Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

ocena końcoworoczna jest oceną ukończonej pracy, w stopniu umożliwiającym podanie jej do druku. Oceniana jest zarówno struktura pracy, przejrzystość wyłożenia tematu, podział materiału na części, rozdziały, podrozdziały, jak i sposób zastosowania narzędzi analityczno – badawczych, strona formalna, oraz stopień pogłębienia interpretacji wybranej tematyki pracy, trafność wyciąganych wniosków z zebranego materiału faktograficznego i teoretycznego; usytuowanie omawianych zagadnień w kontekstach społeczno-kulturowych oraz w dyskursach sztuki i kultury.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o współczesną metodologię europejską
 - Cel kształcący: właściwy dobór i wykorzystanie literatury, umiejętna ocena wiarygodności źródeł i informacji wykorzystywanych w pracy, umiejętne projektowanie, rozwiązywanie i modyfikowanie istniejących problemów/rozwiązań

- Cel praktyczny: chęć poszerzania wiedzy poprzez samodzielne poszukiwania, umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi, organizowanie własnej pracy, branie odpowiedzialności za realizację własnych przedsięwzięć

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania teoretycznej pracy dyplomowej, która w większości przypadków związana jest z tematyką dyplomu praktycznego. Zajęcia dotyczą opanowania warsztatu techniki pisania pracy, umiejętnego budowania problemu oraz analizy wybranej literatury z zakresu omawianego tematu.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium, indywidualne spotkania, wykład z prezentacją ppt

Godziny kontaktowe: 30 h

Godziny samodzielnej pracy studenta:270 h

Suma godzin: 300 h

Punkty ECTS: 10

zakres tematów

-Prezentacja cech poprawnej konstrukcji pracy pisemnej i jej metodologii
-Dyskusja nad ujęciem problemu
-Indywidualne prezentacje studentów (prezentacje ppt, referaty)
-korekty prac, indywidualne konsultacje

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

 

Literatura zalecana:

Bataille G., Historia erotyzmu, Kraków 1992.

Bauman Z., Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość?, Warszawa 2018.

Cioran E., Zły demiurg, Kraków 1995.

Colli G., Narodziny filozofii, Warszawa 1991.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1988.

Eco U., Imię róży, Warszawa 1987.

Eco U., Sześć przechadzek po lesie narracji, „Odra”, 5/1995.

Eliade M., Sacrum, mit, historia, Warszawa 1993.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda . Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 1979.

Gadamer H.-G., O zamilknięciu obrazu, w: Estetyka w świecie, t. II, Kraków 1986.

Mrówka K., Heraklit. Fragmenty: nowy przekład i komentarze, Warszawa 2004.

Jankelevitch V., To, co nieuchronne, Warszawa 2005.

Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.

Ricoeur P., Jaki ma być nowy etos Europy? w: Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Warszawa 1989.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony wcześniejszy semestr

założenia wstępne

Poszerzony zakres znajomości z historii sztuki, kultury i filozofii w zakresie studiów magisterskich

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01  Student jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w każdych warunkach 

MJ_K02

EU_02  Student jest gotów do podejmowania krytycznej refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i naukową 

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_03 Student  potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką filozofii,historii sztuki i kultury z wykorzystaniem podstaw teoretycznych i różnorakich źródeł

MJ_U09
wiedza
opiskod

EU-04 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla zagadnień związanych z filozofia

MJ_W02

EU_05 Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego w kontekście pisania własnej pracy magisterskiej 

MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.10 o 30 10 S 30h
S [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13646