Katalog ECTS

Malarstwo ścienne i witraż

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Asystent/ci: mgr Przemysław Garczyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Jest to ostatni semestr zajęć w którym student obowiązany jest przygotować pracę (dzieło) związane z aneksem dyplomowym. Każdy ze studentów na tym poziomie oceniany jest indywidualnie, niezależnie od dokonań innych studentów z tego samego poziomu. 

Do kryteriów oceny należą:
– poziom artystyczny prezentowanych prac,
– udokumentowany proces projektowy zadania,
– postępy w procesie uczenia się,
– poziom techniczny wykonanych prac,
– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.
Skala ocen:
Ocena bardzo dobra plus (5.5): Bardzo wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; najwyższy poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena bardzo dobra (5.0): Wysoki, wyróżniający się na tle innych prezentowanych prac, poziom artystyczny; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra plus (4.5): widoczny dobry poziom artystyczny prezentowanych prac; wysoki poziom zaangażowania w proces projektowy zadań, wysoki poziom techniczny i technologiczny prezentowanych prac
Ocena dobra (4.0): duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus (3.5): średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna (3.0): mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna (2.0): brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Pracownia malarstwa ściennego i witrażu należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. Nauka w Pracowni trwa 5 semestrów i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja projektów w pełnej formie technologicznej lub wykonanie fragmentu projektu w zakładanej technologii), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć wzrasta wraz ze zdobywaną wiedzą technologiczną i merytoryczną. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne i charakterologiczne studentów. Na III i IV r. studenci mają możliwość ukierunkowywania swoich zainteresowań, w tym celu tematy ćwiczeń uwzględniają różnorodne formy plastyczne z zakresu malarstwa ściennego i witrażu. Proces realizacji zadań zwykle poprzedzony jest zapoznaniem się z realizacjami już istniejącymi – analiza historyczna, technologiczna. Przygotowaniem wstępnych projektów, omówieniem ich w czasie indywidualnych rozmów z osobami prowadzącymi jak również w czasie publicznych wystąpień (na forum pracowni czy też wobec osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację konkretnych zadań – korekta). Przygotowaniem projektu realizacyjnego (przy pracach zespołowych wybór najlepszego projektu) i realizacja. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas na realizację na następne semestry. W miesiącach letnich organizowane są plenery realizacyjne (pracownia podejmuje się zadań poza strukturami uczelni z zakresu malarstwa ściennego i witrażu). Możliwość ich przeprowadzenia uwarunkowana jest zewnętrznymi ofertami realizacyjnymi oraz ich wartością poznawczo-artystyczną w procesie kształcenia. Studenci V roku traktowani są indywidualnie. Studenci winni sami sprecyzować temat, formę realizacji i zrealizować swój projekt w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia.

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii i praktyki sztuki w przestrzeni publicznej, technologii z nią związanych, technik artystycznych, problemów związanych zarówno z estetyką jak i uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi i historyczno-politycznymi. Zapoznanie się i doświadczenie procesu związanego z pracą nad projektowaniem i realizacją w rzeczywistych uwarunkowaniach przestrzeni publicznej z zachowaniem własnego języka artystycznego jak również uwarunkowań historycznych.Sztuka jako wiedza i umiejętności, jej ewolucji na przestrzeni wieków, zapoznanie się studentów z przemianami jakie zachodziły na przestrzeni wieków zarówno w rozumieniu artystycznym, a także środków, które były używane przez artystów poszczególnych epok. Teorii która określa zasady przygotowania projektu i jego późniejszej realizacji, problemów związanych z opracowaniem teoretycznymi i artystycznym projektu organizacją logistyczną strony projektu, stworzeniem grupy realizacyjnej i późniejszą jej realizacją. Umiejętnością prowadzenia projektu zarówno od strony artystycznej jak i organizacyjnej. W oparciu o kształcenie kierunkowe na Kierunku Malarstwo – pracownie kierunkowe malarskie – poszerzenie wiedzy specyficzne technologiczne materiały stosowane w ramach przedmiotu (szkło, malarstwo ścienne, żywice) pozwalające na realizacja zadań artystycznych na możliwie najwyższym poziomie warsztatowym i intelektualnym z zastosowaniem różnorodnych technik.
CEL KSZTAŁCĄCY: Możliwość swobodnego realizowania zamierzeń artystycznych w oparciu o doskonałość techniczną opartą na wiedzy i umiejętności. Poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o proces doświadczalny – badawczy w ramach realizowanych tematów. Pełna możliwość poszukiwań artystycznych. Ważnym czynnikiem obok środków tradycyjnych poznawanych w ramach pracowni jest w procesie nauczania stosowanie technik eksperymentalnych łączących współczesne materiały i technologie z technikami klasycznym wzbogacającymi język wypowiedzi. Otwarcie na możliwości interdyscyplinarne działania łączące w sobie różne środki wyrazowe i techniczne determinowane celem realizowanego projektu.
CEL PRAKTYCZNY: umiejętności odpowiedzenia w sposób artystyczny na zapotrzebowanie interesariusza zewnętrznego, jak również umiejętność zainteresowania (znalezienia i przekonania interesariusza zewnętrznego) do realizacji własnych pomysłów artystycznych. Kreacyjnego realizowania zadań artystycznych w różnorodnych technikach. Wiedzy na temat organizacji procesu projektowego od pomysłu przez proces badawczy (teoretyczny, historyczny, analizy materiałowo-technologicznej) do przygotowania gotowego projektu realizacyjnego.

