Katalog ECTS

Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wykonanie pięciu prac rysunkowych w trakcie semestru'

Kryteria oceny: poprawność rozwiązania zagadnienia geometrycznego, estetyka podania, terminowość wykonania pracy,

preferowane wykonanie pracy na zajęciach.

Kryteria oceniania:

Ocena celująca - bardzo duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dobry - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobry – duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne, lecz przeciętne rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dostateczna - średnia aktywność studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena dostateczna – mała aktywność studenta i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna – brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z postawionych studentowi zadań, lub niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac.

opis przedmiotu

Cel poznawczy:Poznawanie trzech metod przedstawienia przestrzeni w rysunku, rzuty Monge'a, aksonometria i perspektywa, wyznaczanie cienia.
Cel kształcący:Prawidłowe wykonywanie rysunków w trzech wspomnianych metodach, umiejętność operowania w przestrzeni trójwymiarowej przedstawionej w rysunku (np. transformacja rzutu, obrót elementu), umiejętność poprawnego wyznaczania cienia na bryłach w rysunku, prawidłowe tworzenie rysunków w trzech metodach rzutowania.
Cel praktyczny przedmiotu jest ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, niezbędnej w dalszym cyklu nauki i pracy twórczej, uzyskanie sprawności w świadomym operowaniu w przestrzeni projektowej i umiejętności zapisu rysunkowego. Cel ten staramy się osiągnąć poznając metody przedstawienia przestrzeni w zapisie dwuwymiarowym na płaszczyźnie w 1) rzutach Monge'a, 2) aksonometrii, 3) perspektywie. Metody wyznaczania cieni przy zadanym kierunku światła.

skrócony opis przedmiotu

1.Poznawanie trzech metod przedstawienia przestrzeni w rysunku, rzuty Monge'a, aksonometria i perspektywa, wyznaczanie cienia.
2.Prawidłowe wykonywanie rysunków w trzech wspomnianych metodach, umiejętność operowania w przestrzeni trójwymiarowej przedstawionej w rysunku (np. transformacja rzutu, obrót elementu), umiejętność poprawnego wyznaczania cienia na bryłach w rysunku, prawidłowe tworzenie rysunków w trzech metodach rzutowania.
3.Ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, niezbędnej w dalszym cyklu nauki i pracy twórczej, uzyskanie sprawności w świadomym operowaniu w przestrzeni projektowej i umiejętności zapisu rysunkowego.

sposób realizacji przedmiotu

metoda podająca: wykład informacyjny

metoda poszukująca: ćwiczeniowa

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 30 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 0 h

Suma godzin: 30 h

Punkty ECTS: 1

zakres tematów

Rzuty Monge'a, aksonometria, perspektywa

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

„Perspektywa wykresowa dla architektów” Leon Marek Suzin Arkady Warszawa 1998 r.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie ma wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

nie ma wymagań

założenia wstępne

nie ma wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

(EU 4) Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej i perspektywy

MJ_K03
umiejętności
opiskod

(EU 3) Potrafi komunikować się na tematy związane z geometrią wykreślną i perspektywą ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
wiedza
opiskod


(EU 1) Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z obszaru geometrii wykreślnej i perspektywy tworzące podstawy teoretyczne związane z obszarem malarstwa.

 

MJ_W01

(EU 2) Rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami geometrii wykreślnej oraz perspektywy

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.2 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13721