Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, znajomość lektur, znajomość tematu; pogłębienie problematyki pracy pisemnej;
umiejętności – przygotowanie do konsultacji, zastosowanie wiedzy, rozumienie podjętej problematyki w kontekście indywidualnych lektur i współczesnej sztuki;korekta pracy pisemnej;
kompetencji społecznych – konstruktywne, samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej w oparciu o samodzielną koncepcję i indywidualny wybór lektur;
 

Zaliczenie - ocena po sem., kryteria oceny:

1. przygotowanie pracy pisemnej wg kryteriów wydziałowych - po sem. letnim;

2. prezentacje postępów pracy w trakcie konsultacji (min. 3 w semestrze);

3. ocena końcowa: na podstawie aktywności i konsultacji oraz oceny pracy pisemnej;

ocena bardzo dobra: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie bardzo dobrym; aktywność i zaliczenie konsultacji na poziomie bardzo dobrym/ lub dobrym;

ocena dobra: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie dobrym; aktywność i zaliczenie konsultacji na poziomie dobrym;

ocena dostateczna: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie dostatecznym; aktywność i zaliczenie konsultacji na poziomie dostatecznym;

ocena niedostateczna: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie niedostatecznym/ lub niezaliczenie pracy pisemnej; brak aktywności i niezaliczenie konsultacji;opis przedmiotu

- Cel poznawczy: Wnikliwe poznanie wybranego zagadnienia teoretycznego, opracowanie go na poziomie analitycznym i interpretacja zaprezentowanego materiału według indywidualnie przyjętej metody; koncepcyjne opracowanie zagadnienia w oparciu o indywidualnie zebraną literaturę;

- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej; opanowanie warsztatu edytorskiego pracy pisemnej;

- Cel praktyczny: Budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej; Ćwiczenie podstaw warsztatu pisarskiego w zakresie narracji na tematy związane ze sztuką; Organizacja pracy własnej studenta – zachęta i inicjowanie pracy badawczej, i interpretacji źródeł.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej (komentarz uzupełniający dyplom praktyczny ) z uwzględnieniem indywidualnego tematu pracy poszczególnych studentów. Cykl zajęć dotyczy głównie sztuki pisania i budowania narracji dłuższego tekstu pisanego, powiązania jej z podstawami warsztatu pisarskiego, a także wiąże się on z pracą nad doborem i krytyczną analizą źródeł z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych pod kątem tematu pracy dyplomowej.

sposób realizacji przedmiotu

metody podające - wykład problemowy;

metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, studium;

metody dyskusji: seminaryjna, indywidualna korekta planu koncepcyjnego pracy pisemnej oraz fragmentu tekstu pisemnego;

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów - 30 godz.

Godzin niekontaktowe - praca własna studenta: 120godz. (lektury, czas biblioteczny, pisanie i korekta pracy pisemnej)

Suma godzin: 150

Punkty ECTS: 5

zakres tematów

poszczególne godziny w ramach spotkań ze studentami:
1- 4. Wykład rozszerzający związany z metodologią pracy pisemnej - w odniesieniu do zastosowanych w pracach metodologii pisania prac (antropologia wizualna , hermeneutyka, "czytanie" obrazu, socjologia sztuki);
5-10. Prezentacje indywidualne tematów - w zakresie podstaw metodologii pracy pisemnej (w obrębie antropologii sztuki z elementami historii   sztuki, teorii rozumienia i analizy obrazu); -Teoria tekstu dyplomowego: kwestia metodologii; jaką filozofię przywołać? Kogo zacytować? Derrida czy Kołakowski?
11-15. Analiza/korekta prac pisemnych: - konstruowanie długiego tekstu na temat sztuki i forma pracy. Podstawy warsztatu pracy pisemnej - analiza zastosowanej metodologii i przyjętych rozwiązań językowych/stylistycznych. Korekta pierwszych wersji całości tekstu;
16-20. Prezentacja indywidualne prac pisemnych - zakres warsztatowy;  - Język wizualny: pokazać widzenie - „pokaż i opowiedz”;- Krytyka pracy nad tekstem o obrazie/ przedstawieniu wizualnym, używanie materiałów wizualnych; używanie metodologii związanych z wywiadem, ewentualnie materiałami związanymi z badaniami jakościowymi;
21-25. Analiza krytyczna poszczególnych fragmentów prac pisemnych  - konsultacje pod kątem koncepcji, kompozycji i warsztatu pisarskiego: prawda i spójność tekstu;
26-30. Korekta całości pisemnych prac studenckich: krytyczna i tematyczna wiarygodność; analiza i interpretacja materiału wizualnego i narracyjnego; interpretacja wizualnego dzieła sztuki w kontekście tematu; inter-semiotyczność metodologiczna.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/ Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                              

Belting H., Antropologia obrazu, Universitas, 2007;                                  

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;                                                                                       

Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;  

Manovich Lev, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011;                                                              

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                  

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Potocka A. M., Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Baran i Suszczyński, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, słowo obraz/ terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                        

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz/ terytoria, 2000;                                                                                                             

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, Słowo/Obraz Terytoria, 2012. 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

 

wymagania wstępne
wymagania formalne


zaliczenie IX semestru


założenia wstępne

podstawy znajomości historii sztuki – w zakresie studiów magisterskich;

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, w każdych warunkach

EU_2 Jest gotów do podejmowania krytycznej refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza

 

 

MJ_K02 MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_1 Potrafi przygotowywać prace pisemne i ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką malarstwa i sztuki, z wykorzystaniem podstaw teoretycznych i różnorakich źródeł

MJ_U09
wiedza
opiskod

EU_1 Zna wybrane zagadnienia z zakresu kultury, sztuki,filozofii

EU_2 Rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

MJ_W02 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.9 o 30 5 S 30h
S [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13617