skrócony opis przedmiotu

Celem prowadzonych działań dydaktycznych w ramach przedmiotu „Malarstwo ścienne i witraż” jest poszukiwanie jak również wzbogacenie drogi artystycznej – kształtowanej w procesie studiów – w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne poznawane w ramach procesu uczenia się. Przedmiot prowadzony jest na zasadzie zadań celowych opracowanych w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi lub zadań symulacyjnych (prowadzonych na potrzeby dydaktyczne – brak interesariusza zewnętrznego) w formie praktycznych ćwiczeń techniczno technologicznych związane z malarstwem ściennym, witrażem, czy szerzej ze sztuką w przestrzeni publicznej. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów (specyfika porozumienia z interesariuszem zewnętrznym) umożliwiające studentom poszerzenie wiedzy zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i rozpoznania uwarunkowań społecznych i kulturowych konkretnych zadań. Zapewni to absolwentowi swobodę w późniejszym podejmowaniu różnorodnych zadań artystycznych nierzadko z pogranicza dziedzin, czy łączących wielość działań artystycznych. Całość wyniesionej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobytego w procesie dydaktycznym w pracowni pozwala na samodzielną wnikliwą analizę, rozumienie i praktykę zarówno sztuki współczesnej jak i zjawisk społeczno kulturowych współczesnych i historycznych.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektu artystycznego – aneksu dyplomowego bą∂ź dyplomu głównego (sztuka w przestrzeni publicznej) o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w adekwatnej formie do założeń. 
Metody Kształcenia:


metody podawcze:
wykład problemowy połączony z dyskusją, samodzielna praca studencka, ćwiczeniowa, połączona z koniecznością prowadzenia doświadczenia i eksperymentu artystycznego.
metody dyskusji:
indywidualne korekty.
metody eksponujące:
pokaz dyplomowy.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 15
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 195
Suma godzin: 210
Punkty ECTS: 7

 

zakres tematów

Tematy jak zakres realizacji powstaje w uzgodnieniu z prowadzącymi pracownię. Zgłaszane i opracowywane w formie podawczej przez studenta. Mogą obejmować wszystkie formy artystycznej ekspresji technik i technologii jakich student doświadczał w czasie uczenia się w pracowni. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Hornung D. „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów” Universitas 2004
Gombrich E.H. „Pisma o sztuce i kulturze” Universitas 2011
Gage John „Kolor i kultura” Universitas 2008
Cennini Cennino „Rzecz o malarstwie” PiW 1955
Doerner Max „Materiały malarskie i ich zastosowanie” Arkady 2017
Ślesiński Władysław „Techniki malarskie, spoiwa mineralne” Arkady 1983
Ślesiński Władysław „Malarstwo sztalugowe i ścienne” Arkady 1989
Sikorski Tomasz, Rutkiewicz Marcin, „Graffiti w Polsce 1940-2010” Carta Blanca 2011
Żychowska M.J. „Współczesne witraże polskie” PK 1999
praca zbiorowa „Techniki wielkich mistrzów malarstwa” Arkady 2005
Aidan Hurt „Ikona Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego” Jedność 2015
„Barwy szkła” (dwumiesięcznik)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Student V roku Malarstwa

założenia wstępne

Student zaliczył 1 semestr zajęć z zakresu Technologi Malarstwa Ściennego i Witrażu

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

EU_K0191

Posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności technologiczne do wspomagania działań dydaktycznych związanych z technikami ściennymi w ramach pracowni.

MJ_K01

EU_K0291
jest świadomy swoich umiejętności i możliwości oddziaływania w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi. odczuwa potrzebę rozbudowania warsztatu technologicznego i umiejętności technicznych.

MJ_K02

EU_K0292

Posiadana wiedza i umiejętności technologiczne z przestrzeni sztuki związanej z przestrzenią publiczną pozwalają na integrowanie innych osób wokół pomysłu i jego realizacji. Ma wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia zamierzonych treści ideowych w różnych technikach.

