Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Asystent/ci: dr Marcin Zawicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec każdego semestru, w trakcie pracownianego przeglądu. W trakcie tegoż przeglądu studenci stawiani są przed koniecznością werbalnej obrony swoich prac. Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (zaangażowanie, kreatywność, uczciwość i moralność zawodowa); postępy dokonane w ocenianym okresie; wartości artystyczne prac.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

opis przedmiotu

Realizacja indywidualnych projektów z zakresu malarstwa (tradycyjne techniki malarskie, techniki własne, techniki cyfrowe oraz działania przestrzenne)

Cele poznawcze: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zdobycie samoświadomości artystycznej opartej na wiedzy o związkach własnej kreacji artystycznej i jej społecznego oddziaływania;

Zdobycie wiedzy technologicznej z zakresu przedmiotu oraz jej umiejętne stosowanie;

Cele kształcące: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Zdobycie umiejętności warsztatowych pozwalających na samodzielne kreowanie i realizowanie projektów artystycznych;

Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się warsztatem i adekwatnego stosowania środków artystycznej ekspresji;

Cele praktyczne: (planowane kompetencje społeczne)

Zrozumienie potrzeby permanentnego rozwoju.

Rozwijanie umiejętności reagowania na bodźce społeczne i środowiskowe oraz stawania w obronie prawdy;

Rozwijanie umiejętności współżycia i pracy w grupie z zachowaniem szacunku i tolerancji dla innych postaw artystycznych;

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej;

Zdobycie umiejętności krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

skrócony opis przedmiotu

Utrwalając nabyte wcześniej umiejętności, zajęcia zachęcają studentów do zdobywania nowych, do przekraczania granicy strachu przed nieznanym. Prowokują do podjęcia ryzyka indywidualnych poszukiwań w obrębie szeroko rozumianej przestrzeni malarstwa. Realizując indywidualne projekty studenci rozwijają swoją kreatywność i samodzielność. Stają przed koniecznością obrony werbalnej swoich prac. Poszerzając swą artystyczną świadomość, poszerzają jednocześnie pole postrzegania malarstwa jako autonomicznej dziedziny wypowiedzi. Malarstwo przestaje być przez nich odbierany jako zbiór umiejętności czy zręczności. Zajęcia w pracowni mają przekonać, że dopiero mądre wykorzystanie tych umiejętności jest prawdziwie rozwijające.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje. Tradycją w funkcjonowaniu pracowni są tzw. publiczne korekty, podczas których wybrani studenci dostają szansę zaprezentowania swoich prac zaproszonym gościom (innym wykładowcom, krytykom, kuratorom, studentom z innych pracowni) oraz wysłuchania ich opinii. Pracownia jest obszarem swobodnej wymiany myśli, bez decydowania z góry, która ze stron ma rację.

Metody kształcenia:Metody podające: Wykład problemowy,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji: Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

godziny kontaktowe wynikające z planu studiów- 120
godziny pracy własnej studenta 120
suma godzin 240
punkty ECTS 8

zakres tematów

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986;

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974

oraz bibliografia wymagana na zajęciach z zakresu historii sztuki.

Student powinien interesować się publikacjami z zakresu sztuki najnowszej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VIII semestru studiów. 

założenia wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu malarstwa wyniesione z pracowni podczas VIII semestru. 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_11 Potrafi odnieść zgromadzoną podczas studiów wiedzę do zagadnień innych niż samo malarstwo, takich jak na przykład działania projektowe, scenograficzne czy inne realizacje plastyczne. Ma zdolność do samorozwoju i pracy w oparciu o zgromadzone doświadczenia w zupełnie nowych obszarach działalności.

MJ_K02
umiejętności
opiskod

EU_04 Umie przygotować koncepcję autorskiego działa plastycznego. Potrafi dobrać odpowiednie techniki i środki wyrazu spośród szerokiego wachlarza mediów i wykorzystać je w pracy nad koncepcją autorskiej pracy artystycznej. Przygotowuje samodzielnie szkice i koncepcje autorskiego działa w oparciu o zaawansowany warsztat malarski.

MJ_U01

EU_05 Samodzielnie opracowuje koncepcję zaawansowanej pracy artystycznej w oparciu o szeroki zakres technik, technologii i różne media związane z warsztatem malarskim. Potrafi przygotować plastyczną koncepcję autorskiego projektu artystycznego. Nie boi się ekspertymentów z medium malarskim.

MJ_U02

EU_06 Korzystając z doświadczeń poprzednich lat studiów umie przedstawić propozycję autorskiego projektu artystycznego z pełną świadomością uwarunkowań kulturowych i estetycznych swojej realizacji. Umie zarazem korzystać jak i odnieść się krytycznie do tradycji malarstwa.

MJ_U04

EU_07 Umie funkcjonować w grupie a także przewodniczyć projektom zespołowym. Potrafi zabierać stanowisko w dyskusji i przekonywać innych do własnych racji, szczególnie w dyskusji z zakresu kultury i sztuki.

MJ_U06

EU_08 Potrafi stworzyć zaawansowaną, autorską kompozycję malarską. Potrafi swobodnie posługiwać się kompozycją, kolorem, walorem, linią i innymi elementami warsztatu malarskiego. Potrafi przygotować i opracować plastycznie zaawansowaną autorską koncepcję dzieła plastycznego, swobodnie eksperymentuje z medium, technikami i technologiami.

MJ_U07

EU_09 Umie zdefiniować i przedstawić założenia teoretyczne samodzielnej pracy artystycznej. Uczestniczy w życiu pracowni, swobodnie dyskutując na tematy związane z kulturą i sztuką.

MJ_U10 MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_01 Bazując na zdobytej wiedzy zna dobrze zasady kompozycji i budowania obrazu, potrafi zaproponować indywidualne, autorskie rozwiązania problemu malarskiego.

MJ_W03

EU_02 Potrafi dobrać odpowiednie środki plastyczne do realizacji aktorskiej pracy artystycznej w postaci aneksu lub dyplomu. Potrafi świadomie eksperymentować z medium malarskim. Umie intelektualnie opracować temat pracy i samodzielnie wskazać technikę oraz technologie niezbędne do jego realizacji.

MJ_W07

EU_03 Potrafi naszkicować i przedstawić własną autorską koncepcję dzieła, korzystając z dotychczasowych doświadczeń. Jest świadomy zależności formy i treści dzieła, świadomie dobiera środki wyrazu odpowiednie dla zadanych założeń.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.9 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13600