Katalog ECTS

Intermedia

Pedagog: prof. dr hab. Wojciech Zamiara

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach, uczestniczenie w korektach oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń.
Kryteria samodzielne i kreatywne podejście do ćwiczeń, wiedza i umiejętności w zakresie technologii wykorzystywanych w ćwiczeniach. Umiejętność prawidłowego realizowania ćwiczenia w wybranym medium. Świadomy wybór medium i sposobów ekspresji.


ocena bdb + (celująca - 5+) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie i na poziomie bdb oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach a także duże zaangażowanie działania artystyczne z obszaru intermediów

ocena bdb (5) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie i na poziomie bdb oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena db+ (4+) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem wyższym niż dobry
oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena db (4) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem wyższym niż dobry
oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena dst+ (3+) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem wyższym niż dostateczny oraz udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena dst (3) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem dostatecznym oraz udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena ndst (2) - brak zrealizowanych wymaganych ćwiczeń semestralnych, udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

niezaliczenie przedmiotu brak zrealizowanych wymaganych ćwiczeń semestralnych, niedostateczny udział w zajęciach

opis przedmiotu

Program pracowni zakłada zapoznanie z tradycją równoprawnego poszczególnych mediów i łączenia w ramach wypowiedzi artystycznej. Pryncypia programowe wyznaczają otwartość na wszystkie zjawiska zachodzące we współczesnym świecie i mające wpływ na sposoby komunikacji między ludzkiej. Wymusza to ewolucję języków oraz strategii sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Program pracowni zakłada zapoznanie z tradycją równoprawnego poszczególnych mediów i łączenia w ramach wypowiedzi artystycznej. Pryncypia programowe wyznaczają otwartość na wszystkie zjawiska zachodzące we współczesnym świecie i mające wpływ na sposoby komunikacji między ludzkiej. Wymusza to ewolucję języków oraz strategii sztuki.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia obejmują realizację przedmiotu
w formie:
-wykład problemowy
-prezentacja multimedialna
-omówienie zagadnień teoretycznych
-dyskusja dydaktyczna
-dialog dydaktyczny, indywidualna korekta
-metoda przypadków
-ćwiczenia
-praca w grupie
-doświadczenia, eksperymenty
-autoprezentacja
-pokaz, wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 60

Punkty ECTS: 2

zakres tematów

Obszar tematyczny zawiera następujące zagadnienia: video transmisja, video zapis, video maszyna, video obiekt- video rzeźba, video obraz, video plakat, video instalacja- przestrzeń aktywna , video dokumentacja, video klip, video manipulacja- paradokument lub interakcja, video performance.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Andrzej Gwźódź WIDZIEĆ, MYŚLEĆ, BYĆ. TECHNOLOGIA MEDIÓW Uniwersitas, Kraków 2001 ISBN 83-7052-593-8
Ryszard Kluszczczyński SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. CYBERKULTURA. SZTUKA MULTIMEDIÓW Warszawa 2002
Ryszard Kluszczyński SZTUKA INTERAKTYWNA. OD DZIEŁA-INSTRUMENTU DO INTERAKTYWNEGO SPEKTAKLU , Warszawa 2010 ISBN 978-83-60807-73-6
Jerzy Truszkowski ARTYŚCI RADYKALNI Galeria Bielska , Bielsko Biała 2004 ISBN 83-87984-23-X
WARSZTAT FORMY FILMOWEJ 1970-1977 CSW Zamek Ujazdowski , Warszawa ISBN 83-88277-26-7
UKRYTA DEKADA. POLSKA SZTUKA WIDEO 1985-1995 WRO CENTRUM SZTUKI , Wrocław 2010 ISBN 978-83-929186-1-5
Marek Wasilewski SZTUKA NIEOBECNA Wyd. OBSERWATOR , Poznań 1999 ISBN 83-87235-22-9
PERFORMANCE (Grzegorz Dziamski, Henryk Gajewski) Wyd. MAW , Warszawa 1984

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony VIII semestr studiów.

założenia wstępne

Doświadczenie w wykorzystaniu fotografii i wideo. Podstawowa znajomość programów do obróbki obrazów i wideo.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz wiedzy specjalistycznej z obszaru intermediów.

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_2 Potrafi umiejętnie wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji
artystycznej, zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi
z obszaru dotyczącego intermediów oraz projektować w stopniu zaawansowanym, efekty własnej pracy
w kontekście założeń estetycznym

MJ_U04

EU_3 Potrafi stosować efektywne, specjalistyczne techniki ćwiczenia umiejętności
warsztatowych z zakresu intermediów, które umożliwiają ciągły ich rozwój

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_4 Ma wiedzę na temat zaawansowanych form kreacji związanej z intermediami,
umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

MJ_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.9 d 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13584