Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
Asystent/ci: mgr Przemysław Garczyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Metody oceniania: 

Każdy semestr zajęć z zakresu rysunku kończy się zaliczeniem z oceną. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia danego semestru są:

- systematyczna praca polegająca na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych oraz problemowych z zakresu rysunku (studium martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; interpretacja problemowa i tematyczna martwej natury – koncepcja - szkice – realizacja; studium modela, studium modela w kontekście martwej natury oraz rysunkowych aranżacji przestrzennych – koncepcja – szkice – realizacja; martwa natura w kontekście zróżnicowanych technik rysunkowych)
- obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, indywidualne zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach pracowni, poziom oraz wartość artystyczna prac i postępy dokonane w danym semestrze.

 

Kryteria oceniania:

Ocena celująca - bardzo duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dobry - duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobry – duże zaangażowanie studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne, lecz przeciętne rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena plus dostateczna - średnia aktywność studenta w prowadzone w pracowni zajęcia artystyczne i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena dostateczna – mała aktywność studenta i przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna – brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z postawionych studentowi zadań, lub niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac.

opis przedmiotu

Celem kształcenia podstawowego dla studentów II roku na Kierunku Malarstwo w zakresie rysunku jest indywidualny rozwój świadomości, wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji własnych projektów rysunkowych. Poprzez posługiwanie się różnorodnymi technikami oraz narzędziami student zdobywa i poszerza swoją wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii rysunku. Podstawą pracy są realizacje studyjne oparte na studium martwej natury oraz modela, gdzie poprzez zadania ogólne oraz problemowe student rozwija swoje umiejętności przełożenia własnej koncepcji kreacji rysunkowej na świadomą pracę artystyczną. Poprzez indywidualną pracę studyjną, która oparta jest na obserwacji rzeczywistości, natury student ma możliwość rozwijania własnych metod pracy od idei, koncepcji i pomysłu poprzez szkice rysunkowe aż do końcowej realizacji całego utworu rysunkowego. W trakcie pracy szczególny nacisk kładziony jest na takie podstawowe pojęcia oraz środki ekspresji jak: walor – linia - światłocień; kompozycja – otwarta, zamknięta, kompozycja – dynamiczna, statyczna; gradacja bieli i czerni, struktura, plama, ślad rysunkowy, gest, ekspresja, przestrzeń.

Oprócz zadań studyjnych związanych z problemem obserwacji student ma możliwość realizacji zadań tematycznych przygotowanych przez prowadzących, gdzie głównym problemem jest relacja pomiędzy obserwacją natury a interpretacją tematu. Poprzez zadania problemowo – tematyczne poszerzana jest w założeniu możliwość i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych, gdzie świadomość indywidualnej kreacji wynika z obserwacji rzeczywistości oraz interpretacji tematu.

skrócony opis przedmiotu

Indywidualne kształcenie w zakresie podstawowych technik rysunkowych. Rozwijanie wiedzy na temat zaawansowanych technologicznie i warsztatowo technik rysunkowych. Umiejętność samodzielnego przygotowania podobrazi rysunkowych, gruntów oraz mediów i narzędzi do rysunku. Przybliżanie studentowi zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki światłocienia, linii, plamy oraz struktury w rysunku. Kształtowania umiejętności pracy studenta od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne do samodzielnej realizacji rysunkowej. Pogłębianie zdolności oraz umiejętności manualnych oraz warsztatowych. Zgłębianie takich pojęć jak: kompozycja, walor, forma i przestrzeń w rysunku. Rozumienie relacji pomiędzy problemem obserwacji natury, rzeczywistości a problemem jej interpretacji. Kształtowanie świadomości poprzez indywidualną, systematyczną pracę i samodzielne poszukiwania. Indywidualny rozwój oraz bieżąca weryfikacja poziomu artystycznego poprzez aktywność wystawienniczą w obiegu galeryjnym jak i w przestrzeni publicznej. Przełożenie powyższych zagadnień, pojęć i wiedzy na świadomą umiejętność realizacji zadań studyjnych w pracowni – ogólnych oraz tematycznych, zaproponowanych przez prowadzących.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot z zakresu rysunku realizowany jest w formie zajęć ze studentami w pracowni. Studenci indywidualnie konsultują z prowadzącymi własne pomysły w formie szkiców koncepcyjnych, projektów, idei rysunkowych, prac i realizacji rysunkowych wykonanych na podstawie ustawień i zadań w pracowni (studium martwej natury, akt, model). W każdym semestrze odbywają się cykliczne spotkania studentów z prowadzącymi w formie przeglądów prac powstałych w pracowni. Przeglądy mają charakter indywidualnych, publicznych prezentacji samodzielnie zrealizowanych prac każdego ze studentów. Cykliczne przeglądy prac studenckich mają na celu weryfikację na bieżąco indywidualnych postępów pracy, rozwoju i ocenę poziomu artystycznego a także kompetencji oraz umiejętności komunikacji społecznej. Każdy semestr kończy się publicznym pokazem prac studentów w formie wystawy.

