Katalog ECTS

Seminarium pisemnej pracy magisterskiej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Sem. zimowy - Sformułowanie tytułu, spisu treści, zebranie podstawowej bibliografii, napisanie konspektu (wstępu) pracy pisemnej.

Sem. letni - ukończenie pracy pisemnej w stanie umożliwiającym oddanie do druku.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie tekstu teoretycznej, pisemnej pracy dyplomowej.

sposób realizacji przedmiotu

Seminarium, konwersatorium, odpowiedzi na pytania. Indywidualne konsultacje ustne i internetowe na każdym etapie pisania przez studenta tekstu pracy dyplomowej.

zakres tematów

Określanie pola zainteresowań seminarzystów; omówienie wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej; formułowanie zakresów tematycznych; dobór przykładów; podstawowych lektur; precyzowanie pytań badawczych; dobieranie metodologii badawczej; omówienie planu pracy; weryfikacja stanu badań; poszerzanie literatury przedmiotu; tworzenie siatki pojęć; indywidualne omawianie zaawansowania prac; prezentacje fragmentów prac (konspekty); zajęcia warsztatowe z zakresu pisania tekstów naukowych; tworzenia bibliografii; omawianie stanu zaawansowania prac; prezentacje seminaryjne gotowych części i rozdziałów; konsultacje szczegółowych zagadnień teoretycznych.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas 2008,

Jan Białostocki, Pięć Wieków myśli o sztuce, PWN 1976,

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988,

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo UAM 2009,

Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: Studia z historii sztuki, PWN 1971,

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, WL 1986.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień sztuki omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia. Podstawowa znajomość praktyczna pisania tekstów naukowych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego;

K_K01
umiejętności
opiskod

samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02
wiedza
opiskod

Posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych

K_W01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia s.4 d 30 9 S 30h
S [Z st.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14130