Katalog ECTS

Anatomia

Pedagog: prof. Marek Grzybiak

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

obecność na wykładach i ćwiczeniach
egzamin pisemny testowy:

Ocena bardzo dobra plus:powyżej 90% poprawnych odpowiedzi
Ocena bardzo dobra: 90%poprawnych odpowiedzi
Ocena dobra plus:80%poprawnych odpowiedzi
Ocena dobra: 70%poprawnych odpowiedzi
Ocena dostateczna plus: 60% poprawnych odpowiedzi
Ocena dostateczna: 50% poprawnych odpowiedzi
Ocena niedostateczna: poniżej 50% poprawnych odpowiedzi

opis przedmiotu


Celem poznawczym jest poszerzenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka ze szczególnym naciskiem na te struktury anatomiczne które mają istotny wpływ na jego plastyczną wizualność. Zakres materiału obejmuje zagadnienia ogólne i szczegółowe.
Planowanym efektem w zakresie umiejętności jest świadome wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce rysunkowej, w trakcie realizacji zadań w pracowniach artystycznych na uczelni a także w przyszłej działalności artystycznej . Zagadnienia omawiane na wykładach odbywających się na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP ,studenci wykonują tu realistyczne studia rysunkowe spełniające wszelkie wymogi warsztatowe.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem anatomii plastycznej jest opis oraz studiowanie ciała ludzkiego pod względem jego budowy zewnętrznej jak i wewnętrznej, zwłaszcza kośćca i mięśni, kształtu i proporcji. Zainteresowanie skupia się na tych strukturach anatomicznych ,które w sposób istotny mają wpływ na rzeźbę postaci i stanowią podstawę jej kształtów tak w pozycjach spoczynkowych, jak i w różnych fazach ruchu. Tematyka wykładów uwzględnia również wiedzę z zakresu antropologii fizycznej i dostosowana jest do specyfiki kierunku kładąc nacisk na zagadnienia anatomii człowieka w zakresie niezbędnym dla działalności artystycznej przyszłego malarza.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia z przedmiotu odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone są na terenie Katedry Anatomii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapewnia to możliwość korzystania zarówno przez wykładowcę, jak i studentów z odpowiednich pomocy dydaktycznych , w tym także modeli anatomicznych i preparatów prosektoryjnych. Niektóre ważniejsze problemy z zakresu anatomii plastycznej studenci opracowują rysunkowo w oparciu o wspomniany wyżej unikalny niekiedy materiał dydaktyczny. Zagadnienia omawiane na wykładach stanowią podstawę do zajęć prowadzonych w Pracowni Rysunku Anatomicznego ASP.

Metody kształcenia: wykład informacyjny,problemowy

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

 

zakres tematów

Zagadnienia ogólne: plan budowy ciała ludzkiego, okolice ciała, oznaczenie płaszczyzn i kierunków w przestrzeni, symetria i asymetria ustroju ,proporcje ciała i ich zmiany w procesie wzrastania, dymorfizm płciowy, różnice morfologiczne związane z wiekiem osobniczym, typy konstytucyjne, zróżnicowanie rasowe gatunku ludzkiego.
Zagadnienia szczegółowe: budowa szkieletu jako całości i jego części, ukształtowanie poszczególnych kości, konstrukcja ich połączeń w spoczynku i różnych fazach ruchu; ważniejsze powierzchownie leżące mięśnie i ich udział w ruchach ciała; budowa skóry oraz jej rzeźba w poszczególnych częściach ciała, wytwory skóry- gruczoł piersiowy, włosy ,paznokcie; topografia ważniejszych żył skórnych; anatomia szczegółowa głowy z uwzględnieniem uwag antropologicznych dotyczących narządu wzroku, nosa zewnętrznego i małżowiny usznej .

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

dostępna literatura przedmiotu w tym atlasy anatomiczne

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej dotycząca biologii człowieka w tym także anatomii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01  Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy 

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Potrafi swobodnie komunikować się na tematy związane z anatomią człowieka ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
wiedza
opiskod

EU_03 Posiada wiedzę ogólną z anatomii, tworzącą podstawy teoretyczne związane z rysunkiem i malarstwem oraz rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami  dziedzin nauki i sztuki

MJ_W01 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13754