Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: prof. dr hab. Anna Królikiewicz
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Przygotowanie prezentacji prac, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych, determinacja, i konsekwentna praca.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac


Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Czwarta Pracownia Rysunku jest pracownią otwartą na rozmaite postawy artystyczne studentów

 i ich osobne pomysły na własny rozwój. Fundamentem programu Pracowni jest możliwość pracy z modelem i konfrontacja doświadczeń zdobytych w poprzednich latach w obrębie klasycznie rozumianej dyscypliny z koniecznością przekraczania granic własnych umiejętności, podejmowania ryzyka, eksperymentem. W Czwartej Pracowni ważniejszy od efektownej wystawy końcowej będzie sam proces pracy, otwartość na popełniane błędy, nieudane próby, doświadczanie, bez których nie wyobrażam sobie, aby możliwe było wypracowanie sobie własnego charakteru pisma w sztuce. W trakcie semestru studenci będą realizowali indywidualne, dedykowane każdemu z nich projekty, poszerzające pole uwagi, możliwości i kształtujące indywidualny, oparty na rzetelnym studiowaniu warsztat.

skrócony opis przedmiotu

 Rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, nauka formułowania koncepcji na poziomie słowa i solidne przygotowanie do końcoworocznej obrony tej koncepcji, oraz jej konsekwentna realizacja wprzestrzeni piblicznej.

 

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:

Metody podające:
 Wykład problemowy
,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
 Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych projektów połączona z dyskusją w czasie korekt i publicznych przeglądów, prowokowanie pytań dotyczących sposobu i środków dochodzenia w pracy twórczej do celu w rysunku. Doprowadzanie do umiejętności posługiwania się w czasie konsultacji/ dyskusji pojęciami i problemami teorii sztuki, współczesnej, a także usytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście szeroko pojętych współczesnych koncepcji  humanistycznych.

Chodzi o to, aby korzystać z nabytej wiedzy z poprzednich semstrów kształcenia podstawowego i łączyć swobodnie jej elementy, poszerzać, ale i pogłębiać zakres studiowanych zagadnień, interpretować informacje. Nie zwalnia to także z pracy intuicyjnej, swobodnej, samodzielnej. Przeglądy odbywające się raz na 3/4 tygodnie połączone z indywidualnymi rozmowami ale i dyskusją w pracowni z kolegami kształcą konfrontowanie się z publiczną prezentacją i jej wymogami, budowanie słownej refleksji, umiejętność komunikowania ważnych dla siebie idei, utożsamiania się z nimi, stania po swojej stronie. W trakcie tych rozmów wzmacniamy u studenta także poczucie własnej wartości, umiejętne reakcje na krytykę z szcunkiem dla innych postaw i  siebie samego, wskazujemy mechanizmy kontroli stresu. 

Wspólne kształtowanie wystawy końcowosemestralnej to poligon, na którym student uczy się podejmować samodzielne decyzje artystyczne, jest za nie odpowiedzialny, sprawdza, jak te decyzje funkcjonują upublicznione, nabywa jednocześnie kompetencji pracy w grupie. 
Cykliczne spotkania w pracowni prowadzącej lub asystentów prezentujące ich twórczość, to pola do otwartej, mniej formalnej dyskusji na temat proponowanych lektur, ich omówienie, interpretacja.

godziny kontaktowe pracy ze studentem 60

godziny pracy własnej studenta 60

suma godzin 120

punkty ECTS 4

zakres tematów

Indywidualny dla każdego studenta: studium modela, przestrzeni,  rysunek wyrażony w innych, nie tylko dwuwymiarowych mediach, jesteśmy otwarci na podejmowane próby rozbudowania doświadczenia rysunkowego ( obiekt, instalacja, film, animacja rysunkowa, realizacja w prestrzeni publicznej).

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1.Mroczna stronawyobraźni – sztuka Alfreda Kubina = In the shadows of the imagination - the art of Alfred Kubin / [red. Teresa Leśniak, red. prowadzący Marzena Daszewska ; tł. na jęz. ang. Jessica Taylor-Kucia, tł. z jęz. niem. Joanna Czudec ; projekt graficzny Rafał Bartkowicz].Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008.

2.Pismo sztuki : rysunek w postmodernistycznym pejzażu : (materiały z Sympozjum towarzyszącego I Międzynarodowemu Konkursowi Rysunku Wrocław 2000) = The writing of art : drawing in the postmodernist landscape : (the papers from the Symposium organised in connection with the 1st International Drawing Competition Wrocław 2000) / red. Andrzej Saj ; [tł. Ryszard Sawicki]. Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych, 2003.

3.Rysunek / [koncepcja i oprac. red. Anna Kowalczyk-Klus ; przekł. na jęz. ang. Zdzisław Ciuk, Danuta Hołata] ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Instytut Sztuki. Cieszyn : UŚ w Katowicach. Filia w Cieszynie. Instytut Sztuki, [1999].

