Katalog ECTS

Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych

Pedagog: prof. dr hab. Sławomir Witkowski
Asystent/ci: dr Adam Świerżewski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Najważniejszym kryterium oceny studenta jest jego kreatywność, inteligencja, otwartość i gotowość do przyjmowania nowych wyzwań projektowych. Podczas  korekt oceniana jest samodzielność podejmowania decyzji przez studenta, jego wnikliwość i umiejętność analitycznego myślenia. Kolejnym bardzo istotnym kryterium jest aktywność i zaangażowanie w zajęcia. Ten element weryfikowany jest  prostą procedurą sprawdzania obecności.

Bardzo ważnym elementem weryfikującym sens pracy projektanta na rynku profesjonalnych usług designerskich jest terminowość oddawania zrealizowanych projektów. