Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński
Asystent/ci: dr Daniel Cybulski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

-  Samodzielna kreacja oparta o realizowane zadania.

-  Wiedza i umiejętności z zakresu technologii malarstwa

-  Umiejętność kontekstualizowania własnej pracy.

-  Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji

-  Świadome posługiwanie się kolorem i technikami malarskimi

Ocena bardzo dobra plus(celująca) : duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra duże zaangażowanie studenta pracę artystyczną pracowni oraz bardzo dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus:duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

Essential condition of assessment is participation in semester review Assessment criteria:

-  independent creation based on technical skills

-  knowledge and skill sintechnology of painting

-  knowledgeinthesubjectofgeometryandanatomyandabilitytouseitinpainting

-  knowledge in the subject of color theory and using it inpractice

-  dialoging with contemporary art within one'sartwork

-  correct usage of composition

awareness in using color and various painting techniques

opis przedmiotu

CEL POZNAWCZY:

Student/ka w trakcie semestru zimowego oraz letniego pogłębia wiedzę teoretyczną i praktyczną w kontekście przygotowywanej pracy dyplomowej. Pogłębia własne doświadczenia artystyczne oraz intelektualne, określa zakres ideowy swojej koncepcji oraz jego obszar badawczy.

 

CEL KSZTAŁCĄCY:

Student/ka wykorzystuje zdobyte dotychczasowe umiejętności tworząc własną koncepcję swojego wystąpienia artystycznego, korzystając z wcześniejszych doświadczeń. Kształci umiejętność badania własnej pracy w różnych kontekstach, umiejętnie wykorzystując posiadaną wiedzę.  

 

CEL PRAKTYCZNY:

Umiejętność w y k o r z y s t a n i a  d o ś w i a d c z e ni a  oraz  wiedzy  w  c e l u  pr a k t yc z n y m  zr e a l iz  o w a n i a  kon c e p c ji i  p r a c y  d y p l o m o w e j ..Praktyczne zastosowanie technologii malarskich oraz poszukiwanie swoich własnych. Przygotowanie się do publicznej prezentacji w formie wystawy.  Pogłębienie własnej wypowiedzi teoretycznej w kontekście swojego dotychczasowego doświadczenia oraz sztuki współczesnej.  

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie malarstwa w kontekście współczesnej nauki o sztuce. Nabycie wiedzy i umiejętności zarówno praktycznych i intelektualnych pozwoli studentowi na swobodne poruszanie się wokół pojęć: estetyki i piękna w kontekście politycznym, ciało jako medium malarskie, zagadnień obrazowania w kontekście współczesnego myślenia postkonceptualnego. Malarstwo jako metoda wizualizacji będzie punktem odniesienia do szeroko pojętych rozważań estetyczno-filozoficznych

 

 

The main objective is to guide the student into area of theoretical and practical knowledge in a field of painting in context of modern art studies. Getting knowledge and practical skills in field not only of making art, but also of thinking about it will lead the student to understanding and using in practice such terms as: aesthetics, beauty in political context, body as a painting medium,depicting issues in context of modern post-conceptual thinking. Painting as a method of visualization will be the point of reference to the aesthetical and philosophical consideration.  

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia,korekty i konsultacje. 

Metody podające:

 

Wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:

Seminaryjna, indywidualna korekta

 

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów:30

Godziny niekontaktowe-praca własna studenta:210

Suma godzin:240

Punkty ECTS: 8

 

 

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

zakres tematów

technologia malarstwa, kompozycja malarstwa, chromofobia, pojęcia filozoficzne a malarstwo, ciało jako medium malarskie, szkic - dzieło, materia malarska a tożsamość, rysunek-malarstwo;

 

 

technology of painting, composition of a painting, philosophy in painting, body as a painting medium, sketch-piece of work, painting matter- one's identity, drawing-painting

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Jacques Derrida, Prawda w malarstwie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003;

Jacgues Wunenburger, Filozofia obrazów, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012;

Hubert Damisch, Okno w żółci kadmowej albo o tym, co kryje się pod spodem malarstwa. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007;

Hubert Damisch, teoria /obłoku/, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003;

Dariusz Czaja, Gramatyka bieli, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018;

Maria Poprzęcka, Impas, Wydawnictwo, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2018;

 

Prawda w malarstwie, materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo ASP, Gdańsk 2010;

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

 plenery, wyjazdy studyjne, wizyty w galeriach i muzeach, 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IX semestru

Graduating 9th semester

założenia wstępne

Ukończenie czterech semestrów w pracowni malarstwa. 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_7 Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na podejmowanie kompleksowych działań pomiędzy przestrzenią zamkniętą a publiczną w różnych warunkach    

MJ_K02 MJ_K04

EU_8 Potrafi inicjować działania artystyczne w przestrzeniach społecznych i kulturowych

MJ_K06

EU_9 Potrafi inspirować i organizować warsztaty doskonalenia umiejętności innych osób oraz aktywizować działania w przestrzeniach społecznych i kulturowych  

MJ_K01 MJ_K06

EU_10 W kontekście własnej działalności artystycznej podejmuje refleksję społeczną , naukową i etyczną 

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_3 Nabywa umiejętności wizualizowania własnej koncepcji artystycznej z zastosowaniem wybranej techniki wydobywającej indywidualny charakter i walor pracy 

MJ_U01 MJ_U07

EU_4 Potrafi twórczo wykorzystać zdobyta wiedzę o podstawach kreacji i stworzyć własną niezależną wypowiedź artystyczną przewidując jej efekt finalny w kontekście sztuki współczesnej 

MJ_U04

EU_5 Potrafi umiejętnie wykorzystać swoje walory artystyczne by zrealizować własne idee i rozwinąć je w koncepcję artystyczną  

MJ_U02

EU_6 Potrafi współpracować oraz komunikować się, tworzyć zespoły z zróżnicowanym kręgiem ludzi.

MJ_U06 MJ_U10 MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_1 Poznaje relacje jakie wynikają z kontekstów teoretycznych i praktycznych malarstwa.

MJ_W08 MJ_W07

EU_2 Zdobyta ogólna wiedza z obszaru nauki i kultury wspomaga jego podstawy teoretyczne malarstwa.

MJ_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.10 o 30 10 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13633