Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresu malarstwa opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach malarskich, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra plus: wyjątkowe zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

opis przedmiotu

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. 

Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o wiedzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. 

 

 

Celem edukacji dla 1 roku jest nabycie podstawowej wiedzy o realizacji prac plastycznych oraz posługiwaniu się technikami oraz narzędziami odpowiednimi do zakładanych przez siebie efektów w postaci pracy malarskiej. Poprzez pracę studyjną opartą o studium martwej natury oraz modela student ma rozwinąć umiejętność przełożenia własnej koncepcji kreacji artystycznej na pracę artystyczną, zyskać świadomość w operowaniu podstawowymi środkami ekspresji takimi jak kompozycja, barwa, linia, walor itp. Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji w oparciu o studium z rzeczywistości. Jednocześnie studenci realizują zadania przygotowane przez prowadzącego, których celem jest nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych oraz ich krytycznej oceny w kontekście korekty i samodzielnej prezentacji. 

 

skrócony opis przedmiotu

Nauka posługiwania się różnymi technikami malarskimi; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki koloru i światła w malarstwie; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w obrazie; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego.  Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych. Realizacja ćwiczeń malarskich uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, gam zestawień barwnych, rozpoznawania temperatur kolorów, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów:90

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta:120

Suma godzin: 210

Punkty ECTS: 7

Metody kształcenia: Realizacja indywidualnego programu kształcenia w oparciu o ćwiczenia ,korekty i konsultacje.

Metody podające: wykład problemowy

Metody poszukujące( samodzielnego uczenia się):ćwiczenia, obserwacja /studium.

Metody dyskusji: indywidualna korekta.

Metody eksponujące: pokaz/ przegląd, wystawa.

zakres tematów

 

Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego 

Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

Zadania oparte na studium malarskim modela oraz martwej natury, indywidualne zadania problemowe,projekty autorskie.
Wybrane zadania:
1. Studium postaci-interpretacja (pełna postać-akt)-różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie , malarstwo olejne na
płótnie , techniki własne
2. Studium martwej natury-interpretacja-różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie, malarstwo olejne na płótnie ,
techniki własne
3. Martwa natura-ćwiczenia malarskie- szkice,różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie, techniki własne
4. Szkice postaci - 15 minutowe ustawienia, różnorodne techniki malarskie,techniki własne
5. Studium postaci(portret) -techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki własne
6. Autoportret z atrybutem-techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki własne
7.Studium wybranego przedmiotu-interpretacja-techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki
własne

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

-M.Rzepińska „historia koloru”,  

-M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, 

-J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”,  

-A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, 

-W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”,  

-M.Poprzęcka „Inne Obrazy” 

-R. Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa"  

-Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) 

-Opracowania zbiorowe z serii ArtNow 

-Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Wymagania formalne Pozytywny wynik z egzaminu maturalnego 

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię

założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym. Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Zostaje uwarunkowany środowiskowo do ciągłego rozwijania swoich umiejętności plastycznych, a także stałego uzupełniania wiedzy kierunkowej , nabywa doświadczenia  umożliwiające bardziej kompetentne i świadome prezentowanie swoich osiągnięć oraz potrafi odnieść się do nich krytycznie. 

MJ_K03 MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU- 1 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybranymi technikami malarskimi i technologią w realizacji prac artystycznych oraz podejmując samodzielne decyzje potrafi doskonalić formę malarską w celu uzyskania zindywidualizowanej kreacji artystycznej.

MJ_U01 MJ_U03

EU- 2 Posługując się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych potrafi realizować podstawowe założenia zadań malarskich dotyczące zagadnień kompozycji, światła w tym chromatyczności i achromatyczności, przestrzeni, itp oraz realizować szybkie szkice i etiudy malarskie służące doskonaleniu form podejmowania decyzji rozwiązań plastycznych.

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU- 1 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z malarstwem.

MJ_W05

EU- 2 Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz rozumie jak wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego.

MJ_W07

EU- 3 Posiada podstawową świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.1 o 90 7 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13707