Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. dr hab. Józef Czerniawski
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną. Podstawą oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z zakresu malarstwa, obecność i zaangażowanie na zajęciach, obecność na cyklicznych przeglądach indywidualnych, postępy dokonane w danym okresie, stosunek do przedmiotu.
Ocena bardzo dobra plus:bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Na 2 roku student  rozwija wiedzę i doskonali umiejętności zdobyte na pierwszym roku z zakresu: posługiwania się różnymi technikami malarskimi, zasad kompozycji, budowania przestrzeni w obrazie, zgłębiania problematyki światła i koloru w malarstwie. Celem kształcenia na 2 roku jest przede wszystkim rozszerzanie samodzielności w dziedzinie kreacji oraz kształtowanie różnorodnych indywidualnych postaw poprzez autorskie poszukiwania studentów. Szczególną uwagę przykłada się do zindywidualizowanego podejścia do własnej pracy twórczej, mającej na celu formułowania własnego języka malarskiego oraz własnego warsztatu malarskiego. W dalszym ciągu obowiązuje praca nad studium rzeczywistości:studium postaci (akt) oraz studium martwej natury, jednak nacisk kładziony jest na bardziej ukierunkowane, indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i problemy malarskie stawiane przed studentem mają na celu poszerzenie zdolności kreacyjnych, myślenia plastycznego, twórczego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności, przekładania indywidualnych koncepcji na obraz malarski. Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, w oparciu o stopień świadomości artystycznej, umiejętności i wiedzę jaką posiada.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Na 2 roku student powinien doskonalić  umiejętności warsztatowe z zakresu malarstwa. Celem zajęć jest kształtowanie bardziej indywidualnych, autorskich postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, wykorzystywanie twórczej wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności, poszerzanie swojej artystycznej świadomości oraz dalsze kształtowanie i pogłębianie umiejętności stosowania różnorodnych technik i środków ekspresji w  malarstwie w oparciu o  wiedzę z obszaru sztuki i kultury.

Cele :
1.Bardziej  zindywidualizowany i świadomy rozwój studenta, zarówno warsztatowy jak i intelektualny, w zakresie malarstwa

2.Kształcenie postawy twórczej w oparciu o poszerzoną wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów realizacji prac malarskich

3.Poszerzanie wiedzy w zakresie umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technologii stosowanych w malarstwie, świadome budowanie własnego warsztatu malarskiego

4.Kształcenie umiejętności wykorzystywania twórczej wyobraźni, intuicji, emocjonalności w autorskich realizacjach malarskich

5.Kształcenie umiejętności krytyki i refleksji na tematy związane z dokonaniami malarskimi własnymi i innych

6.Kształcenie umiejętności dokonywania  samodzielnych, świadomych decyzji w trakcie realizacji własnych prac malarskich

7. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z obrazem malarskim w sposób indywidualny i oparty o wiedzę z obszaru kultury,sztuki,nauki

8.Rozwijanie umiejętności widzenia, nauka obserwacji, która pozwala dostrzec studentowi złożoność zjawisk malarskich oraz uświadamia problem indywidualnej interpretacji malarskiej

9.Kształcenie umiejętności współdziałania, integracji w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć wystawienniczych

 

sposób realizacji przedmiotu

Rozwiązywanie zadań i problemów malarskich.Bieżące indywidualne konsultacje z prowadzącym, cykliczne indywidualne przeglądy podczas których student publicznie prezentuje własne dokonania.
Metody kształcenia:wykład problemowy,metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):klasyczna problemowa,ćwiczeniowa,doświadczeń i eksperymentu,obserwacji / studium,indywidualna korekta,metody eksponujące:pokaz / przegląd,wystawa


Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 90
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 90
Suma godzin: 180 
Punkty ECTS: 6

zakres tematów

Zadania oparte na studium malarskim modela oraz martwej natury, indywidualne zadania problemowe,projekty autorskie.
Wybrane zadania:
1. Studium postaci-interpretacja (pełna postać-akt)-różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie , malarstwo olejne na płótnie , techniki własne
2. Studium martwej natury-interpretacja-różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie, malarstwo olejne na płótnie , techniki własne
3. Martwa natura-ćwiczenia malarskie- szkice,różnorodne techniki malarskie na papierze i płótnie, techniki własne
4. Szkice postaci - 15 minutowe ustawienia, różnorodne techniki malarskie,techniki własne
5. Studium postaci(portret) -techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki własne
6. Autoportret z atrybutem-techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki własne
7.Studium wybranego przedmiotu-interpretacja-techniki malarskie na papierze i płótnie,malarstwo olejne na płótnie , techniki własne

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Maria Rzepińska''Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego”,Arkady,2009

Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981;

W.Strzemiński "Teoria widzenia" , Muzeum sztuki w Łodzi, 2016

John Ruskin „Niewinne oko”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011,

Georges Didi-Huberman, „Przed obrazem”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012;

Wasyl Kandyński „O duchowości w sztuce“ Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi 1996

„Techniki wielkich Mistrzów Malarstwa“ Warszawa 1999

David Hockney „Wiedza tajemna“ Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006

Pisma o sztuce

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W miarę możliwości  plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie 1 roku studiów

założenia wstępne

Student posiada  podstawową wiedzę w zakresie  umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technik i technologii stosowanych w malarstwie

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu malarstwa oraz jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swoich umiejętności i dalszych samodzielnych poszukiwań twórczych

MJ_K03

EU_02 Nabyta wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalają mu w zorganizowany sposób podejmować działania w obszarze malarstwa ,w przestrzeni publicznej w każdych warunkach

MJ_K02 MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU_03 Student potrafi sprawnie posługiwać się szerokim wachlarzem narzędzi i technik malarskich oraz właściwie dobierać środki ekspresji do założonych celów podczas realizacji autorskich projektów oraz koncepcji malarskich

MJ_U01

EU_04 Student dysponując poszerzoną wiedzą z zakresu realizacji obrazu oraz znając  zasady komponowania obrazu malarskiego,potrafi w sposób twórczy i samodzielny podejmować decyzje dotyczące projektowania, komponowania i realizacji autorskich prac malarskich zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi ,uwzględniając przy tym wyobraźnię,intuicję i emocjonalność

MJ_U03 MJ_U04

EU_05 Student wykorzystując nabytą wiedzę o  technikach stosowanych w malarstwie oraz poszerzoną wiedzę o realizacji obrazu malarskiego, potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_06 Student posiada poszerzony zakres wiedzy o środkach niezbędnych do realizacji obrazu malarskiego oraz zna szczegółowe zasady komponowania obrazu, umożliwiające swobodę wypowiedzi malarskiej. Na podstawie realizowanych ćwiczeń i zadań, posiada wiedzę na temat stylów,tradycji oraz kontekstu kulturowego malarstwa.

MJ_W05 MJ_W06

EU_07 Student posiada poszerzoną wiedzę o technologii i technikach stosowanych w malarstwie oraz rozumie związek między teoretycznymi a praktycznymi aspektami malarstwa

MJ_W07 MJ_W08

EU_08 Student posiada poszerzoną wiedzę związaną z obszarem malarstwa, pozwalającą mu swobodnie  dyskutować o problemach związanych z malarstwem oraz krytycznie oceniać dokonania własne i innych

MJ_W05 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 o 90 6 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13744