4.Das Bild des Körpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts : ZeichnungenausdemKupferstichkabinett der Akademie der bildendenKünste Wien /hrsg. von Monika Knofler und Peter Weiermair ; Rupertinum Salzburg, Museum fürModerne und ZeitgenössischeKunst, Salzburg. Zürich : Oehrli,  2000.

5.Drawing from the modern, 1880-1945. [1] / Jodi Hauptman ; The Museum of Modern Art, New York. New York : MoMA, 2004.

6.Sztuka jako myśl, sztuka jako energia : VI MiędzynarodoweTriennaleRysunku = Art as thought, art as energy : The Sixth International Drawing Triennale / [red. kat. Adam Sobota ; tł. Marek Adamski, Henryk Holzhausen, Adam Sobota]. Wrocław : MiędzynarodoweTriennaleRysunku, [1995].

7. Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku : studium postaw twórczych / Małgorzata Stępnik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

8. Art now : \b the directory to 136 international contemporary artists = der neueWegweiserzu 136 internationalenzeitgenössischenKünstlern = le nouveau panorama de l'artcontemporain à travers 136 artistes internationaux. Köln : Taschen, 2005.

9. “Międzyjęzyk”, monografia naukowa, Anna Królikiewicz, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, oraz wydawnictwo Doczute, 2019

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie poprzedniego semestru

Znajomość warsztatu, rozumienie pojęć związanych z rysunkiem, rozumienie zmian i nowych możliwości na przestrzeni historii rysunku.

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Rysunku
Wiedza z zakresu kompozycji, kreowania własnej przestrzeni rysunkowej oraz znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_14 Potrafi przeprowadzić proces powstania dzieła sztuki od poziomu projektu czy szkicu po realizację. Posiadając niezbędny aparat pojęciowy potrafi przeprowadzić krytyczną analizę własnej twórczości czy koncepcji konkretnej realizacji i wdrożyć projekt w życie.

MJ_K06
umiejętności
opiskod

EU_04 Swobodnie realizuje samodzielne, zaawansowane prace rysunkowe w oparciu o naturę oraz własne, zaawansowane i samodzielne autorskie koncepcje rysunkowe. Potrafi swobodnie komponować dzieło, posługuje się różnymi technikami i technologiami, eksperymentuje z medium.

MJ_U01

EU_05 Potrafi wykonać zaawansowane prace rysunkowe dedykowane indywidualnie oparte na doświadczeniu rzetelnego studium rzeczywistości, ale wykraczające poza samo studium, lub zupełnie od niego niezależne, wypracowane samodzielne w oparciu o problemy artystyczne zdefiniowane samodzielnie w konsultacji z prowadzącymi

MJ_U02

EU_06 Posiadając doświadczenia z poprzednich semestrów potrafi  wykonać zaawansowaną samodzielną realizację rysunkową w oparciu o obserwację rzeczywistości lub bazującą na autorskich rozważaniach artystycznych odnosząc się krytycznie do tradycyjnych przedstawień z pełną świadomością uwarunkowań kulturowych i estetycznych swojej pracy

MJ_U04

EU_07 Potrafi odnaleźć się w grupie, zna umiejętne reakcje na krytykę z szacunkiem dla innych postaw i siebie samego

MJ_U06

E_08 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach potrafi odnieść się do zaaranżowanej sytuacji przestrzennej (martwa natura, model) lub własnej propozycji problemowej i wykonać zaawansowaną pracę rysunkową z naciskiem na poszerzenie środków realizacji plastycznej takich jak kompozycja, linia, walor, dobór odpowiednich środków plastycznych, w zaawansowanej artystycznie samodzielnej realizacji rysunkowej, stanowiącej autorski utwór plastyczny. Korzysta z doświadczeń plastycznych nabytych również w innych pracowniach

MJ_U07

EU_09 Uczestniczy w spotkaniach w pracowni prowadzącej lub asystentów prezentujących ich twórczość. Są pola do otwartej, mniej formalnej dyskusji na temat proponowanych lektur, ich omówienie, interpretacja. Rozwija myślenie analityczne, uczy się umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, oraz formułowania zaawansowanych, popartych literaturą koncepcji na poziomie słowa obrony tej koncepcji. Uczestniczy w otwartych korektach, podczas których obecni są inni studenci pracowni. Posiada umiejętności posługiwania się w czasie konsultacji i dyskusji pojęciami i problemami teorii sztuki, sztuki współczesnej, a także usytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście szeroko pojętych współczesnych koncepcji  humanistycznych.

MJ_U10 MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_01 Posiada wiedzę o realizacji zaawansowanych, samodzielnych, interpretacji  oraz autorskich realizacji rysunkowych.

MJ_W03

EU_02 Posiada zaawansowaną wiedzę odnośnie technik i technologii rysunkowych, potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania indywidualnych autorskich realizacji artystycznych.

MJ_W07

EU_03 Potrafi korzystać z wiedzy z w dziedzinie rysunku i pogłębiać zakres studiowanych zagadnień, interpretować informacje w realizacji samodzielnych, autorskich prac rysunkowych oraz korzystać z wiedzy z zakresu rysunku w samodzielnej twórczości

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.8 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13545