Katalog ECTS

Historia malarstwa

Pedagog: dr Roman Nieczyporowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Pierwszy (zimowy) semestr cyklu zajęć Historii malarstwa kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia semestru 3 (zimowego) są:

- aktywność na zajęciach

- notatki przesyłane w formie elektronicznej prowadzącemu zajęcia

- wynik kolokwium wizualnego sprawdzającego nabyta wiedzę i kompetencje

kryteria oceny

podstawą oceny semestralnej jest kolokwium wizualne, w trakcie którego każdy student otrzymuje 20 slajdów do rozpoznania. Za wykonanie tego zadania można uzyskać  od 0 do 20 punktów (0-1 punktu za każde zadanie- prezentowane przeźrocze) oraz 0-10 punktów za aktywność na zajęciach

wybitne zaangażowane w trakcie zajęć         8-10 pkt

duże     zaangażowane w trakcie zajęć         5-7 pkt

średnia zaangażowanie w trakcie zajęć         3-4 pkt

dostateczne zaangażowanie w trakcie zajęć: 1-2 pkt

brak zaangażowania:                                     0 pkt

Punktacja:

ocena celująca (5.5):              29.0-30.0 pkt

ocena bardzo dobra (5.0):       27.5-28.5 pkt

ocena dobra plus (4.5):           25.0-27.0 pkt

ocena dobra (4.0):                  22.5-24.5 pkt

ocena dostateczna plus (3.5):  19.5-22.0 pkt

ocena dostateczna (3.0):         16.0-19,0 pkt

ocena niedostateczna (2.0):         0-15.5 pkt.   

opis przedmiotu

cel poznawczy:
Student poznaje podstawowe założenia i problemy malarstwa w układzie historycznym
cel kształcący:
Nabywa umiejętności rozpoznawania poszczególnych stylów i okresów historii malarstwa. Biegle posługuje się fachową terminologią typową dla opisów dzieła sztuki. Potrafi określić przybliżony czas i miejsce jego powstania.
cel praktyczny:
Wykształcenie analizy krytycznej postrzeganych zjawisk (nie tylko o charakterze artystycznym). Nabycie umiejętności publicznej prezentacji i obrony własnych teorii

skrócony opis przedmiotu

Istotą kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu historii malarstwa Prezentowane obrazy poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji. Nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład poświęcony historii malarstwa prowadzony jest jako połączenie wykładu informacyjnego z elementami wykładu problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,

metody kształcenia:

metody podające (wykład informacyjny oraz wykład problemowy)

metody poszukujące (wykorzystanie elementów konwersatorium i dyskusji w celu aktywizacji studentów w kierunku samodzielnego uczenia się i komunikacji interpersonalnej w grupie)

całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów

- godziny wykładów (kontaktowe) wynikające z planu studiów- 30h w skali semestru (60h w skali całego kursu)

- godziny przeznaczone na pracę własna studenta- 35 h w skali semestru (70h w skali całego roku)

Punkty ECTS: 2

 

zakres tematów

1.Wykład wprowadzający

Część 1 (ogólna) przekrojowo prezentująca historię malarstwa od czasów pradziejowych po współczesność

2. Sztuka pradziejowa

3-4. Malarstwo w starożytności (Mezopotamia, Egipt, Grecja)
5-6. Malarstwo średniowieczne
7-9. Malarstwo nowożytne (XVI-XVIII w.)

10-11 Malarstwo XIX wieku

12. Malarstwo pierwszej połowy XX wieku

13-14. Malarstwo po 1942 r.

15. Wykład podsumowujący 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:
Białostocki J., Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa 2008.
Godfrey T., Painting Today,Phaidon Press Ltd, Londyn 2009
Gombrich E., O Sztuce, Poznań, 2008.
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1979.
Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986
Sztuka świata, t. 1-10, Warszawa 1989-2009.

Literatura uzupełniająca:
Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. Dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa 2012.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. XIII-XV wiek, PWN,Warszawa 2013.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. VI-XX wiek, PWN,Warszawa 2013.
Fraenger W., Bosch, tł. B. Ostrowska, Arkady, Warszawa 1998.
Skubiszewska M., Malarstwo Italii w latach 1250 – 1400, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie pierwszego roku studiów

założenia wstępne

Student posiada:
- ogólną znajomość historii polityczno-społecznej;
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student/Studentka jest gotów/gotowa do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03

EU_02 Student/Studentka jest gotów/gotowa do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza

MJ_K05
umiejętności
opiskod

EU_01 Student/Studentka potrafi przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką malarstwa i sztuki, z wykorzystaniem podstaw teoretycznych i różnorakich źródeł

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_01 Student/Studentka zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwej dla zagadnień związanych z kierunkiem Malarstwo

MJ_W02

EU_02 Student/Studentka zna kontekst historyczny i kulturowy związany z obszarem malarstwa i jego związek z innymi obszarami współczesnego życia

MJ_W04

EU_03 Student/Studentka ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo

MJ_W04

EU_04 Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego

MJ_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13740