Katalog ECTS

Elements of Art. History

Pedagog: dr Roman Nieczyporowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konwersatorium;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Semestr zajęć Elements of Art History kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia są:

- aktywność na zajęciach

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań zleconych do samodzielnej pracy studenta

 

za aktywność na zajęciach Student/Studentka może uzyskać 0-10 punktów 

wybitne zaangażowane w trakcie zajęć         8-10 pkt

duże     zaangażowane w trakcie zajęć         5-7 pkt

średnia zaangażowanie w trakcie zajęć         3-4 pkt

dostateczne zaangażowanie w trakcie zajęć: 1-2 pkt

brak zaangażowania:                                     0 pkt

zaś za zadania do wykonania w ramach pracy własnej może otrzymać 0-10 punktów

Ocena końcowa (sumaryczna)

Punktacja:

ocena celująca (5.5):              19.0-20.0 pkt

ocena bardzo dobra (5.0):       17.5-18.5 pkt

ocena dobra plus (4.5):           16.0-17.0 pkt

ocena dobra (4.0):                  14.5-15.5 pkt

ocena dostateczna plus (3.5):  13.0-14.0 pkt

ocena dostateczna (3.0):         11.0-12,5 pkt

ocena niedostateczna (2.0):         0-10.5 pkt.  

opis przedmiotu

cel poznawczy:
Student poznaje podstawowe angielskie słownictwo specjalistyczne i zwroty idiomatyczne z dziedziny historii sztuki

cel kształcący;
Nabywa umiejętności analitycznego myślenia.
W oparciu o nabytą wiedzę potrafi (na poziomie elementarnym: komunikatywnym) przedstawić w języku angielskim swoje zdanie na temat podstawowych zjawisk historii sztuki

cel praktyczny;
Mając świadomość swojego poziomu wiedzy nie boi się zabierać głosu w debacie publicznej prowadzonej w j. angielskim oraz potrafi logicznie i przejrzyście formułować swoje sądy na tematy związane z kulturą wizualną.

skrócony opis przedmiotu

Poprzez przedstawienie w języku angielskim, w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów podejmowanych przez sztukę na przestrzeni dziejów, zajęcia stawiają sobie za cel przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań prowadzonych w języku angielskim dyskusji poświęconych sztuce. Główny nacisk położony jest na opanowanie podstawowego słownictwa specjalistycznego w jego praktycznym użyciu.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia Elements of Art History odbywają się w formie anglojęzycznego konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Anglojęzyczne zajęcia poświęcone historii sztuki i kultury prowadzone są jako połączenie wykładu informacyjnego (tu nacisk położony jest na terminologię fachową) z elementami wykładu problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,

metody kształcenia:

metody podające (wykład informacyjny oraz wykład problemowy)

metody poszukujące (wykorzystanie elementów konwersatorium i dyskusji w celu aktywizacji studentów w kierunku samodzielnego uczenia się i <anglojęzycznej> komunikacji interpersonalnej w grupie)

całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów

- godziny wykładów (kontaktowe) wynikające z planu studiów- 20h

- godziny przeznaczone na pracę własna studenta- 15 h

Punkty ECTS: 1

zakres tematów

1. Tradition and innovation

2. The realm of beauty

3. The conquest of reality

4. The mirrow of nature

5. Vision and visions

6. Tradition and innovation

7. In search of new standards

8. A crisis of art

9. The changing past

10. An endless story

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Collins J., Sculptur Today, Phaidon Press Limited, London-New York 2007.

Gombrich E.H., The Story of Art, Phaidon Press Limited, London-New York 2016.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie następujących przedmiotów:
       Historii sztuki (wykład ogólny), Historia malarstwa; Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej,

oraz
       lektoratu języka angielskiego

 

 

założenia wstępne

Student posiada:
- ogólną znajomość historii sztuki i kultury
- ogólną znajomość j. angielskiego

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student/Studentka jest gotów/gotowa do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_01 Student/Studentka potrafi komunikować się w na tematy specjalistyczne związane z obszarem malarstwa ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10

EU_02 Student/Studentka potrafi posługiwać się językiem angielskim, w szczególności zaś specjalistyczną terminologią na poziomie pozwalającym na swobodną komunikacją (B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) w sferze związanej z przedmiotem swoich studiów - malarstwa

MJ_U12
wiedza
opiskod

EU_01 Student/Studentka posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z obszaru nauki i kultury tworzącą podstawy teoretyczne związane z obszarem malarstwa

MJ_W01

EU -02 Student/Studentka zna słownictwo angielskie oraz wiedzę ułatwiające dyskusję nad kontekstem historyczny i kulturowy związany z obszarem malarstwa i jego związkami z innymi  obszarami współczesnego życia

MJ_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.9 o 20 1 W 20h
W [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13625