Katalog ECTS

Historia fotografii

Pedagog: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną/egzamin
Na podstawie ocen cząstkowych zdobywanych w trakcie trwania semestru. Oceniane będzie zaangażowanie studenta podczas zajęć i umiejętnośc podejmowania dyskusji, znajomość prerabianego na zajęciach materiału, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, samodzielne opracowanie wybranego tematu.

opis przedmiotu

Przedmiot Historia fotografii zapoznaje studentów z historią fotografii począwszy od wieku XIX aż do aktualnych tendencji zarówno w obszarze praktyki, jak i teorii i myśli dedykowanej temu medium.Przedstawia fotografię w różnych kontekstach: kulturowym, społecznym i politycznym, omawiając proces jej emancypacji od malarstwa i funkcji dokumentalnej, aż po uzyskanie przez nią autonomii i statusu niezależnego medium, a także omawia kwestie przemian jakie wniosły nowe technologie. Istotną częścią zajęć będzie wskazanie roli i znaczenia fotografii w procesie poznawczym, omówienie różnych aspektów obrazu fotograficznego i form jakie przyjmował on na przestrzeni wieków oraz przedstawienie wybranych problemów z zakresu myśli teoretycznej, krytycznej i ekspozycyjnej (instytucjonalnej) skoncentrowanych wokół tego medium.

Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student potrafi wskazać wiodące zagadnienia z historii fotografii, potrafi wymienić twórców oraz badaczy i krytyków zajmujących się fotografią. Rozumie odmienność jej ról w procesie poznawania rzeczywistości kulturowej. Zna instytucje, literaturę i pisma poświęcone fotografii, jest na bieżąco z wydarzeniami dedykowanymi temu medium.

 

Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności): Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności. Rozumie zmiany zachodzące w obszarze kultury oraz wpływ jaki fotografia odegrała w procesie jej konstruowania. 

 

Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne): Student potrafi samodzielnie formułować pytania i odpowiedzi z obszaru historii fotografii. Podejmuję dyskusje, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi. 

 

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot Historia fotografii jest poświęcony problematyce historii i teorii fotografii w ujęciu historycznym i problemowym, powiązań z innymi dyscyplinami i mediami oraz roli i znaczenia obrazu fotograficznego we współczesnej kulturze. Poszczególne zajęcia/tematy będą omawiane na podstawie wybranych przykładów z fotografii światowej i polskiej oraz wiodących koncepcji teoretycznych i krytycznych. 

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną: filmy dokumentalne lub inne; dokumentacja z wystaw; dyskusja na podstawie wybranych fragmentów tekstów lub wskazanych problemów, omówienie przygotowanych przez studentów tematów. Podczas zajęć możliwe sprawdzanie wiedzy studentów z materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach. 

zakres tematów

1. Historia fotografii: fotografia w kulturze i sztuce; fotografia jako sztuka - wybrane aspekty i postawy twórców. 

- fotografia jako język uniwersalny

- fotografia i sztuka - awangarda

- nowe funkcje fotografii - fotografia i inne media

- fotografia kreacyjna

- fotografia i konceptualizm

- generacja obrazowa

- fotografia cyfrowa

2. Fotografia jako narzędzie poznania rzeczywistości w XX i XXIw. 

- dokument fotograficzny

- portret, mortret

- fotografia i władza

- narracja w fotografii

-estetyka fotografii

3. Teorie, postawy, instytucje

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Barthes Roland, Światło obrazu, warszawa 1996
Clèment Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2014
Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, tłum. Magdalena Buchta, Piotr Nowakowski, Piotr Paliwoda, Kraków 2010
Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2005
Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy historyczne. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2006
Fried Michael, Why Photography Matters as Art as Never Before, New Haven 2008
Higgins J., Przewodnik po fotografii współczesnej, Warszawa 2016
Kemp Wolfgang, Historia fotografii. Od Daguerre’a do Gursky’ego, tłum. Mariusz Bryl, Kraków 2014
Lechowicz Lech, Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej, Warszawa 2010.
Lechowicz Lech, Historia fotografii. Część 1: 1839-1939, Łódź 2012
Mazur Adam, Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Fundacja Sztuki Wizualnych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Warszawa 2009.
Michałowska Marianna, Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Wydawnictwo Naukowe UAM, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu, Poznań 2012
Sekula Allan, Społeczne użycia fotografii, tłum. Krzysztof Pijarski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010
Sobota Adam, Szlachetność techniki. Artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku, Warszawa 2001Sontag Susan, O fotografii, tłum. Sławomir Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009
Sontag Susan, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010
Społeczne dyskursy sztuki fotografii, red. Marianna Michałowska, Piotr Wołyński, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Naukowe Towarzystwo Fotografii Poznań, Poznań 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć (możliwe uzupełnienie literatury)
Odmiany dokumentu fotograficznego, http://www.obieg.pl/text/kp_dok_foto.php , 2006
Czy możliwa jest (nowa) estetyka fotografii? Barthes (raz jeszcze), Fried, Cavell i inni, [w:] Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Tom III. Medium a doświadczenie, red. A. Drzał-Sierocka i M. Skrzeczkowski, Wydawnictwo Officyna 2011
Feldman Hannah, Fragmenty, albo przeznaczenia fotografii, tłum. Matylda Szewczyk, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2014, nr 7 [online],
Michałowska Marianna, Obraz i jego konteksty - o metodach badania fotokultur, Kultura współczesna 2014, nr 2

Lśniąca ruina – fotografia, socrealizm i mit odbudowy Warszawy. Notatki na marginesach fotografii Adama Kaczkowskiego z początku lat 50. zeszłego wieku, w: Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w., pod red. Z. Michalczyka, A. Pieńkosa i M. Wardzyńskiego, Warszawa 2010, wyd. Neriton

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie dotyczy

założenia wstępne

Podstawowa znajomość z zakresu historii fotografii 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innymi osób.

Jest zdolny do samodzielnego i krytycznego zastosowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i transdyscyplinarnych działań, również w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnej wiedzy.

Posada umiejętność krytycznej samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych, oraz podjęcia krytycznej refleksji związanej z własną działalnością.  

A2_K01 A2_K02 A2-K04
umiejętności
opiskod

Umie projektować i przewidzieć efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

Jest przygotowana do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolna do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

W sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z intermedialnymi prezentacjami artystycznymi

A2_U14 A2_U15 A2_U18 A2_U20
wiedza
opiskod

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk intermedialnych i ich powiązań z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk intermedialnych i ich powiązań z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności

Zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

A2_W08 A2_W09 A2_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.1 o 30 2 W 30h
W [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14139