Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. dr hab. Józef Czerniawski
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną. Podstawą oceny i warunkiem zaliczenia jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z zakresu rysunku, obecność i zaangażowanie na zajęciach, obecność na cyklicznych przeglądach indywidualnych, postępy dokonane w danym okresie, stosunek do przedmiotu.
Ocena bardzo dobra plus:bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

Na 2 roku student  rozwija wiedzę i doskonali umiejętności zdobyte na pierwszym roku z zakresu: posługiwania się różnymi technikami rysunkowymi, zasad kompozycji, budowania przestrzeni w rysunku, zgłębiania problematyki światła i waloru w rysunku. Celem kształcenia na 2 roku jest przede wszystkim rozszerzanie samodzielności w dziedzinie kreacji oraz kształtowanie różnorodnych indywidualnych postaw poprzez autorskie poszukiwania studentów. Szczególną uwagę przykłada się do zindywidualizowanego podejścia do własnej pracy twórczej, mającej na celu formułowania własnego języka oraz własnego warsztatu rysunkowego. W dalszym ciągu obowiązuje praca nad studium rzeczywistości:studium postaci (akt) oraz studium martwej natury, jednak nacisk kładziony jest na bardziej ukierunkowane, indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i problemy rysunkowe stawiane przed studentem mają na celu poszerzenie zdolności kreacyjnych, myślenia plastycznego, twórczego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności, przekładania indywidualnych koncepcji na rysunek. Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, w oparciu o stopień świadomości artystycznej, umiejętności i wiedzę jaką posiada.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Na 2 roku student powinien doskonalić  umiejętności warsztatowe z zakresu rysunku. Celem zajęć jest kształtowanie bardziej indywidualnych, autorskich postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, wykorzystywanie twórczej wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności, poszerzanie swojej artystycznej świadomości oraz dalsze kształtowanie i pogłębianie umiejętności stosowania różnorodnych technik i środków ekspresji w  rysunku w oparciu o  wiedzę z obszaru sztuki i kultury.

Cele :
1.Bardziej  zindywidualizowany i świadomy rozwój studenta, zarówno warsztatowy jak i intelektualny, w zakresie rysunku

2.Kształcenie postawy twórczej w oparciu o poszerzoną wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów realizacji prac rysunkowych

3.Poszerzanie wiedzy w zakresie umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technologii stosowanych w rysunku, świadome budowanie własnego warsztatu rysunkowego

4.Kształcenie umiejętności wykorzystywania twórczej wyobraźni, intuicji, emocjonalności w autorskich realizacjach rysunkowych

5.Kształcenie umiejętności krytyki i refleksji na tematy związane z dokonaniami rysunkowymi własnymi i innych

6.Kształcenie umiejętności dokonywania  samodzielnych, świadomych decyzji w trakcie realizacji własnych prac rysunkowych

7. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z rysunkiem w sposób indywidualny i oparty o wiedzę z obszaru kultury,sztuki,nauki

8.Rozwijanie umiejętności widzenia, nauka obserwacji, która pozwala dostrzec studentowi złożoność zjawisk rysunkowych oraz uświadamia problem indywidualnej interpretacji rysunkowej

9.Kształcenie umiejętności współdziałania, integracji w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć wystawienniczych

 

sposób realizacji przedmiotu

Rozwiązywanie zadań i problemów rysunkowych.Bieżące indywidualne konsultacje z prowadzącym, cykliczne indywidualne przeglądy podczas których student publicznie prezentuje własne dokonania.
Metody kształcenia:wykład problemowy,metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):klasyczna problemowa,ćwiczeniowa,doświadczeń i eksperymentu,obserwacji / studium,indywidualna korekta,metody eksponujące:pokaz / przegląd,wystawa


Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 90 
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 90
Suma godzin: 180 
Punkty ECTS: 6

zakres tematów

Zadania oparte na studium rysunkowym modela oraz martwej natury, indywidualne zadania problemowe,projekty autorskie.
Wybrane zadania:
1. Studium postaci-interpretacja (pełna postać-akt)-różnorodne techniki rysunkowe na papierze i płycie w dużym formacie (skala 1:1), techniki własne
2. Studium martwej natury-interpretacja-różnorodne techniki rysunkowe na papierze i płycie, techniki własne
3. Martwa natura-ćwiczenia rysunkowe- szkice,różnorodne techniki rysunkowe na papierze, techniki własne
4. Szkice postaci - 15 minutowe ustawienia, różnorodne techniki rysunkowe,techniki własne
5. Studium postaci(portret) -techniki rysunkowe na papierze i płycie, techniki własne
6. Autoportret, interpretacja-techniki rysunkowe na papierze i płycie, techniki własne
7.Studium wybranego przedmiotu-interpretacja-różnorodne techniki rysunkowe na papierze, techniki własne

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura


Wasyl Kandyński „Punkt i linia a płaszczyzna” PIW 1986 Warszawa

Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa” Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004;

Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981;

Terisio Pignatti, “Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa” , Arkady, Warszawa 2006;

Leszek Brogowski, Zmysły, myśli i słowa: rysunek jako uzmysłowienie, Format 35/36;

Karel Teissig,„Techniki rysunku”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

Jeno Barcsay,„Anatomia dla artysty”, wyd. Ossolineum, 1988

Parramón J.M., "Światło i cień", Łódź 1996

Wiesława Wierzchowska, Współczesny rysunek polski Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

Smith Ray, Tajemnice warsztatu artysty, Muza SA Warszawa 1997

W.Strzemiński "Teoria widzenia"

Harold Speed,"The practice and science of drawing",Dover Publications,2003

Charles Barque,"Drawing course",ACR Edition,2008

Pisma o sztuce

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

W miarę możliwości  plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie 1 roku studiów

założenia wstępne

Student posiada  podstawową wiedzę w zakresie  umiejętności warsztatowych,środków ekspresji oraz technik i technologii stosowanych w rysunku

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu rysunku oraz jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swoich umiejętności i dalszych samodzielnych poszukiwań twórczych

MJ_K03

EU_02 Nabyta wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwalają mu w zorganizowany sposób podejmować działania w przestrzeni publicznej w każdych warunkach

MJ_K02 MJ_K04
umiejętności
opiskod

EU_03 Student potrafi sprawnie posługiwać się szerokim wachlarzem narzędzi i technik rysunkowych oraz właściwie dobierać środki ekspresji do założonych celów podczas realizacji autorskich projektów oraz koncepcji rysunkowych

MJ_U01

EU_04 Student dysponując poszerzoną wiedzą z zakresu metod realizacji oraz  zasad komponowania rysunku ,potrafi w sposób twórczy podejmować decyzje dotyczące projektowania, komponowania i realizacji autorskich prac rysunkowych zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi ,uwzględniając przy tym wyobraźnię,intuicję i emocjonalność

MJ_U03 MJ_U04

EU_05 Student wykorzystując nabytą wiedzę o  technikach stosowanych w rysunku oraz poszerzoną wiedzę o metodach realizacji rysunku, potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój

MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_06 Student posiada poszerzony zakres wiedzy o środkach ekspresji niezbędnych do realizacji rysunku oraz zna szczegółowe zasady komponowania, umożliwiające swobodę wypowiedzi rysunkowej. Na podstawie realizowanych ćwiczeń i zadań, posiada wiedzę na temat stylów,tradycji oraz kontekstu kulturowego rysunku.

MJ_W05 MJ_W06

EU_07 Student posiada poszerzoną wiedzę o technologii i technikach stosowanych w rysunku oraz rozumie związek między jego teoretycznymi a praktycznymi aspektami 

MJ_W07 MJ_W08

EU_08 Student posiada poszerzoną wiedzę związaną z obszarem rysunku, pozwalającą mu swobodnie  dyskutować o problemach związanych z rysunkiem oraz krytycznie oceniać dokonania własne i innych

MJ_W05 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.4 o 90 6 Ćw 90h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13779