Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Asystent/ci: dr Marcin Zawicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec każdego semestru, w trakcie pracownianego przeglądu. W trakcie tegoż przeglądu studenci stawiani są przed koniecznością werbalnej obrony swoich prac. Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (zaangażowanie, kreatywność, uczciwość i moralność zawodowa); postępy dokonane w ocenianym okresie; wartości artystyczne prac.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Realizacja indywidualnych projektów z zakresu malarstwa (tradycyjne techniki malarskie, techniki własne, techniki cyfrowe oraz działania przestrzenne)

Cele poznawcze: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zdobycie samoświadomości artystycznej opartej na wiedzy o związkach własnej kreacji artystycznej i jej społecznego oddziaływania;

Zdobycie wiedzy technologicznej z zakresu przedmiotu oraz jej umiejętne stosowanie;

Cele kształcące: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Zdobycie umiejętności warsztatowych pozwalających na samodzielne kreowanie i realizowanie projektów artystycznych;

Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się warsztatem i adekwatnego stosowania środków artystycznej ekspresji;

Cele praktyczne: (planowane kompetencje społeczne)

Zrozumienie potrzeby permanentnego rozwoju.

Rozwijanie umiejętności reagowania na bodźce społeczne i środowiskowe oraz stawania w obronie prawdy;

Rozwijanie umiejętności współżycia i pracy w grupie z zachowaniem szacunku i tolerancji dla innych postaw artystycznych;

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej;

Zdobycie umiejętności krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

skrócony opis przedmiotu

Utrwalając nabyte wcześniej umiejętności, zajęcia zachęcają studentów do zdobywania nowych, do przekraczania granicy strachu przed nieznanym. Prowokują do podjęcia ryzyka indywidualnych poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni malarstwa. Realizując indywidualne projekty studenci rozwijają swoją kreatywność i samodzielność. Stają przed koniecznością obrony werbalnej swoich prac. Poszerzając swą artystyczną świadomość, poszerzają jednocześnie pole postrzegania malarstwa jako autonomicznej dziedziny wypowiedzi. Malarstwo przestaje być przez nich odbierany jako zbiór umiejętności czy zręczności. Zajęcia w pracowni mają przekonać, że dopiero mądre wykorzystanie tych umiejętności jest prawdziwie rozwijające.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje. Tradycją w funkcjonowaniu pracowni są tzw. publiczne korekty, podczas których wybrani studenci dostają szansę zaprezentowania swoich prac zaproszonym gościom (innym wykładowcom, krytykom, kuratorom, studentom z innych pracowni) oraz wysłuchania ich opinii. Pracownia jest obszarem swobodnej wymiany myśli, bez decydowania z góry, która ze stron ma rację.

Metody kształcenia:Metody podające: Wykład problemowy,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji: Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów 60
godziny pracy własnej studenta 60
suma godzin 120
punkty ECTS 4

zakres tematów

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986;

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974

oraz bibliografia wymagana na zajęciach z zakresu historii sztuki.

Student powinien interesować się publikacjami z zakresu sztuki najnowszej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VII semestru studiów. 

założenia wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu malarstwa wyniesione z pracowni podczas VII semestru. 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_12 Ma niezbędne zdolności do przedstawiania własnych koncepcji artystycznych, także na polu działań w przestrzeni publicznej. Potrafi bronić własnych racji i forsować postawione przez siebie koncepcje. Zna realia rynku sztuki i sposoby komunikacji z jego przedstawicielami.

MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU_04 Swobodnie komponuje i realizuje zaawansowane prace malarskie w oparciu o różne techniki malarskie. Potrafi dobrać odpowiednie środki wyrazu artystycznego do założeń swojej pracy. Zna i potrafi wykorzystać techniki nie kojarzone z tradycyjnym warsztatem malarskim, potrafi eksperymentować z medium.

MJ_U01

EU_05 Wykonuje autorskie prace artystyczne odpowiadające na sformułowane przez siebie założenia i problemy artystyczne. Umie samodzielnie zdefiniować problem i dobrać środki wyrazu odpowiadające jego wrażliwości artystycznej ale i założeniu projektu. Potrafi eksperymentować z technikami i medium.

MJ_U02

EU_06 Mając świadomość tradycji malarstwa oraz podstaw warsztatu malarskiego potrafi wykonać zaawansowaną samodzielną realizację malarską opartą na autorskich rozważaniach artystycznych odnosząc się krytycznie do tradycyjnych przedstawień z dużą świadomością kontekstu własnej twórczości. Potrafi stworzyć samodzielne dzieło w oparciu o tę świadomość

MJ_U04

EU_07 Potrafi współpracować w zespole. Z doświadczeniam działań zespołowych takich jak wspólna aranżacja wystaw czy udział w zespołowych projektach nabywa niekiedy też zdolności prowadzenia projektów zespołowych. Umie konstruktywnie dyskutować na tematy związane ze sztuka i kulturą w większej grupie, potrafi artykułować swoje racje.

MJ_U06

EU_08 Umie stworzyć zaawansowaną, autorską kompozycję malarską. Potrafi swobodnie posługiwać się kompozycją, kolorem, walorem, linią i innymi elementami warsztatu malarskiego. Potrafi budować własną gamę kolorystyczną, w razie potrzeby wdrażać techniki z innych dziedzin sztuki jak rysunek czy rzeźba. Rozumie pojęcia takie jak przestrzeń malarska, głębia, korzysta świadomie z różnych środków plastycznych. W razie potrzeby potrafi poszerzać środki wyrazu np. obiekt malarski, nowe media.

MJ_U07

EU_09 Umie swobodnie dyskutować na tematy związane z szeroko pojętą kulturą oraz sztuką. Potrafi artykułować i bronić swoich racji. Umie myśleć analitycznie i krytycznie w zakresie sztuk plastycznych, broni własnych poglądów podczas podczas korekt i konsultacji. Zna dobrze pojęcia i terminy z zakresu sztuk plastycznych, kultury i sztuki współczesnej. Uczestniczy w organizowanych przez pracownię otwartych korektach.

MJ_U10 MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_01 Potrafi zaproponować autorskie rozwiązania kompozycyjne, umie spojrzeć krytycznie na zasady komponowania pracy malarskiej, Zna kanony rozwiązań formalnych obrazu malarskiego. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie budowania obrazu

MJ_W03

EU_02 Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie technologii i technik malarstwa. Potrafi ją dostosować do zamierzonego celu realizacji samodzielnej, indywidualnej pracy artystycznej.

MJ_W07

EU_03 Dobrze zna i rozumie zależności między treścią a formą własnej pracy artystycznej, potrafi je wskazać i bronić, Swobodnie interpretuje własne realizacje. Posiada dużą świadomość zależności warsztatu plastycznego i intelektualnego.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.8 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13562