Katalog ECTS

Technologia sztuki włókna

Pedagog: prof. dr hab. Aleksander Widyński
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Agata Zielińska-Głowacka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

- Wiedza i umiejętności z zakresu technologii sztuki włókna

- Wiedza i umiejętności widzenia tekstury/faktury materiałów włóknistych

- Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji

Ocena celująca: bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz  bardzo wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywność wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

opis przedmiotu

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii i praktyki technologii sztuki włókna, klasyczna technika gobelinu, zagadnienia przeplotu, techniki scalania różnych materiałów włóknistych 

CEL KSZTAŁCĄCY: możliwość realizowania zadań w oparciu o wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym

CEL PRAKTYCZNY: umiejętność realizowania zadań  z wykorzystaniem technologii sztuki włókna na poziomie podstawowym

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie ćwiczeń praktycznych, Student otrzymuje podstawową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu technologii sztuki włókna.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia: Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

Metody podające: Wykład problemowy

Metody poszukujące(samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, doświadczeń i eksperymentu, obserwacja/studium.

Metody dyskusji: Indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 90

Punkty ECTS: 3

zakres tematów

Przeplot - elementy budowania tkaniny przy użyciu zróżnicowanych materiałów włóknistych, rytm, kompozycja, kolor, faktura, szablon drukarski, zagadnienia sztuki współczesnej, historia sztuki

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

LEKSYKON WŁÓKIENNICTWA

Autor: Marta Michałowska

Wyd: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2006

ISBN 83-922906-5-8

 

ENCYKLOPEDIA MATERIAŁÓW ODZIEŻOWYCH

Autor: Gail Baugh

Wyd. Arkady, 2011

ISBN978-83213-4754-7

 

WSPÓŁCZESNA TKANINA W POLSCE

Autor: Norbert Zawisza

Wyd. Galeria Test-Mazowiecki Instytut Kultury, 2017

ISBN 978-83-63427-63-4

 

DODATKOWO: literatura dostępna w bibliotece oraz katalogi i czasopisma dostępne bezpośrednio w pracowni.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

ukończenie III semestru.

założenia wstępne

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_1 Jest gotów do poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_2 Potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru sztuki włókna

MJ_U07 MJ_U08
wiedza
opiskod

EU_3 Zna problematykę związaną z technologiami w zakresie teoretycznym i praktycznym stosowanym w obszarze sztuki włókna

  

 

MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.4 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13787