Katalog ECTS

Obiekt w przestrzeni publicznej

Pedagog: prof. dr hab. Robert Florczak
Asystent/ci: dr Filip Ignatowicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu kolejnych zadań na drodze do realizacji tytułowego dla przedmiotu działania. Oceniane jest zaangażowanie w zajęcia, zdolność do czujnego postrzegania przestrzeni publicznej i umiejętność jej redefinicji za pomocą interwencji artystycznej. Pod uwagę poza pracą projektowo-szkicową, jak i samym wykonaniem obiektu umieszczonego w przestrzeni, brana jest także dokumentacja całego procesu powstawania pracy i jej finalnego usytuowania w kontekście publicznym. Ważna jest siła i jakość artystycznego wyrazu, komunikat płynący z pracy, a w przypadku działań efemerycznych także wartość i czytelność dokumentacji video lub fotograficznej. Oceniany jest także sposób prezentacji projektu podczas pracy projektowej, przeglądu semestralnego jak i wystawy końcowo-rocznej.

 

KRYTERIA OCENY:

-siła artystycznego komunikatu, jakość techniczna pracy, twórczy dobór środków wyrazu dla powstałej realizacji lub szkicu koncepcyjnego

-relacja przestrzenna usytuowanej pracy, dobrana odpowiednia skala, materiał, a także kontekst przestrzenno-społeczny miejsca realizacji

-indywidualny rozwój wrażliwości i świadomości studenta

-zdolność do obserwacji przestrzeni miasta

-aktywność w ramach działań pracownianych i zaangażowanie w pracę artystyczną w trakcie zajęć, przeglądów i pokazów/wystaw

-umiejętność projektowania, wizualizacji, a także prezentacji własnego projektu, zamysłu bądź gotowej realizacji artysytcznej

-umiejętność czytelnego dokumentowania projektu w przestrzeni publicznej (jak i scouting'u w pierwszym etapie zadania)

 

SKALA OCEN:
Ocena celująca (bardzo dobra plus): bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych realizacji.
Ocena bardzo dobra: bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji.
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i poziom techniczny pracy.
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i dobry poziom techniczny pracy.
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty techniczne i artystyczne wykonanych prac.

opis przedmiotu

Na początku praca prowadzona jest z całą grupą studentów. Omawiana jest specyfika działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Omawiane są ograniczenia wynikające z kwestii bezpieczeństwa- obiekt nie może zagrażać zdrowiu lub życiu publiczności korzystającej z danej przestrzeni. Dyskutowane są kwestie odpowiedzialności etycznej i moralnej za prezentowane w przestrzeni publicznej obiekty oraz kwestie legalności lub braku pozwoleń na niektóre interwencje w przestrzeń publiczną oraz zagrożenia wynikające z uczestniczenia w niezgłoszonej interwencji w przestrzeń publiczną. Omawiane są interwencje obiektem w przestrzeń publiczną takich artystów jak Banksy, Jesus Rafael Soto, Richard Serra czy Anish Kapoor, JR, czy Christo. Zadaniem studenta jest znalezienie miejsc, które nadawały by się na interwencję poprzez obiekt artystyczny. Po prezentacji wstępnie znalezionych miejsc omawiana jest relacja obiektu do wybranej przestrzeni- komunikat, skala, tektonika, kontekst i estetyka, a także sposób oddziaływania obiektu na ludzi korzystających z danej lokalizacji. Ponownie omawiane kwestie bezpieczeństwa oraz kwestie związane z działaniem osób trzecich oraz warunków atmosferycznych. Kwestie warunków świetlnych: sztucznych i naturalnych. Logistyka. Omawiane są kwestie ewentualnych pozwoleń na taką interwencję lub ich braku. Omawiana jest kwestia efemeryczności, czasowości lub trwałości umieszczenia obiektu w danym miejscu. Ze względu na ograniczoną ilość godzin oraz możliwości finansowe nasze działania z założenia są przede wszystkim efemeryczne lub czasowe. To obliguje studentów do czytelnej dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej starannie i przy dużej dbałości o technikalia. W semestrze letnim ostatecznie doprecyzowywane są kwestie miejsca, oraz wybrany zostaje konkretny projekt obiektu do realizacji. Omówiona konkretna forma dokumentacji– z założenia w tych zajęciach studenci pracują zespołowo przy dokumentacji- pomagają sobie nawzajem przy realizacjach autorskich projektów jednego z nich. Ostatnim etapem jest obróbka powstałej dokumentacji i jej prezentacja na wystawie semestralnej/końcowo-rocznej. 

