 Świadomie i profesjonalnie kontempluje swoje realizacje, poszerzając poszukiwania twórcze i działania o kontekst społeczny, naukowy, co ma wpływ na postrzeganie swojego zawodu

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_6 Swobodnie i świadomie tworzy w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu potencjału środków ekspresji do realizacji własnych koncepcji twórczych

MJ_U01

EU_7 Spójnie łączy świadomość bycia artystą z ekspresją własnych koncepcji twórczych w zakresie działań rysunkowych

MJ_U02

EU_8 Świadomie interpretuje i stosuje zasady estetyki i tradycję do realizowania koncepcji artystycznych z zakresu rysunku

MJ_U04

EU_9 W dojrzały i świadomy sposób działa w grupie, organizuje aktywności i bierze odpowiedzialność za tworzenie projektów artystycznych grupy

MJ_U06

EU_10 Płynnie posługuje się warsztatem rysunkowym, potrafi dostosować środki wyrazu, narzędzia i techniki warsztatu rysownika do zobrazowania własnej koncepcji artystycznej

MJ_U07

EU_11 Dojrzale i świadomie podejmuje się dyskusji z odbiorcami na tematy związane z zawiłościami zagadnień technologicznych i koncepcyjnych rysunku

MJ_U10

EU_12 Nie ma oporów przed wystąpieniami publicznymi z aktywnym uczestnictwem publiki. Jest komunikatywny i potrafi wejść w dialog z odbiorcą.

MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_13 Posiada i biegle stosuje nabytą wiedzę z zakresu zagadnień rysunkowych, konceptualnych i koncepcyjnych. 

MJ_W03

EU_14 Poszukuje nowych form wyrazu poprzez rozszerzanie dotychczasowej wiedzy z zakresu technik rysunku koncepcyjnego i poznawanie innych technologii rysunkowych

MJ_W07

EU_15 Świadomy relacji i zależności między warsztatem a zagadnieniami z teorii rysunku, potrafi zastosować nabytą wiedzę w praktyce

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.8 o 120 6 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13543