 

Metody kształcenia:

W pracowni odbywają się w ramach zajęć regularne przeglądy prac, korekty, ćwiczenia, wykłady, pokazy, konsultacje oraz wystawy (semestralne i końcoworoczne), weryfikujące na bieżąco postępy pracy studentów poprzez następujące metody (przykłady):

- Metody podające: wykład problemowy,

- Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium,

- Metody dyskusji: indywidualna korekta,

- Metody eksponujące: pokaz/przegląd, wystawa.

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów: 120 h

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta: 90 h

Suma godzin: 210 h

Punkty ECTS: 7

zakres tematów

- praca z zadaniami studyjnymi realizowanymi w pracowni (studium martwej natury, studium aktu, modela, studium postaci w kontekście przestrzeni)
- praca z zadaniami proponowanymi przez prowadzących ( zadania problemowo – tematyczne, studium – interpretacja, szkice rysunkowe, koncepcyjne martwej natury, postaci oraz aktu)
- konsultacje, korekty autorskich projektów studentów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- W. Strzemiński „Teoria widzenia”,
- J. Itten „Sztuka barwy”,
- R. Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa”,
- M. Rzepińska „Historia koloru”,
- G. de Chirico „Teksty o sztuce”,
- L. Wittgenstein „Uwagi o kolorach”,
- P. Kawiecki, J. Tarnowski „Aksjologiczne spektrum sztuki”,
- R. Barthes „Swiatło obrazu”
- J. Berger „O patrzeniu”,
- L. da Vinci „Traktat o malarstwie”,
- G. R. Hocke „Świat jako labirynt”,
- H. Wolfflin „Podstawowe pojęcia historii sztuki”
- D. Hockney, M. Gayford „Historia obrazów”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po I roku, plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie z oceną pozytywną Podstaw Rysunku po I roku studiów

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku, zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych oraz podstawową wiedzę z historii sztuki i kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Poszerzona wiedza, świadomość artystyczna oraz umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy pozwalają na indywidualny rozwój oraz bieżącą weryfikację poziomu artystycznego poprzez aktywność wystawienniczą zarówno w przestrzeni publicznej jak i w obiegu galeryjnym

MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU_02 Potrafi posługiwać się różnorodnymi technikami oraz narzędziami rysunkowymi, samodzielnie przygotować podkłady, grunty oraz media a także potrafi pogłębiać zdolności oraz umiejętności manualne i warsztatowe

MJ_U08

EU_03 Potrafi umiejętnie wykorzystać metody pracy artystycznej, w której niezależna kreacja rysunkowa kształtowana jest od koncepcji, idei poprzez szkice koncepcyjne i projekty aż do samodzielnej realizacji końcowej

MJ_U04
wiedza
opiskod

EU_04 Ma poszerzoną wiedzę na temat zaawansowanych technologicznie i warsztatowo technik rysunkowych

MJ_W07

EU_05 Ma poszerzoną wiedzę na temat zasad kompozycji oraz postrzegania i zgłębiania problematyki przestrzeni, światła i cienia w rysunku, zna relacje pomiędzy problemem obserwacji natury a problemem jej twórczej interpretacji w odniesieniu do tradycji

MJ_W06

EU_06 Rozumie potrzebę systematycznej pracy i samodzielnego poszukiwania własnych środków wyrazu niezbędnych w dążeniu do kształtowania i formułowania świadomej wypowiedzi artystycznej

MJ_W05


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13753