Katalog ECTS

Plener intermedialny

Pedagog: dr Jarosław Czarnecki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Brany pod uwagę jest rozwój umiejętności wyrażania określonej treści za pomocą środków plastycznych nabytych na plenerze.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: planowane efekty w zakresie wiedzy.
Cel kształcący: planowane efekty w zakresie umiejętności.
Praktyki wakacyjne nazywane "Plenerami intermedialnymi" są na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku istotnym elementem kształcenia, a właściwie kształtowania przyszłego artysty intermedialnego. Celem pleneru jest umożliwienie pracy młodym artystom w innej przestrzeni, w warunkach odmiennych niż znane do tej pory, oraz co najistotniejsze, umożliwienie studentom realizacji indywidualnych projektów w przestrzeni publicznej. Duże spektrum materiałów dostępnych na plenerach wraz z przestrzenią, stwarza nowe możliwości. Pozwala zetknąć się z realnymi problemami i trudnościami warsztatowymi, ale też pozwala zobaczyć i odczuć finalny efekt.
Oprócz celu zasadniczego, jakim jest uzbrojenie studenta w umiejętności warsztatowe, jest jeszcze wzajemne odkrywanie charakterów, znacznie bliższe poznanie osobowości każdego z uczestników (nie wyłączając profesorów). Jest to doświadczenie spójności tej grupy zawodowej, cementujące przyjaźnie. Dla artysty ważne jest ciągłe doświadczanie i otwarcie na wszelką wzajemność.
Tematy i problemy dydaktyczne plenerów dostosowane są do roczników studentów. Plenery mają charakter otwarty, wielowymiarowy, wielokierunkowy, łączy się tam różne przestrzenie sztuki. Istotne jest uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy.

skrócony opis przedmiotu

Plener intermedialny jest przeniesieniem praktyk w pracowniach na Wydziale Rzeźby i Intermediów w nowe przestrzenie i w nowe zastane sytuacje. Celem pleneru jest rozwój studentów w obszarze posługiwania się środkami plastycznymi z naciskiem na intermedialność projektów.

sposób realizacji przedmiotu

Wyjazd studentów na plener intermedialny. Zakwaterowanie i praca w nowych pracowniach lub w przestrzeni publicznej.

zakres tematów

Do decyzji prowadzącego.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Obligatoryjne plenery w ramach kierunku.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość Historii Sztuki, Historii Nowych Mediów

założenia wstępne

Studenci mają możliwość pracy warsztatowej i pracy w zespołach co poszerza doświadczenie studentów.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K02, jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02
(odpowiednik A2_K03)
K_K03, posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną AJA_K03(odpowiednik A2_K04)
K_K04, posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA-K04(odpowiednik A2_K05)
K_K05, posiada umiejętność współpracy z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych AJA-K05(odpowiednik A2_K05)
K_K06, posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z zastosowaniem technologii informacyjnych AJA A2_K05)_K06 (odpowiednik A2_U16)

umiejętności
opiskod

K_U02, umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie intermediów i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12)
K_U06, posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

wiedza
opiskod

K_W05, zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,
umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej AJA_W05(odpowiednik A2_ W12)Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.2 o 30 2 Plener 30h
Plener [Z]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14111