Katalog ECTS

Lektorat B2

Pedagog: Oxford Language Centre Szkoła języków obcych

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć lektorat;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach, testów cząstkowych ze słownictwa i struktur gramatycznych oraz kolokwium na koniec semestru.

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: Student wykazuje się znajomością środków językowych – leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych – na poziomie B1 we wskazanym niższej zakresie tematów.
    Student zna podstawowe pojęcia dotyczące sztuki i swojego kierunku studiów i zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów.
  • Cel kształcący: Student doskonali wszystkie podstawowe sprawności językowe, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie oraz potrafi zwięźle opisywać zagadnienia z zakresu sztuki oraz swojego kierunku studiów. Student rozwija umiejętność praktycznego posługiwania się ogólnym językiem angielskim oraz językiem specjalistycznym z zakresu sztuki i swojego kierunku studiów i umie zastosować go w środowisku pracy lub w dalszym toku studiów na poziomie B1.
    Student jest przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień ogólnych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
  • Cel praktyczny: Student formułuje opinie, bierze czynny udział w dyskusji, skutecznie komunikuje się i prezentuje informacje.
    Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.
skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do podejścia do egzaminu na poziomie B2+ w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego ze sztuki i danego kierunku studiów na zakończenie 4 semestru lektoratu. Po 1 semestrze student opanowuje
komunikację językową na poziomie B1 i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w języku obcym, wyraża swoje opinie, analizuje teksty czytane i zwięźle formułuje proste treści specjalistyczne w podstawowym zakresie sztuki w swoim środowisku pracy lub w dalszym toku studiów.

sposób realizacji przedmiotu

Lektorat – ćwiczenia, dyskusje, analiza tekstu, praca w grupie i indywidualnie

zakres tematów

Zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe i zawierające słownictwo z zakresu sytuacji w życiu codziennym i nauki, pracy oraz w zakresie dziedzin sztuki i kierunku studiów. Gramatyka oparta na utrwaleniu dotychczas zdobytej wiedzy i jej usystematyzowaniu i zawiera: rodzajniki, zdania względne, czasy przyszłe, teraźniejsze i przeszłe. Student nabywa umiejętności mówienia w zakresie wyrażania opinii i odczuć oraz szeroko rozumianej dyskusji. Pisanie korespondencji formalnej i nieformalnej. Czytanie przy użyciu technik skimming/scanning. Semestr kończy się testem sprawdzającym rozwój wszystkich sprawności językowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

C.Oxenden i Ch.Latham-Koenig, English File 3rd Edition Intermediate, Oxford University Press, 2015
C.Oxenden i Ch.Latham-Koenig, English File 3rd Edition Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2015

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość języka obcego na poziomie A2/B1 potwierdzona wstępnym testem oceniającym poziom kompetencji językowych studenta.

założenia wstępne

Student rozumie standardowe wypowiedzi i często używane wyrażenia, potrafi porozumieć się w większości typowych sytuacji komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany podstawowych informacji na znane i typowe tematy.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

EU_01 Nabyta wiedza oraz doświadczenie umożliwiają ciągłe poszerzanie umiejętności językowych.

MJ_K03
umiejętności
opiskod

EU_02 Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

MJ_U11
wiedza
opiskod

EU_03 Ma wiedzę ogólną z języka obcego tworzącą podstawy teoretyczne związane z obszarem malarstwa

MJ_W01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.4 o 30 2 lektorat 30h
lektorat [E]
lektorat [Z]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.13791