Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: dr Katarzyna Lewandowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ogólnym kryterium oceniania jest stopień zaawansowania przygotowania pracy dyplomowej oraz jakość i samodzielność podejmowanych w tym zakresie działań. Szczegółowe kryteria oceniania ustala osoba prowadząca grupę.

zaliczenie na ocenę bdb - systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, systematyczny kontakt z prowadząca, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, zastosowanie wytycznych dotyczących prac licencjackich i magisterskich obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadząca wkładu intelektualnego i merytorycznego

zaliczenie na ocenę db - dość systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, dość systematyczny kontakt z prowadzącą, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, stosowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadzącą wkładu intelektualnego i merytorycznego.

zaliczenie na ocenę dst - niesystematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, rzadki kontakt z prowadzącą, nie stosowanie się do jej wytycznych w trakcie pisania pracy, ignorowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP, minimalny wkład intelektualny i merytoryczny.

ocena ndst - nieobecność, brak pracy, brak kontaktu z prowadzącą, praca pod względem merytorycznym i intelektualnym nie spełniająca wymogów prac lic. i mgr.

opis przedmiotu

Seminarium dyplomowe służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie sztuk pięknych oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych, w tym pracy licencjackiej i magisterskiej.

skrócony opis przedmiotu

W trakcie zajęć prowadzone są analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu sztuki szeroko rozumianej oraz z antropologii kulturowej. Szczegółowy zakres tematów realizowanych na zajęciach określa osoba prowadząca seminarium na początku każdego semestru.

sposób realizacji przedmiotu

Na co tygodniowych zajęciach po ustaleniu tematów prac dwoje studentów/ek referuje swoje tematy oraz prezentuje w formie pokazu materiał ilustracyjny. Następnie odbywa się dyskusja. Odbywają się również indywidualne konsultacje z prowadzącą. Metodą jest przedyskutowanie problemów i kwestii, które znajdą się w pracy magisterskiej. Spotkania odbywają się ze wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami kursu dlatego aby następowała pełna wymiana myśli, relacyjność. Powodem jest również przygotowanie studentki i studenta do publicznego wystąpienia podczas obrony pracy magisterskiej.

300 h cały kurs

120 h zajęcia z wykładowczynią

180 h zajęcia własne

 

zakres tematów

Zakres tematów prac magisterskich i licencjackich jest ściśle połączony z zainteresowaniami i badaniami naukowymi prowadzącej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura dyskutowana jest indywidualnie ze studentkami i studentami i całkowicie zależna jest od zakresu tematycznego prac magisterskich i licencjackich.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Analiza współczesnej sztuki i myśli filozoficzno-społecznej.

założenia wstępne

Posiada podstawową wiedzę z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz jej teorii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Uczestniczki/cy są  gotowi do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań.

 

EU_02 Uczestniczki/cy są gotowi do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną

MJ_KO2 MJ_KO5
umiejętności
opiskod

EU_01 Uczestniczki/cy potrafią przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką malarstwa i sztuki, z wykorzystaniem podstaw teoretycznych i różnorakich źródeł.

 

MJ_U09
wiedza
opiskod

EU_01Uczestniczki/cy znają wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla zagadnień związanych z Kierunkiem Malarstwo

EU_02 Uczestniczki/cy znają podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

MJ_W02 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.10 o 30 10 S 30h
S [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13642