Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się pod koniec każdego semestru, w trakcie pracownianego przeglądu. W trakcie tegoż przeglądu studenci stawiani są przed koniecznością werbalnej obrony swoich prac. Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (zaangażowanie, kreatywność, uczciwość i moralność zawodowa); postępy dokonane w ocenianym okresie; wartości artystyczne prac.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Realizacja indywidualnych projektów z zakresu malarstwa (tradycyjne techniki malarskie, techniki własne, techniki cyfrowe oraz działania przestrzenne)

Cele poznawcze: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Zdobycie samoświadomości artystycznej opartej na wiedzy o związkach własnej kreacji artystycznej i jej społecznego oddziaływania;

Zdobycie wiedzy technologicznej z zakresu przedmiotu oraz jej umiejętne stosowanie;

Cele kształcące: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Zdobycie umiejętności warsztatowych pozwalających na samodzielne kreowanie i realizowanie projektów artystycznych;

Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się warsztatem i adekwatnego stosowania środków artystycznej ekspresji;

Cele praktyczne: (planowane kompetencje społeczne)

Zrozumienie potrzeby permanentnego rozwoju.

Rozwijanie umiejętności reagowania na bodźce społeczne i środowiskowe oraz stawania w obronie prawdy;

Rozwijanie umiejętności współżycia i pracy w grupie z zachowaniem szacunku i tolerancji dla innych postaw artystycznych;

Szanowanie zasad etyki akademickiej i zawodowej;

Zdobycie umiejętności krytycznej samooceny oraz werbalnej obrony stawianych tez;

skrócony opis przedmiotu

W przypadku wyboru malarstwa jako dyscypliny dyplomowej, podczas X semestru realizowany jest projekt dyplomowy lub aneks do dyplomu. 

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o projekt dyplomowy. 

Metody kształcenia:Metody podające: Wykład problemowy,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji: Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

godziny kontaktowe wynikające z planu studiów- 30
godziny pracy własnej studenta 210
suma godzin 240
punkty ECTS 8

zakres tematów

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia zależna jest od problematyki podejmowanej w pracy dyplomowej. Zarówno tej dotyczącej projektu malarskiego, jak i tej związanej z częścią teoretyczną. 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie IX semestru studiów. 

założenia wstępne

Wiedza z zakresu malarstwa wyniesiona z pracowni podczas IX semestru. Wiedza ta powinna być wystarczająca do podjęcia problematyki związanej z obroną pracy dyplomowej. 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_10 Ma widzę w zakresie zarówno praktyki jak i teorii malarstwa oraz szerzej pojętych sztuk wizualnych i warsztat pojęciowy by przekazywać ją innym. Ma kompetencje do nauczania w zakresie malarstwa.

MJ_K01

EU_14 Ma zdolność przedstawiania i obrony własnych racji związanych z działalnością artystyczną. Posiada aparat pojęciowy i zaplecze intelektualne niezbędne do przedstawiania swoich projektów szerszemu gronu odbiorców, potrafi wyjść z inicjatywą twórczą czy wytsawienniczą.

MJ_K06
umiejętności
opiskod

EU_04 Potrafi samodzielnie wykonać autorską, indywidualną realizację artystyczną w postaci dyplomu artystycznego. Bazując na dużym zasobie poznanych technik i technologii a także różnorodnych mediach dobiera odpowiednie środki wyrazu do własnej, samodzielnej wypowiedzi artystycznej.

MJ_U01

EU_05 Wykonuje samodzielną autorska realizację artystyczną w oparciu o szeroko wachlarz technik, technologii i mediów związanych bezpośrednio lub wykraczających poza tradycyjny warsztat malarski. Potrafi wykonać zaawansowane kompozycje malarskie w oparciu w własną wrażliwość jak i założenia zaproponowanego projektu w postaci dyplomu artystycznego.

MJ_U02

EU_06 Z pełną świadomości kontekstu kulturalnego i estetycznego własnych doświadczeń realizuje autorskie dzieło malarskie. Potrafi odnieść się w nim do tradycji malarstwa, także wykraczając poza tradycyjny warsztat malarski.

MJ_U04

EU_07 Umie funkcjonować w grupie a także przewodniczyć projektom zespołowym. Potrafi zabierać stanowisko w dyskusji i przekonywać innych do własnych racji, szczególnie w dyskusji z zakresu kultury i sztuki.

MJ_U06

EU_08 Proponuje odpowiednie, niekiedy autorskie środki plastyczne do realizacji własnych założeń artystycznych . Posługując się w stopniu zaawansowanym kompozycją, walorem, kolorem, linią i plamą barwną. Zna różnorodne techniki i technologie malarskie a także media wykraczające poza tradycyjny warsztat malarza. Realizuje samodzielnie autorskie dzieło w postaci dyplomu artystycznego

MJ_U07

EU_09 Umie zdefiniować i przestawić założenia teoretyczne samodzielnej przy artystycznej. Jest przygotowany do obrony dyplomu artystycznego. Potrafi merytorycznie, swobodnie dyskutować na tematy związane z kulturą i sztuką i skutecznie broniś swoich założeń

MJ_U10 MJ_U13
wiedza
opiskod

EU_01 Ma warsztat intelektualny i wiedzę niezbędną do stworzenia samodzielnego, autorskiego dzieła w postaci dyplomu artystycznego.

MJ_W03

EU_02 Ma opanowany warsztat artysty - malarza. Potrafi samodzielnie realizować autorskie dzieło w postaci dyplomu lub aneksu posługując się szerokim wachlarzem technik i technologii, także wykraczających poza tradycyjny warsztat malarski. Potrafi świadomie eksperymentować z medium malarskim.

MJ_W07

EU_03 Realizuje własną, autorską koncepcję dzieła. Jest w pełni świadomy zależności założonego przekazu i użytych środków plastycznych i potrafi wykorzystać tę wiedzę w realizacji zaawansowanej autorskiej pracy w postaci dyplomu artystycznego.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.10 o 30 10 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13635