Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
Asystent/ci: mgr Przemysław Garczyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Metody oceniania:

Każdy semestr zajęć z zakresu malarstwa kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia danego semestru są:

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych oraz problemowych z zakresu malarstwa (studium martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; interpretacja problemowa i tematyczna martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; studium modela, studium modela w kontekście martwej natury oraz malarskich aranżacji przestrzennych – koncepcja – szkice – realizacja; martwa natura w kontekście zróżnicowanych technik malarskich)
- obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, indywidualne zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach pracowni, poziom oraz wartość artystyczna prac i postępy dokonane w danym semestrze.

 

Kryteria oceniania:

Ocena celująca - bardzo duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac 

Ocena plus dobry - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobry – duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne, lecz przeciętne rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dostateczna - średnia aktywność studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena dostateczna – mała aktywność studenta i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna – brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z postawionych studentowi zadań, lub niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac.

 

opis przedmiotu

Celem kształcenia podstawowego dla studentów I roku na Kierunku Malarstwo w zakresie malarstwa jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji prac malarskich. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii malarstwa. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji malarskiej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice malarskie aż do końcowej realizacji całego utworu malarskiego. W trakcie pracy szczególny nacisk kładziony jest na takie podstawowe pojęcia oraz środki ekspresji jak: barwa – kolor - światło; kompozycja – otwarta, zamknięta, kompozycja – dynamiczna, statyczna; barwy podstawowe i dopełniające, temperatura koloru, plama, ślad malarski, gest, ekspresja, przestrzeń.

Oprócz zadań studyjnych związanych z problemem obserwacji student ma możliwość realizacji zadań tematycznych przygotowanych przez prowadzących, gdzie głównym problemem jest relacja pomiędzy obserwacją natury a interpretacją tematu. Poprzez zadania problemowo – tematyczne poszerzana jest w założeniu możliwość i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych, gdzie świadomość indywidualnej kreacji wynika z obserwacji rzeczywistości oraz interpretacji tematu.

skrócony opis przedmiotu

Indywidualne kształcenie w zakresie podstawowych technik malarskich. Przybliżanie studentowi zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki koloru i światła w malarstwie. Kształtowania umiejętności pracy studenta od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne do samodzielnej realizacji malarskiej. Pogłębianie zdolności oraz umiejętności manualnych oraz warsztatowych. Zgłębianie takich pojęć jak: kompozycja, kolor, forma i przestrzeń w obrazie. Rozumienie relacji pomiędzy problemem obserwacji natury, rzeczywistości a problemem jej interpretacji. Kształtowanie świadomości poprzez indywidualną, systematyczną pracę i samodzielne poszukiwania. Przełożenie powyższych zagadnień, pojęć i wiedzy na świadomą umiejętność realizacji zadań studyjnych w pracowni – ogólnych oraz tematycznych, zaproponowanych przez prowadzących.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot z zakresu malarstwa realizowany jest w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei malarskich, prac i realizacji malarskich wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

 

Metody kształcenia:

W pracowni odbywają się w ramach zajęć regularne przeglądy prac, korekty, ćwiczenia, wykłady, pokazy, konsultacje oraz wystawy (semestralne i końcoworoczne), weryfikujące na bieżąco postępy pracy studentów poprzez następujące metody (przykłady):

- Metody podające: wykład problemowy,

- Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium,

- Metody dyskusji: indywidualna korekta,

- Metody eksponujące: pokaz/przegląd, wystawa.

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 90 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 120 h

Suma godzin: 210 h

Punkty ECTS: 7

 

zakres tematów

- praca z zadaniami studyjnymi realizowanymi w pracowni (studium martwej natury, studium aktu, modela, studium postaci w kontekście przestrzeni)
- praca z zadaniami proponowanymi przez prowadzących ( zadania problemowo – tematyczne, studium – interpretacja, szkice malarskie, koncepcyjne martwej natury, postaci oraz aktu)
- konsultacje, korekty autorskich projektów studentów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- P. Kawiecki, J. Tarnowski „Aksjologiczne spektrum sztuki”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po I roku, plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pozytywny wynik egzaminu maturalnego
Pozytywny wynik z egzaminów wstępnych na studia

założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym. Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Nabyta podstawowa wiedza, świadomość artystyczna oraz umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy pozwalają na indywidualny rozwój, poszerzanie wiedzy i podejmowanie nowych, kompleksowych działań artystycznych

MJ_K02 MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Potrafi umiejętnie przełożyć własne pomysły oraz koncepcje kreacji malarskiej na samodzielną pracę artystyczną

MJ_U01

EU_03 Posiada umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych dotyczących podstaw kompozycji obrazu malarskiego i kreacji malarskiej opartej na obserwacji natury oraz interpretacji tematu

MJ_U03
wiedza
opiskod

EU_04 Zna podstawowe metody pracy artystycznej i rozumie współzależność teorii oraz praktyki, która wiąże podstawy malarskiej kreacji

MJ_W05 MJ_W08

EU_05 Ma podstawową wiedzę w zakresie znajomości warsztatu malarskiego, środków ekspresji oraz technologii malarstwa

MJ_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.1 o 90 7 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13706