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia polegają na wykonaniu interwencji artystycznej w przestrzeń publiczną za pomocą obiektu przestrzennego. Etapy realizacji działania w obrębie zajęć:

 • Zapoznanie się ze specyfiką interwencji obiektem w przestrzeń publiczną poprzez omawiane przykłady.
 • Scouting/poszukiwanie potencjalnych przestrzeni/lokalizacji możliwych do interwencji obiektem.
 • Zaprojektowanie obiektu.
 • Wykonanie obiektu.
 • Posadowienie obiektu w przestrzeni publicznej.
 • Dokumentacja powstawania obiektu, jego posadowienia, reakcji społeczności lokalnej.
 • Montaż dokumentacji video, obróbka dokumentacji foto.
 • Prezentacja dokumentacji na wystawie semestralnej.
sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń/zajęć w pracowni (podzielonych na zadania dedykowane dla semestru zimowego i letniego), a także bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia. Student musi samodzielnie znaleźć i zdokumentować przestrzeń publiczną w której można zrealizować interwencję artystyczną. Student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej i odpowiedzialności za swoją działalność w przestrzeni publicznej tak aby jego realizacja stała się dojrzałym dialogiem młodego artysty z przestrzenią publiczną i jej kontekstem estetyczno-historyczno-społecznym.

W semestrze zimowym zadaniem jest znalezienie i dokumentacja fotograficzna miejsc potencjalnej interwencji artystycznej oraz prezentacja szkiców i wstępnych projektów/wizualizacji trójwymiarowego obiektu, który będzie umiejscowiony/zaprezentowany w wybranej przestrzeni publicznej. W semestrze letnim zadaniem jest dokładne zaprojektowanie obiektu, jego realizacja wraz z umiejscowieniem w przestrzeni publicznej oraz dokumentacja umiejscowienia obiektu w przestrzeni publicznej i kontekstu społecznego, opracowanie/montaż dokumentacji i upublicznienie jej. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

METODY KSZTAŁCENIA:
-Metody podające: wykład problemowy.
-Metody poszukujące (samodzielonego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji / studium.
-Metody dyskusji: indywidualna korekta.
-Metody eksponujące : pokaz / przegląd , wystawa.

 

ILOŚĆ GODZIN KONTAKTOWYCH (wynikających z planu studiów): 30h

ILOŚĆ GODZIN NIEKONTAKTOWYCH (pracy własnej studenta): 30h

SUMA GODZIN: 60h

Punkty ECTS: 2

zakres tematów

Sztuka w przestrzeni publicznej. Interwencje artystyczne. Obiekty przestrzenne. Skala, tektonika, kompozycja. Relacje przestrzenne pracy artystycznej. Komunikat realizacji artystycznej. Odpowiedzialność artysty. Kontekst społeczny sztuki. Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa. Podstawowe założenia formalno-prawne. Rzeźba, pomnik, obiekt. Street art. Kontekst historyczny realizacji w przestrzeni publicznej. Projektowanie i wizualizacja. Realizacja praktyczna obiektu i logistyka działania. Dokumentacja i montaż. Eksponowanie dokumentacji działań plenerowych w przestrzeni galeryjnej. Scouting. Prezentacja projektów artystycznych. Wizualizacja.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:

 • Street art : między wolnością a anarchią = Street art : between freedom and anarchy / [red. Mirosław Duchowski, Elżbieta Anna Sekuła ; tł. Hannah Kemp-Welch et al.]. Wyd. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2011.
 • Między estetyzacją a emancypacją : praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej / red. nauk. Dorota Koczanowicz, Mateusz Skrzeczkowski. Wyd. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010.
 • Polski street art / Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz. Wyd. Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN : Fundacja Grupy Zewnętrznej, 2010.
 • Beyond the street : the 100 leading figures in urban art / Patrick Nguyen, Stuart Mackenzie (eds.). Wyd. Berlin : Gestalten, 2010.
 • Publiczna przestrzeń dla sztuki? / pod red. Marii Anny Potockiej. Wyd. Kraków : "Bunkier Sztuki" : "Inter Esse" ; Wien : Triton Verlag, 2003.
 • Sztuka i przestrzeń publiczna : Pierwsze sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska : 26 lutego 2011 = Art and public space : the First Symposium of the Outdoor Gallery of the City of Gdańsk : 26 February 2011 / [red. Jacek Dominiczak, Kamila Wielebska, Anna Szynwelska ; tł. Aleksandra Szkudłapska]. Wyd. Gdańsk : Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 2012.

