Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W celu zaliczenia 10 semestru student musi złożyć gotową pracą pisemną. 

Zaliczenie - ocena po sem., kryteria oceny:

1. przygotowanie pracy pisemnej wg kryteriów wydziałowych - po sem. letnim;

2. prezentacje postępów pracy w trakcie konsultacji (min. 3 w semestrze);

3. ocena końcowa: na podstawie aktywności i konsultacji oraz oceny pracy pisemnej;

ocena bardzo dobra: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie bardzo dobrym; aktywność i zaliczenie konsultacji na poziomie bardzo dobrym/ lub dobrym;

ocena dobra: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie dobrym; aktywność i zaliczenie konsultacji na poziomie dobrym;

ocena dostateczna: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie dostatecznym; aktywność i zaliczenie konsultacji na poziomie dostatecznym;

ocena niedostateczna: praca pisemna kompozycyjnie, stylistycznie i językowo oraz koncepcyjnie i treściowo/erudycyjnie na poziomie niedostatecznym/ lub niezaliczenie pracy pisemnej; brak aktywności i niezaliczenie konsultacji;

opis przedmiotu

Cel poznawczy: analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o metodologię w obszarze danego kierunku.

Cel kształcący: właściwy dobór i wykorzystanie literatury, umiejętna ocena wiarygodności źródeł i informacji wykorzystywanych w pracy, umiejętne projektowanie, rozwiązywanie i modyfikowanie istniejących problemów/rozwiązań.

Cel praktyczny: chęć poszerzania wiedzy poprzez samodzielne poszukiwania, umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi, organizowanie własnej pracy, branie odpowiedzialności za realizację własnych przedsięwzięć.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania teoretycznej pracy dyplomowej, która w większości przypadków związana jest z tematyką dyplomu praktycznego. Zajęcia dotyczą opanowania warsztatu techniki pisania pracy, umiejętnego budowania problemu oraz analizy wybranej literatury z zakresu omawianego tematu.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium, indywidualne spotkania, wykład z prezentacją ppt

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30 (semestr letni)
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 270 (semestr letni)
Suma godzin: 300


Punkty ECTS: 10 (semestr letni)

zakres tematów


Prezentacja cech poprawnej konstrukcji pracy pisemnej i jej metodologii.
Dyskusja nad ujęciem problemu.
Indywidualne prezentacje studentów (prezentacje ppt, referaty).
Korekty prac, indywidualne konsultacje.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

Literatura zalecana:

D’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

D’ Alleva A., Jak studiować historię sztuki?

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2004

Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, „Artium Questiones”, 3 (1986).

Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976

Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Poznań 2009

Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony wcześniejszy semestr

założenia wstępne

Poszerzony zakres znajomości z historii sztuki, kultury i filozofii w zakresie studiów magisterskich

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Samodzielnie integruje nabytą wiedzę i doświadczenia, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji oraz sposób zorganizowany, podejmuje się nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

MJ_K02

EU_02 Nabyta wiedza, umiejętności oraz doświadczenie umożliwiają podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_03 Posiada umiejętności przygotowania rozbudowanych prac pisemnych (potrafiąc korzystać z rożnych źródeł teoretycznych) i wystąpień ustnych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami malarstwa przy wykorzystaniu podst. źródeł teoretycznych a także innych ujęć.

MJ_U09
wiedza
opiskod

EU_04 Ma wiedzę na temat zagadnień z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla problematyki związanej z obszarem dotyczącym malarstwa.

MJ_W02

EU_05 Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego.

MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.10 o 30 10 S 30h
S [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13639