Katalog ECTS

Historia sztuki i kultury

Pedagog: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym teście końcowym. Test końcowy składa się z 15 terminów do wyjaśnienia oraz 30 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Punktacja: 84-90 bdb; 78-83 db plus; 73-77 db; 68-72 dst plus; 60- 67 dst, 59-0 ndst Semestr zimowy kończy się zaliczeniem, aby uzyskać zaliczenie student/ka musi zdać kolokwium pisemne składające się z 15 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Do zaliczenia kolokwium niezbędne jest otrzymanie 30 na 60 punktów.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Student po ukończonych zajęciach powinien rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach, rozumieć dzieła sztuki w szerszym kontekście, znać elementarną terminologię używaną historii sztuki oraz posiadać elementarną wiedzę na temat koncepcji artystycznych w historii sztuki. 

Cel kształcący:  Student po ukończonym kursie powinien umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w we wszystkich okresach z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi; rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach oraz mieć rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Cel praktyczny: Student po ukończonym kursie powinien mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego, doskonalić kompetencje i umiejętności, systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym, interesować się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi jak i dawnymi formami wyrazu artystycznego, nowymi i dawnymi zjawiskami w sztuce.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie studentom bardzo kompleksowego obrazu świata sztuki nierzadko będącej na usługach religii, magii, polityki, czy innych ludzkich przedsięwzięć. Zajęcia mają służyć przede wszystkim poznaniu, a nie krytyce, tak aby student samodzielnie mógł ustosunkować się do rozmaitych działań artystycznych i kulturowych występujących na różnych kontynentach i w różnym okresie czasu. Zajęcia mają przede wszystkim uzmysłowić studentowi, że sztuka jest częścią złożonej struktury, na którą składają się rozmaite wierzenia, obrzędy, idee polityczne, kodeksy moralne i społeczne etc., oraz, że jest to znakomity środek komunikacji, jakkolwiek nierzadko wykorzystywany w celach narzucania światu określonego porządku.

sposób realizacji przedmiotu

Metoda kształcenia:

wyjaśnienie celu wykładu 

wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych

prezentacja multimedialna

podsumowanie

ewentualna dyskusja

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60 (30 semestr zimowy; 30 semestr letni)

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 60 (30 semestr zimowy; 30 semestr letni)

Suma godzin: 120
Punkty ECTS: semestr zimowy 2; semestr letni 2

zakres tematów

SEMESTR ZIMOWY 1. Początki sztuki 2. Wczesne cywilizacje 3. Sztuka i kultura egejska 4. Rozwój sztuki na różnych kontynentach 5. Sztuka Starożytnej Grecji 6. Sztuka Starożytnej Grecji C.D. 7. Sztuka i kultura Etrusków 8. Okres Hellenistyczny 9. Sztuka i kultura Starożytnego Rzymu 10. Sztuka Wczesnego Islamu 11. Chrześcijaństwo w wiekach Średnich 12. Sztuka romańska 13. Sztuka gotycka 14. Sztuka gotycka 15. Kolokwium podsumowujące

SEMESTR LETNI 1. Pierwsza połowa XV w sztuce i kulturze europejskiej: początki Renesansu włoskiego: architektura, malarstwo, rzeźba; nowy styl we Flandrii 2. Druga połowa XV wieku w sztuce i kulturze europejskiej: renesans włoski: architektura, malarstwo, rzeźba; malarstwo w Europe Północnej 3. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: Reformacja i sztuka w Europie Północnej; Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu we Florencji i Rzymie 4. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu w Wenecji; Druga połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: Manieryzm w architekturze, malarstwie, rzeźbie. 5. Pierwsza połowa XVII wieku w sztuce europejskiej: Początki Baroku w Rzymie, Architektura Baroku, 6. Malarstwo holenderskie XVII wieku, Barok w Anglii, Barok we Francji 7. Wiek XVIII w sztuce i kulturze europejskiej: Francuskie Rokoko 8. Neoklasycyzm 9. Od Romantyzmu do Realizmu 10. Od Impresjonizmu do Postimpresjonizmu 11. Sztuka w latach 1900-1919 12. Między wojnami światowymi 13.Od czasów powojennych do Postmodernizmu 14. Sztuka przełomu wieków XX/XXI

sposób zaliczenia zaliczenie; egzamin;
literatura

Bibliografia obowiązkowa: D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013 Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005 Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002) Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008 Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976 Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991 Bibliografia dodatkowa: Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012 Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004. Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009. Fabiani Bożena, Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011 Gombrich Erich, The Story of Art, 1950 (polska edycja: O Sztuce, Wydawnictwo Rebis, 2008)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Podstawowa znajomość historii sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod


EU_1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ,jest gotów do podejmowania krytycznej refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza

MJ_K03 MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_1 Potrafi podejmować dyskusje z różnymi kręgami odbiorców na tematy związane ze sztuką.   

 

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_1 Ma ogólną wiedzę z obszaru historii sztuki i kultury w tym zagadnienia związane z obszarem malarstwa

MJ_W04

EU_2:  Dysponuje pogłębioną wiedzą ogólną z zakresu nauki i kultury stanowiącą bazę pod teorie z obszaru malarstwa. 

 

MJ_W01,


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.2 o 30 2 W 30h
W [E]
W [Z]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13735