Katalog ECTS

Architektura spektaklu i scenografia

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

umiejętność wykonania poprawnej kompozycji przestrzennej, umiejętność interpretacji tekstu i zdefiniowania elementów tworzących przestrzeń sceniczną- zostaną ocenione na podstawie wykonania tych elementów w kubiku 

Ocena bardzo dobra plus:bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne rezultaty artystyczne
wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac 

opis przedmiotu

Dla studentów wybierających Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii jako fakultet proponowany jest program wprowadzający w podstawy projektowania obiektów w przestrzeni scenicznej w oparciu o analizę wybranej sceny z dramatów W.Shakespeare'a

skrócony opis przedmiotu

Dla studentów wybierających Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii jako fakultet proponowany jest program wprowadzający w podstawy projektowania obiektów w przestrzeni scenicznej w oparciu o analizę wybranej sceny z dramatów W.Shakespeare'a

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, prezentacje multimedialne, zajęcia projektowe, analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc), wycieczki dydaktyczne (wizyty w trójmiejskich teatrach).

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

zakres tematów

 

- podstawowe zasady techniki teatralnej,

- zasady komponowania przestrzeni scenicznej 

 

 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Historia teatru"pod.red. Johna Russella Browna, Warszawa 1999

"Historia mody" autor:Francois Boucher, Wyd.Arkady

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Optymalnie: zaliczenie 1 semestru w pracowni Architektury Spektaklu i Scenografii na III roku studiów w formie fakultetu

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem i sztukami performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w każdych warunkach oraz jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

MJ_K02 MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Student potrafi stosować nabyte środki wyrazu oraz tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w dziedzinie scenografii, świadomie wykorzystując swoja intuicję, emocjonalność wyobraźnię i wiedzę oraz potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji projektu scenograficznego.

MJ_U01 MJ_U03
wiedza
opiskod

EU_03 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu projektowani scenografii, posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w dziedzinie scenografii i zakresu pracy scenografa –wiedza na temat środków ekspresji i umiejętności warsztatowych niezbędnych przy realizacji scenografii, technologii stosowanych w teatrze, rozumie zależność w obrębie infrastruktury technicznej budynku teatru, posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii scenicznej, jej historycznych uwarunkowań i najnowszych osiągnięć

MJ_W02 MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.8 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13577