Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: prof. dr hab. Maria Targońska
Asystent/ci: mgr Zuzanna Dolega

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia (zaliczenie z oceną) jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
- świadome komponowanie i dostrzeganie zależności między elementami kompozycji
- obserwacja i analiza rzeczywistości
- sumienna praca nad doskonaleniem warsztatu rysunkowego, adekwatnego dla danego studenta
- wiedza z zakresu technik i technologii rysunkowych (wraz z zastosowaniem)
- wiedza i świadomość potencjału twórczego różnych technik rysunkowych

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra
: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Pracownia rysunku zajmuje się realizacją projektów artystycznych jako indywidualnej wypowiedzi każdego studenta, na poszukiwaniu własnych środków ekspresji, zwróceniu uwagi na to co istotne w tworzeniu, na kształtowaniu indywidualnego, opartego na rzetelnej nauce warsztatu.

• Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:

- uzyska umiejętność budowy konstruktu rysunkowego
- będzie dysponował niezbędną wiedzą w obszarze sztuki oraz współczesnej kultury
- posiądzie zdolność pozycjonowania swojej koncepcji artystycznej w kontekście współczesności oraz w odniesieniu do historii sztuki
- będzie rozwijał swobodę poruszania się w różnych dziedzinach sztuki
- zindywidualizuje sferę przekazu rysunkowego
- rozwinie świadomość relacji pomiędzy koncepcją a formalnym wymiarem dzieła
- uzyska świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych właściwych do prezentacji swojej pracy

• Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student:

- posiądzie zdolność indywidualnego kreowania dzieła oraz własnych idei artystycznych
- będzie swobodnie posługiwał się dobraną technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych
- posiada swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej
- realizuje prace na wysokim poziomie warsztatowym
- poprawnie komunikuje swoje idee artystyczne w trakcie prezentacji publicznych

• Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne) Student:

- posiądzie umiejętność krytycznego i analitycznego odnoszenia się do rzeczywistości
- posiądzie zdolność samorozwoju oraz samokształcenia w obszarze swojej aktywności twórczej
- potrafi trafnie interpretować kreowany przekaz wizualny
- podchodzi refleksyjnie i krytycznie do swojej twórczości jaki i do działań innych osób
- będzie świadomy kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki jak i w przestrzeni społecznej
- dojrzałość artystyczna i emocjonalna pozwoli mu pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych
- potrafi współpracować i kooperować na poziomie twórczym z innymi osobami

skrócony opis przedmiotu

Kreowanie przestrzeni, realizacja własnych koncepcji twórczych, rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac. Duży nacisk kładziony jest na rysunkowe studium postaci z natury.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.
Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych prac, zadań, projektów połączona z dyskusją.

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120
Suma godzin: 240
Punkty ECTS: 8

zakres tematów

rysunek studyjny, studium, studium przestrzeni, portret, model, anatomia, kompozycja, animacja rysunkowa, historia sztuki, sztuka współczesna

 

Zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, w oparciu o podstawowy zakres tematów obowiązujący w pracowni rysunku studyjnego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Zakres lektur ustalany jest indywidualnie ze studentem, po konsultacjach. Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece lub Czytelni ASP lub u wykładowców):
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Imperium znaków, R. Barthes,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
O duchowości w sztuce, V. Kandinsky,
Antropologia obrazu : szkice do nauki o obrazie, H. Belting,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
100 artists of the male figure : [a contemporary anthology of painting, drawing, and sculpture], E. Gibbons,
Art journey portraits & figures : the best of contemporary drawing in graphite, pastel and colored pencil, R.Rubin Wolf,
Drawing redefined / Roni Horn, Esther Kläs, Joëlle Tuerlinckx, Richard Tuttle, Jorinde Voigt, red. J. R. Gross,
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017,
Wiedza tajemna : sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, D. Hockney,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Uzyskanie zaliczenia VIII semestru.

założenia wstępne

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa.

Wiedza z zakresu kompozycji, koloru, kreowania własnej przestrzeni rysunkowej oraz znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Jest gotowy do samodzielnego poprowadzenia warsztatu z zakresu technik i technologii rysunkowego, z pełną odpowiedzialnością za twórczy postęp

MJ_K01

EU_2 Potrafi świadomie i profesjonalnie wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie twórcze do działań, wymagających szczególnej reakcji

MJ_K02

EU_3 Potrafi komunikatywnie organizować wydarzenia o charakterze artystycznym w przestrzeni społecznej i kulturowej

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 W sposób dojrzały i refleksyjny dostrzega swoją twórczość na tle problematyki z zakresu innych dziedzin, co ma wpływ również na postrzeganie swoich przyszłych losów

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_5 Wdraża w życie własne koncepcje artystyczne na wysokim poziomie

 

MJ_U01

EU_6 Jest świadomą i dojrzałą osobowością artystyczną, gotową do wdrażania projektów i planów artystycznych, szczególnie z zakresu rysunku 

MJ_U02

EU_7 Kreuje rzeczywistość artystyczną z łatwością i profesjonalizmem, w sposób dojrzały, swobodny i świadomy, z uwzględnieniem estetyki, kompozycji i kanonów

MJ_U04

EU_8 Działa w grupie w sposób bezkonfliktowy, profesjonalnie podejmuje się nowych wyzwań, biorąc inicjatywę w przewodnictwie artystycznym projektom, projektom badawczym 

MJ_U06

EU_9 Wykorzystuje w sposób profesjonalny i świadomy zdobyty warsztat rysunkowy do realizacji projektów artystycznych o wysokich walorach estetycznych i warsztatowych

MJ_U07

EU_10 Płynnie, w sposób profesjonalny konwersuje i podejmuje dyskusję z odbiorcą, pokazując przy tym zaawansowaną wiedzę z zakresu sztuki, rysunku, kompozycji

MJ_U10

EU_11 Dojrzale realizuje zadaną prezentację dotyczącą dorobku, w sposób kreatywny potrafi przyciągnąć uwagę widza do własnej twórczości

MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_12 Biegle stosuje poznane zagadnienia i prawa rysunku studyjnego do konfrontacji z problemami badawczymi, w szczególności w kontekście dyplomu

MJ_W03

EU_13 Jest świadomy i przygotowany do indywidualnej i niezależnej twórczości w zakresie rysunku, w kontekście dyplomu 

MJ_W07

EU_14 Dojrzale i kompetentnie nazywa, bada i eksploruje zależności teorii i praktyki, stosując je w swojej twórczości

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.9 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13588