MJ_K02

EU_K0491
Może uczestniczyć i wspomagać swoją wiedzą ogólnoartystyczną i wiedzą z zakresu technik specyficznych dla malarstwa ściennego i witrażu w projektach twórczych – zespołach badawczych. Jednocześnie wiedząc, że jego doświadczenie wymaga ciągłej pracy i doświadczenia.

MJ_K04

EU_K0401
Wiedza i umiejętności wyniesione z całokształtu procesu uczenia się pozwalają na różnorodne formy wypowiedzi zarówno artystycznej jak i okołoartystycznej w celu intensyfikacji wartości projektu.

MJ_K04

EU_K0591
Wiedza i umiejętności wyniesione z całokształtu procesu uczenia się pozwalają na podjęcie rozważań nad wartościami jakie wnosi sztuka w dzisiejszą przestrzeń publiczną, jej funkcjami jak również drogami rozwoju.

MJ_K05

EU_K0691
Potrafi inicjować działania projektowe (artystyczne), określić temat projektu, cele i sposób realizacji. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na autorską odpowiedź na zapotrzebowanie zewnętrzne.

MJ_K06
umiejętności
opiskod

EU_U0191
Samodzielnie kreuje złożone zjawiska technologiczne do własnych projektów. Z doświadczeń technologiczny a również wiedzy potrafi tworzyć autorskie kompozycje o wysokich walorach artystycznych

MJ_U01

EU_U0291
Posiadane doświadczenie w zakresie technik i technologii, wiedzy specyficznie związanej ze sztuką w przestrzeni publicznej, a również sztuką w rozumieniu ogólnym umożliwia podejmowanie kreatywnych działań inspirowanych zamówieniami zewnętrznymi jak i własnej pomysłowości, zarówno formalnych jak i artystycznych.

MJ_U02

EU_U0491
Potrafi kreatywnie budować własną wypowiedź artystyczną a również odpowiedzieć na złożone, problemowe zadanie projektowe, dostosować język wypowiedzi tak aby odniesienia historyczne stylistyczne, kulturowe wpleść we własną wypowiedź artystyczną.

MJ_04

EU_U0591
W sposób świadomy potrafi przewidywać i organizować efekty artystyczne w celu osiągnięcia odpowiednich oddziaływań na odbiorcę. Potrafi dostosować ich formę do konkretnych uwarunkowań.

MJ_U05

EU_U0691
Wiedza i doświadczenie pozwala na samodzielną pracę, organizację oraz kierowanie działań zespołu twórczego realizującego projekt. Może być osobą odpowiedzialną za całokształt projektu. Posiadane doświadczenie pozwala również na podjęcie się funkcji kierowniczych zarówno od strony artystycznej jak i organizacyjnej

MJ_U06

EU_U0791
Potrafi kreatywnie modyfikować techniki warsztatowe, swobodnie je łączyć w celu uzyskania konkretnych efektów artystycznych dla tworzonego projektu.

MJ_U07

EU_U1091
Wiedza i umiejętności w ramach danej technologi pozwala na swobodną wypowiedź zarówno jako projektant jak również jako odbiorca założeń projektowych (przeprowadzenie analizy skutków) w kontakcie z interesariuszem, odbiorcami zewnętrznymi nie koniecznie rozumiejącymi wszystkie aspekty projektu.

MJ_U10

EU_U1391
Umiejętności pozwalają na kreatywne podejście do tematu i dobranie odpowiednich założeń technologicznych dla konkretnych uwarunkowań wstępnych, przeprowadzenie założeń projektowych oraz ich obrony w czasie prezentacji.

MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_W0301
Posiada niezbędną wiedzę do samodzielnego przygotować projektu (dla interesariusza zewnętrznego) od etapu koncepcyjnego do realizacyjnego

MJ_W03

EU_W0302
Posiada niezbędną wiedzę do pokierowania zespołem realizatorskim zadania plastycznego związanego z malarstwem ściennym i witrażem.

MJ_W03

EU_W0303
Posiada wiedzę techniczną i teoretyczną do proponowania własnej drogi interpretacyjnej zadania

MJ_W03

EU_W0701
Posiada wiedzę do podjęcia działań projektowych i wykonawczych zadań złożonych (cykli) oraz zadań łączących wiele technologii i technik artystycznych koniecznych do realizacji całości projektu.

MJ_W07

EU_W1091
ma wiedzę dotyczącą całości procesu przygotowawczego związanego z realizacją złożonych projektów artystycznych. Od strony projektowej, prawnej i organizacji logistycznej całości. Zna i umie zadbać o przygotowanie wszystkich prawnych i projektowych etapów realizacji. Ma wiedzę a w razie niepewności lub jej braku umie ją pozyskać.

MJ_W10

EU_W0891

W sposób autorski potrafi łączyć wykorzystać dokonania sztuki dawnej i współczesnej nadając im w swojej kreacji autorski wydźwięk.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.10 o 15 10 Ćw 15h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13630