Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W celu zaliczenia 9 semestru student musi wykazać się wymaganą obecnością na zajęciach seminaryjnych, mieć zaakceptowany konspekt oraz stan badań, a także przynajmniej dwukrotnie w semestrze zaprezentować swój temat przed całą grupą seminaryjną.  

opis przedmiotu

Cel poznawczy: analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o metodologię w obszarze danego kierunku.

Cel kształcący: właściwy dobór i wykorzystanie literatury, umiejętna ocena wiarygodności źródeł i informacji wykorzystywanych w pracy, umiejętne projektowanie, rozwiązywanie i modyfikowanie istniejących problemów/rozwiązań.

Cel praktyczny: chęć poszerzania wiedzy poprzez samodzielne poszukiwania, umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi, organizowanie własnej pracy, branie odpowiedzialności za realizację własnych przedsięwzięć.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania teoretycznej pracy dyplomowej, która w większości przypadków związana jest z tematyką dyplomu praktycznego. Zajęcia dotyczą opanowania warsztatu techniki pisania pracy, umiejętnego budowania problemu oraz analizy wybranej literatury z zakresu omawianego tematu.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium, indywidualne spotkania, wykład z prezentacją ppt

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30 (semestr zimowy)
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120 (semestr zimowy)
Suma godzin: 150


Punkty ECTS: 5 (semestr zimowy)

zakres tematów


Prezentacja cech poprawnej konstrukcji pracy pisemnej i jej metodologii.
Dyskusja nad ujęciem problemu.
Indywidualne prezentacje studentów (prezentacje ppt, referaty).
Korekty prac, indywidualne konsultacje.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

Literatura zalecana:

D’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

D’ Alleva A., Jak studiować historię sztuki?

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2004

Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, „Artium Questiones”, 3 (1986).

Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976

Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Poznań 2009

Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony wcześniejszy semestr

założenia wstępne

Poszerzony zakres znajomości z historii sztuki, kultury i filozofii w zakresie studiów magisterskich

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1  Jest gotów do dyskusji na tematy społeczne, naukowe i etyczne  związane z własną działalnością artystyczną oraz potrafi korzystać z idealnych, jasno określonych wzorów kulturowych (ideałów). 

 

 

 

 

MJ_K05

EU_2 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji.

MJ_K02
umiejętności
opiskod

EU_1 Posiada umiejętności przygotowania rozbudowanych prac pisemnych (potrafiąc korzystać z rożnych źródeł teoretycznych) i wystąpień ustnych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami malarstwa przy wykorzystaniu podst. źródeł teoretycznych a także innych ujęć. 

MJ_U09
wiedza
opiskod

EU_1 :Posiada wiedzę właściwą dla zagadnień związanych z tematyką prowadzonych przez siebie badań.

 

 

MJ_W02

EU_2 Dysponuje wiedzą na temat podstaw i zasad z zakresu prawa autorskiego.

MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.9 o 30 5 S 30h
S [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13623