Katalog ECTS

Interwencja artystyczna

Pedagog: dr Jacek Kołtan

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywność i obecność na zajęciach.

opis przedmiotu

cel poznawczy:

Kształtowanie świadomości zmiany społecznej poprzez interwencję artystyczną.
Poznanie podstawowych kategorii pojęciowych służących interpretacji interwencji artystycznej.

cel kształcący:
Kształtowanie postawy krytycznej w odniesieniu do współczesnych trendów kulturowych.

cel praktyczny:
Uświadomienie konieczności działań twórczych mających na celu inicjowanie zmiany społecznej percepcji rzeczywistości i praktyk życia codziennego.

skrócony opis przedmiotu

Wykład poświęcony jest zjawisku interwencji artystycznej w kontekście sztuki krytycznej projektującej zmianę społeczną.
Jego celem jest przedstawienie teoretycznych założeń stojących u podstaw działań interwencyjnych na polu sztuki współczesnej.
Przy pomocy kluczowych pojęć takich jak: interwencja, dizajn społeczny, zmiana społeczna, przeanalizowane będą podstawowe zagadnienia budujące kontekst współczesnej interwencji artystycznej w kulturze europejskiej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej oraz konwersatorium, w ramach którego przedstawiane i analizowane będą przykłady współczesnych interwencji artystycznych

zakres tematów

1. Wprowadzenie w tematykę wykładu.
2. Czym jest zjawisko interwencji? Określenie celu i stawki interwencji, źródła konfliktu oraz przeciwnika/wroga.
3. Interwencja a sztuka. Paradygmat sztuki krytycznej zorientowanej na zmianę społeczną.
4. Przeobrażenia kulturowe: modernizacja refleksyjna i autopojetyczny charakter aktywności ludzkiej a świat post-społeczny. 5. Wyzwania i dylematy związane ze współczesnym kryzysem kulturowym.
6. Świat intensywnej wrażliwości projektowej. Pojęcie dizajnu społecznego Johna Urry i Scotta Lasha.
7. „Dasein Is Design” – Bruno Latoura koncepcja dizajnu społecznego jako czynnika interwencyjnego.
8. Charakterystyka podstawowych cech dizajnu (skromność, przywiązanie do szczegółu, znaczenie, przeprojektowywanie, etyczność dobrego i złego projektowania).
9. Dizajn dla realnego świata – moralny wymiar wyzwania interwencyjnego (Victor Papanek).
10. Nowe media jako przestrzeń interwencji artystycznej.
11. Praktyki interwencyjne 1: Analiza projektów społecznych Pawła Althamera.
12. Praktyki interwencyjne 2: Analiza interwencji-prowokacji artystycznej Banksy’ego.
13. Praktyki interwencyjne 3: Analiza działań performatywnych Mariny Abramovic.
14. Praktyki interwencyjne 4: Analiza interwencji jako prowokacji Artura Żmijewskiego.
15. Praktyki interwencyjne 5: Projekty Laboratorium Dizajnu Społecznego – interwencja jako animacja artystyczna.
16. Kolokwium. Podsumowanie cyklu spotkań.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Beck Ulrich, Giddens Anthony, Lash Scott, Modernizacja refleksyjna, PWN: Warszawa 2009
Dziamski Grzegorz, Sztuka po końcu sztuki, Galeria Miejska Arsenał: Poznań 2009
Eliasson Olafur, “Models are Real”, in: Models: 306090 Books, Vol. 11,
Edited by Emily Abruzzo, Eric Ellingsen and Jonathan D. Solomon, New York 2007, pp. 18-25
-- “Your Engagement has Consequences”,
in: Experiment Marathon: Serpentine Gallery, edited by Emma Ridgway, Reykjavik: Reykjavik Art Museum, 2009, pp. 18-21
-- “Your Gravitational Now”, in: David Featherstone and Joe Painter (eds.), Spatial Politics: Essays for Doreen Massey, Chichester, 2013, pp. 125–132
Głowacki Andrzej, Od empatii do cyberprzestrzeni. O komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej, Warszawa 2012
Latour Bruno, “A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design (with Special Attention to Peter Sloterdijk)”, w: http://www.bruno-latour.fr
Papanek Victor, Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, Verso: Łódź 2012
Riemschneider Burkhard, Eliasson, Taschen: Frankfurt/M 2008
Sloterdijk Peter, Sphären, Bd. 1-3, Suhrkamp: Frankfurt/M 1997-2005
Wachowski Jacek, Performans, Słowo/Obraz Terytoria: Gdańsk 2011
Żmijewski Artur, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa 2006
--, “Stosowane sztuki społeczne”, w: Krytyka Polityczna 2007, s. 14-24

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy wiedzy o kulturze na poziomie wykształcenia średniego

założenia wstępne

Podstawowa orientacja we współczesnych problemach sztuki.
Umiejętność interpretacji tekstów na poziomie ponad maturalnym.
Gotowość do pojęciowej refleksji filozoficznej różnej od logiki myślenia zdroworozsądkowego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

(K_K02)

- realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

(K_K03)

- w sposób świadomy i profesjonalny potrafi zaprezentować działalność artystyczną własną, a także osób trzecich

(K_K08)
umiejętności
opiskod

-posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury

(K_U03)

-analizuje i interpretuje struktury dzieła plastycznego uwzględniając historyczno-kulturowy kontekst oraz relacje zachodzące pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

(K_U06)

- rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

(K_U07)
wiedza
opiskod

-posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

(K_W03)

-rozumie relacje i rolę sztuki oraz mediów w procesie komunikowania interpersonalnego i społecznego

(K_W06)

-rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W07)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.4 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14127