Katalog ECTS

Technologia malarstwa i rysunku

Pedagog: mgr Tomasz Kucharski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

 

Ocena bardzo dobra plus: bardzo duże zaangażowanie w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych wsparte wysokim uzdolnieniem manualnym studenta

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac


Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Celem zajęć jest możliwie szerokie przedstawienie technik z zakresu malarstwa sztalugowego. Mają wyczulić studentów na staranne i technologicznie poprawne budowanie swoich prac.
Studenci przygotowują podobrazia – deski i płótna odpowiednio je klejąc i gruntując.
Studenci poznają podstawy technik malarskich. Omawiane są podstawowe techniki oraz materiały. Studenci samodzielnie przygotowują podłoża oraz wykonują prace. Zakres technik obejmuje malarstwo temperowe wraz ze złoceniem oraz technikę mieszaną (temperowo-olejno-żywiczną) na podstawie warstwowego malarstwa XVIIw. Szczególny nacisk kładziony jest na kolejność nakładanych warstw.
W ramach zajęć omawiane są różne materiały, media, podobrazia, spoiwa, rozpuszczalniki oraz wypełniacze. Omawiane są również współczesne zamienniki i media pozwalające uzyskać podobne efekty.
Studenci nabywają cennego doświadczenia z historycznymi technikami tak by mogli samodzielnie i świadomie podejmować decyzje o włączaniu lub eliminowaniu poszczególnych rozwiązań w swoich pracach.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia z podstaw technik tempery, złocenia oraz warstwowej techniki olejno-żywicznej.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:
Realizacja prac w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje na podstawie zadanych problemów technologicznych.

Metody podające:

Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:

Indywidualna korekta
Metody eksponujące:

Pokaz / przegląd
Wystawa

 

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu:

Tempera:

 • Omówienie podstaw malarstwa temperowego.
 • Przygotowanie projektu
 • Klejenie oraz gruntowanie deski pod malarstwo temperowe oraz złocenie.
 • Naniesienie szkicu ma deskę.
 • Złocenie
 • Przygotowanie medium temperowego.
 • Malowanie techniką temperową.

Technika mieszana:

 • Omówienie podstaw techniki:
 • Przygotowanie projektu
 • Przygotowanie płótna i gruntowanie
 • Monochromatyczna podmalówka temperą
 • Wprowadzenie naprzemiennych laserunków
 • Wprowadzenie najjaśniejszych świateł i ewentualne laserunki.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 0
Suma godzin: 30
Punkty ECTS: 1

 

zakres tematów

Sporządzanie podobrazi

Technika malarstwa temperowego

Złocenie

Technika mieszana olejno-żywiczna

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

 

Uzupełnienie:

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„HERMENEIA czyki objaśnienie sztuki malarskiej” Dionizjusz z Furny, Wyd. UJ, Kraków 2011

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony 2 semestr studiów

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w oparciu o teorię oraz praktykę.MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Student potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu średnio zaawansowanym do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru rysunku i malarstwa.

MJ_U07

EU_03 Student potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój.

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_04 Zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze malarstwa. Zna podstawowe techniki malarskie i rysunkowe które ciągle rozwija.

MJ_W07

EU_05 Student rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami malarstwa i rysunku a nabytą wiedzę uczy się wykorzystywać w praktyce. Zapoznaje się z odpowiednią literaturą fachową.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13746