Katalog ECTS

Technologia malarstwa i rysunku

Pedagog: mgr Tomasz Kucharski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

Ocena bardzo dobra plus: bardzo duże zaangażowanie w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych wsparte wysokim uzdolnieniem manualnym studenta

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Studenci w oparciu o współczesne media budują obraz olejny. Szczegółowo omawiany jest każdy etap. Omawiana jest paleta kolorystyczna do budowania koloru przy studiowaniu ludzkiego ciała.
Studenci uczą się odpowiedniego przygotowania, zmieszania i ułożenia kolorów na palecie oraz kolejności ich użycia.

skrócony opis przedmiotu

Malarstwo olejne w oparciu o współczesne media.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia:
Realizacja prac w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje na podstawie zadanych problemów technologicznych.

Metody podające:

Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:

Indywidualna korekta
Metody eksponujące:

Pokaz / przegląd
Wystawa

 

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu:

  1. Omówienie tematu
  2. Przygotowanie projektu – portret
  3. Omówienie kolorów do budowania ludzkiego ciała, rozłożenia na palecie i mieszania.
  4. Monochromatyczna podmalówka,
  5. Budowanie półtonami,
  6. Ostatnia warstwa cielista.
  7. Werniksowanie
  8. Konserwacja i przechowywanie prac.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 0
Suma godzin: 30
Punkty ECTS: 1

zakres tematów

Kolory ludzkiego ciała

Nowe media

Budowanie palety

Portret

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

 

Uzupełnienie:

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

„LEONARDO DA VINCI TRAKTAT O MALARSTWIE”, Maria Rzepińska, Wyd. Ossolineum, 1984

„Człowiek i sztuka”, Henryk Kiereś, Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony 3 semestr

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student jest gotów w zaawansowanym stopniu do ciągłego rozwijania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w oparciu o teorię oraz praktykę

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Student potrafi korzystać w zaawansowanym stopniu z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu oraz do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru rysunku i malarstwa. Jest przygotowany do wykorzystania warsztatu w pracowniach dyplomowych.

MJ_U07

EU_03 Student w zaawansowanym stopniu potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój. Rozumie potrzebę eksperymentowania z nabytą wiedzą i kreowania własnej techniki.

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_04 Student zna zaawansowaną problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze malarstwa. Zna zaawansowane techniki rysunkowe oraz malarskie które ciągle rozwija.

MJ_W07

EU_05 Student rozumie skomplikowane wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami malarstwa i rysunku a nabytą wiedzę uczy się wykorzystywać w praktyce. Zapoznaje się z odpowiednią literaturą fachową. Rozumie technologiczne zasady i potrzebę eksperymentów w ich obszarze.

MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.4 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13775