Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. dr hab. Józef Czerniawski
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną. Podstawą  oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z zakresu rysunku, obecność i zaangażowanie na zajęciach, obecność na cyklicznych przeglądach indywidualnych, postępy dokonane w danym okresie, stosunek do przedmiotu.

Ocena bardzo dobra plus:bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne

wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty

artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Na 1 roku student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: posługiwania się różnymi technikami rysunkowymi, zasad kompozycji, budowania przestrzeni w rysunku, zgłębia problematykę światła i waloru w rysunku. Umiejętności te ćwiczy przede wszystkim bazując na obserwacji natury: studium postaci ludzkiej (akt) oraz studium martwej natury.Ćwiczenia rysunkowe uwzględniają zagadnienia kompozycji, formy, materii rysunkowych,światłocienia,waloru,konturu,wzajemnych proporcji , elementów anatomii człowieka-studium postaci(akt), planów przestrzennych, perspektywy,kontrastu,posługiwania się linia i plamą. Dzięki temu student rozwija umiejętności świadomego operowania podstawowymi środkami ekspresji,poznaje szeroką gamę metod realizacji rysunku oraz doskonali swój warsztat. Stopniowo uczy się podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie komponowania i realizacji rysunku oraz wdrażania własnych idei artystycznych. Dodatkowo prowadzący proponuje zindywidualizowane do potrzeb studenta zadania problemowe. Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, w oparciu o stopień świadomości artystycznej, umiejętności i wiedzę jaką posiada.

 

 

skrócony opis przedmiotu

 Na 1 roku student zdobywa i doskonali podstawowe umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku. Celem zajęć jest  stopniowe kształtowanie indywidualnych postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swojej artystycznej świadomości oraz kształtowania umiejętności stosowania różnorodnych technik w  rysunku w oparciu o podstawową wiedzę z obszaru sztuki.

Cele:
1.Zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technologii stosowanych w rysunku

2.Kształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się różnymi technikami rysunkowymi 

3.Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi elementami budowy kompozycji rysunkowej

4.Nauka obserwacji, która pozwala dostrzec studentowi złożoność zjawisk budowy waloru, światła i formy

5.Kształcenie umiejętności dokonywania świadomych wyborów w trakcie realizacji własnych prac rysunkowych

6.Kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego w trakcie realizacji rysunku oraz świadomego budowania własnego warsztatu rysunkowego

7.Kształcenie umiejętności wykorzystywania wyobraźni, intuicji twórczej, emocjonalności podczas realizacji prac rysunkowych

 

 

sposób realizacji przedmiotu

Rozwiązywanie zadań i problemów rysunkowych.Bieżące indywidualne konsultacje z prowadzącym, cykliczne indywidualne przeglądy podczas których student publicznie prezentuje własne dokonania.

Metody kształcenia:wykład problemowy,metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):klasyczna problemowa,ćwiczeniowa,doświadczeń i eksperymentu,obserwacji / studium,indywidualna korekta,metody eksponujące:pokaz / przegląd,wystawa 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 90
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 90
Suma godzin: 180 
Punkty ECTS: 6

zakres tematów

Zadania oparte na studium rysunkowym modela oraz martwej natury, zadania problemowe.

Wybrane zadania: 

1. Studium postaci, rysunek ołówkiem

2. Studium martwej natury, rysunek ołówkiem, węglem, techniką dowolną 

3. Studium postaci, jasna kreda lub pastel na ciemnym tle

4. Studium postaci szkicowe, 15 minutowe ustawienia, techniki rysunkowe

5. Studium postaci szkicowe,15 minutowe ustawienia, techniki lawowane, rysowanie pędzlem

6. Postać we wnętrzu, dowolna technika rysunkowa na dużym formacie papieru

7. Studium portretu, dowolna technika rysunkowa 

8. Studium postaci,rysunek pędzlem, technika akryl, olej, tempera na dużym formacie na zagruntowanym papierze lub płycie

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Wasyl Kandyński „Punkt i linia a płaszczyzna” PIW 1986 Warszawa

Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa” Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004;

Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981;

Terisio Pignatti, “Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa” , Arkady, Warszawa 2006;

Leszek Brogowski, Zmysły, myśli i słowa: rysunek jako uzmysłowienie, Format 35/36;

Karel Teissig,„Techniki rysunku”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

Jeno Barcsay,„Anatomia dla artysty”, wyd. Ossolineum, 1988

Parramón J.M., "Światło i cień", Łódź 1996

Wiesława Wierzchowska, "Współczesny rysunek polski", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

Smith Ray, Tajemnice warsztatu artysty, Muza SA Warszawa 1997

Pisma o sztuce

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener po 1 roku, w miarę możliwości plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, rozumie terminologię z zakresu sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu rysunku oraz jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swoich umiejętności i dalszych samodzielnych poszukiwań twórczych

MJ_K03

EU_02 Wykorzystując wiedzę i doświadczenie psychologiczne, student potrafi zaprezentować własne dokonania artystyczne podczas publicznych pokazów i wystaw.

MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU_03 Student potrafi sprawnie posługiwać się wachlarzem narzędzi i technik rysunkowych oraz właściwie dobierać środki ekspresji do założonych celów podczas realizacji własnych koncepcji rysunkowych

MJ_U01

EU_04 Student dysponując podstawową wiedzą z zakresu metod realizacji rysunku oraz znając podstawowe zasady komponowania rysunku,potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące komponowania i realizacji prac rysunkowych, uwzględniając studium postaci oraz studium martwej natury

MJ_U03

EU_05 Student wykorzystując nabytą wiedzę o podstawowych technikach stosowanych w rysunku oraz podstawową wiedzę o realizacji rysunku, potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_06 Student posiada podstawowy zakres wiedzy o środkach niezbędnych do realizacji rysunku oraz zna podstawowe zasady komponowania rysunku, umożliwiające swobodę wypowiedzi rysunkowej. Na podstawie realizowanych ćwiczeń, posiada wiedzę na temat stylów i tradycji rysunkowych.

MJ_W05 MJ_W06

EU_07 Student posiada podstawową wiedzę o technologii i technikach stosowanych w rysunku oraz rozumie związek między jego teoretycznymi a praktycznymi aspektami 

MJ_W07 MJ_W08

EU_08 Student posiada podstawową wiedzę związaną z obszarem rysunku, pozwalającą mu swobodnie omawiać swoje własne osiągnięcia i problemy związane z rysunkiem

MJ_W05 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.2 o 90 6 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13734