Katalog ECTS

Grafika multimedialna

Pedagog: dr Adam Witkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

W semestrze realizowane są warsztaty grupowe, za uczestnictwo w których student otrzymuje zaliczenie z oceną 3.

Z materiałów powstałych podczas warsztatów student wykonuje pracę audio lub audiowizualną, do której zaliczenia niezbędne są przynajmniej trzy korekty. Jeśli praca zostanie zaliczona, a student uczestniczył we wcześniejszych warsztatach otrzymuje zaliczenie z oceną 5. Jeśli praca zostanie zaliczona, a student nie uczestniczył we wcześniejszych warsztatach otrzymuje zaliczenie z oceną 3+.

opis przedmiotu

Nadrzędnym celem przedmiotu Grafika Multimedialna jest uwrażliwieniu studenta na relacje zachodzące między dźwiękiem a obrazem oraz zwiększenie wiedzy studenta dotyczącej realizacji samego dźwięku. Proces odbywa się poprzez szukanie analogi między edycją i komponowaniem cyfrowych form wizualnych, a edycją i komponowaniem cyfrowych form dźwiękowych.

skrócony opis przedmiotu

Badanie relacji dźwięku z obrazem ze szczególnym uwzględnieniem dźwięku.

sposób realizacji przedmiotu

warsztaty, ćwiczenia, konsultacje

zakres tematów

Warsztat KOBRA.

Warsztaty polegające na dyrygowaniu zespołem improwizującym przy pomocy symboli graficznych. Podczas warsztatów każdy ze studentów tworzy wielokanałową rejestrację audio. Materiał służy następnie jako baza do tworzenia kolejnego zadania.

 

Utwór dźwiękowy.

Z materiałów dźwiękowych powstałych na warsztatach (wielokanałowa rejestracja audio) student tworzy około 2~3 minutową kompozycję. Szczególną uwagę zwracana jest na realizację dźwięku, jego głębokość, szerokość,

barwę oraz na sam sposób zagospodarowania czasu w utworze.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

brak

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

umiejętność obsługi komputera

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U06

zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

K2_W05

umie podejmować samodzielnie decyzje pozwalające projektować i realizować transdyscyplinarne prace artystyczne

K2_U03

jest przygotowana do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolna do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K2_U05
wiedza
opiskod

rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

K2_K01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.1 o 30 2 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14133