Katalog ECTS

Wykłady suplementarne

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
Asystent/ci: dr Zbigniew Brzostowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wymagana jest obecność uczestnicząca w wykładach.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: pogłębienie wiedzy z zakresu filozofii sztuki w zakresie zjawiska świętości oraz posthumanizmu.
- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w wybranych filozoficznych obszarach problemowych.
- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranych dyskursach filozoficznych z zakresu filozofii sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, w szczególności filozofii sztuki .

sposób realizacji przedmiotu

Wykład suplementarny, odpowiedzi na pytania.

Godziny kontaktowe: 14 h

Godziny samodzielnej pracy studenta:16 h

Suma godzin: 30 h

Punkty ECTS: 1

zakres tematów

– określanie znaczenia zjawiska świętości, w kontekście ustaleń H.-G. Gadamera, dotyczących statusu dzieła sztuki;
- nakreślenie filozoficznego kontekstu zjawiska posthumanizmu, w oparciu o wybrane zagadnienia współczesnej filozofii europejskiej, takich jak: fenomenologia (E. Husserl), hermeneutyka filozoficzna (M. Heidegger) oraz dekonstrukcja (J. Derrida).

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto.
M. Heidegger, Czas światoobrazu.
J. Derrida, Głos stojący na straży milczenia.
K. Mrówka, Heraklit.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Obecność na wykładach.

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii filozofii (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień filozoficznych omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu filozofii kultury i sztuki

MJ_K03

EU-02 Student  jest gotów do podejmowania krytycznej refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną 

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_03 Student  potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z obszarem filozofii kultury i sztuki ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_04 Student  zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy filozofii sztuki i kultury

MJ_W02

EU_05 Student zna kontekst historyczny i kulturowy związany z obszarem filozofii sztuki i kultury oraz jego związek z innymi obszarami współczesnego życia

MJ_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 o 14 1 W 14h
W [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13738