Katalog ECTS

Technologie cyfrowe

Pedagog: mgr Michał Krasodomski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Metoda ewaluacji.

Oceniany jest poziom zaawansowania wykonanego utworu, a także poziom i złożoność myślenia o projekcie.
Na końcową ocenę składają się:
- wykonane prace w semestrze (60% oceny końcowej),
- aktywność w semestrze (20% oceny końcowej),
- postępy w procesie kształcenia (10%),
- autoprezentacja (10%)

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
Zdobycie wiedzy w zakresie niezbędnym do budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel kształcący:
Wypracowanie umiejętności biegłego budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel praktyczny:
Uzyskanie swobody w komunikowaniu się z odbiorcą przy pomocy obrazowania realizowanego technikami cyfrowymi, a także przygotowanie do pracy w zespołach realizujących projekty przy pomocy technik cyfrowych.

skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie z możliwościami kreacji przy pomocy mediów elektronicznych. Studenci realizując postawione zadania poznają zagadnienia związane z pozyskaniem materiału cyfrowego a także jego przetwarzaniem przy pomocy odpowiednich aplikacji komputerowych. Mając na uwadze zasady operowania przedstawieniem wizualnym poznają teoretycznie i praktycznie problemy związane z przygotowaniem materiału do prezentacji własnych koncepcji artystycznych jak również zagadnienia związane z kształtowaniem świadomego wizerunku w swojej profesjonalnej praktyce.

sposób realizacji przedmiotu

Kontakty ze studentami mają formę ćwiczeń, których celem jest ustalenie formy i wykonanie postawionego zadania. Metoda realizacji polega na konsultowaniu i przeglądach wykonywanych prac, dodatkowo wzbogacona jest o prezentacje i ćwiczenia praktyczne doświadczania wyszczególnionych problemów.

liczba godzin kontaktowych: 30
liczba godzin samodzielnej pracy studenta: 0
całkowita liczba godzin godzin: 30
punkty ECTS: 1

 

zakres tematów

W 4 semestrze studenci realizują zadanie polegające na opracowaniu wizualnym ekspozycji dowolnego zestawu prac malarskich w wyszukanej dla niego przestrzeni wystawienniczej.

Na zaliczenie przygotowują trzy wirtualne wizualizacje ekspozycji.

W trakcie zajęć studenci otrzymują cząstkowe zadania, których celem jest stopniowe wprowadzanie w zagadnienia technologii cyfrowych niezbędne do realizacji zadania semestralnego.

Poruszane zagadnienia dotyczą wykorzystania specyfiki programów wektorowych i programów do obróbki bitmap ze wskazaniem na ich wzajemne przenikanie.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

pod redakcją Przemysława Dębowskiego, Jacka Mrowczyka Widzieć/Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011

Block, Bruce Opowiadanie Obrazem, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010

Griffin, Em Podstawy Komunikacji Społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Moor, Rodnej J. Design Secrets: Layout, Rockport Publisher, Inc. 2004

Adobe Creative Team Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, wyd. Helion, Gliwice 2011

Zimek Ronald ABC Corel Draw X6 PL, wyd. Helion, Gliwice 2012

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie 3 semestru

założenia wstępne

 Umiejętność obsługi komputera, a także świadomość znaczenia technologii cyfrowych we współczesnej praktyce artystycznej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swoich umiejętności z zakresu technik cyfrowych oraz poszerzania wiedzy 

MJ_K03
umiejętności
opiskod


EU_02 Student potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu zaawansowanym- niezbędnym do realizacji zadań oraz własnych koncepcji artystycznych , potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój


MJ_U07 MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_03 Student zna zaawansowana problematykę związaną z technologiami cyfrowymi oraz rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami technologii cyfrowych 

MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.4 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13778