Katalog ECTS

Fotografia kreacyjna

Pedagog: dr Jan Rogało

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywny udział w zajęciach, realizacja poszczególnych zadań i ich prezentacja w formie analogowej i cyfrowej oraz produkcja i organizacja wystawy. Egzamin pisemny z zakresu tematyki nowych zjawisk w fotografii polskiej po 2000 roku.

 

opis przedmiotu

Studenci poproszeni zostaną o budowanie raelacji pomiędzy przestrzenią a kontekstem społecznym, historycznym, ekonomicznym i politycznym w konsekwancji prowadzącej do zbudowania syntetycznej wypowiedzi artsytycznej opartej na obrazie fotograficznym.

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami foto w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego przy pomocy medium fotografii. 

 
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia przeprowadzane są w formie warsztatowej. Podstawą zajęć są indywidualne korekty ze studentami. Przed przejściem do realizacji zadań prowadzący przeprowadza wykłady objaśniające. Studenci samodzielnie pod opieką prowadzącego realizują 3 zadania fotograficzne oraz przeprowadzają prezentacje na zadane tematy.

zakres tematów
  1. Polska fotografia współczesna

  2. Zagadnienie narracji, dokumentu, archiwum

  3. Fotografia przestrzeni

  4. Portret

  5. Kontynuowanie rozwoju umiejętności warsztatowych w postprodukcji cyfrowego obrazu fotograficznego. 

 

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Adam Mazur "Kocham fotografię, Wybór tekstów 1999-2009"

Adam Mazur, "Decydujący moment, Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku"

Stefan Wojnecki, "Moja teoria fotografii" 2011

Urszula Czartoryska, "Przygody plastyczne fotografii", Warszawa 1965

John Berger, "O Patrzeniu", wyd. Aletheia 1999

Georges Didi-Huberman, "Obrazy mimo wszystko"

 

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Podstawowa wiedza o technikach fotograficznych; znajomość obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.1 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14138