 Literatura dodatkowa:

 • Od monumentu do marketu : sztuka wideo i przestrzeń publiczna = From monument to market : video art and public space / pod red. Piotra Krajewskiego i Violetty Kutlubasis-Krajewskiej. Wyd. Wrocław : WRO Centrum Sztuki Mediów, cop 2005.
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Po akceptacji projektu w semestrze zimowym, w ramach zajęć odbywa się działanie plenerowe w semestrze letnim polegające na umieszczeniu powstałego obiektu w przestrzeni publicznej.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VII semestru.

założenia wstępne

Znajomość podstawowych wiadomości o sztuce. Podstawy rysunku, malarstwa, rzeźby. Zdolności intelektualne i manualne pozwalające na realizację obiektów przestrzennych przeznaczonych do posadowienia w przestrzeni publicznej. Posługiwanie się (w stopniu podstawowym) programem Adobe Photoshop oraz jednym z filmowych programów montażowych takich jak Adobe Premiere/Vegas/DaVinci Resolve.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Potrafi we wszystkich warunkach zintegrować wiedzę w obszarze działań w przestrzeni publicznej wraz z doświadczeniem twórczym celem kreacji skutecznej interwencji twórczej.

MJ_K02

EU_2 Zdaje sobie sprawę z ciągle zmieniających się kontekstów kulturowo estetycznych i jest gotów stale poszerzać swoją wiedzę tak by działania w przestrzeni publicznej były jak najbardziej adekwatne do sytuacji społecznej oraz posiadały wysoką jakość.

MJ_K03

EU_3 Wykazuje się ogromną empatią, zrozumieniem emocji, nastrojów społecznych i kontekstów lokalnych, a nawet i historycznych- co pozwala jeszcze skuteczniej pracować w formie realizacji site-specific.

MJ_K04

EU_4 Zdaje sobie sprawę, że działanie w przestrzeni publicznej jest formą dialogu i komunikatu, a funkcją artysty jest podnoszenie wszystkich tematów, nawet tych niewygodnych społecznie. Jest zdolny do szczerego i autonomicznego komentowania rzeczywistości w sposób zaangażowany i atrakcyjny wizualnie. Samodzielnie podejmuje działania w przestrzeni publicznej mające poprawić otaczającą rzeczywistość za pomocą narzędzi artystycznych.

MJ_K05 MJ_K06
umiejętności
opiskod

EU_5 Potrafi wykorzystać wszystkie poznane techniki twórcze do kreacji obiektu przestrzennego stanowiącego zaangażowany komentarz do rzeczywistości. Działania wykonuje w sposób staranny technicznie, bezpieczny i z poszanowaniem dla przestrzeni zastanej i społeczności lokalnej.

MJ_U01 MJ_U05

EU_6 Umie pracować grupowo w obrębie realizowanych działań artystycznych w przestrzeni publicznej. Współpracuje w obrębie realizacji dzieła, jego planowania jak i samej dokumentacji. W razie potrzeby potrafi przewodniczyć grupą.

MJ_U06

EU_7 Korzysta z szerokiego wachlarza umiejętności technicznych i artystycznych celem realizacji autorskich działań w przestrzeni publicznej. Działa pomiędzy różnymi mediami. A z dokumentacji pracy efemerycznej potrafi stworzyć kolejną wartość artystyczną.

MJ_U07
wiedza
opiskod

EU_8 W ramach realizacji własnych działań twórczych w przestrzeni publicznej potrafi korzystać z szerokiego zespołu informacji. Zna różne style, gatunki i techniki wypowiedzi artystycznej. Wie o relacjach formalnych pracy z otoczeniem jej usadowienia i o kompozycji przestrzennej. Potrafi przewidzieć konkretne etapy pracy nad projektem. Rozumie podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem tworzenia realizacji w przestrzeniach publicznych. Wszystkie te informacje umożliwiają tworzenie skutecznych prac o wielkim stopniu oryginalności i swobody wypowiedzi twórczej. Powstałe realizacje stanowią trafny komentarz odautorski do otaczającej rzeczywistości.

MJ_W03 MJ_W05 MJ_W06

EU_9 Zna różne techniki wypowiedzi przestrzennej w postaci obiektu. Posiada wiedzę dotyczącą różnorodnych interwencji w przestrzeń publiczną. Zna problematykę działań efemerycznych. Wie jak wykonać dokumentację pracy czasowej.

MJ_W07

EU_10 Zdaje sobie sprawę z możliwych prawnych konsekwencji realizacji pracy w przestrzeni publicznej. Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień logistyczno-formalnych. Wie jaką drogą należy szukać konkretnych pozwoleń. Posiada podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa realizacji skomplikowanych działań.

MJ_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.8 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13575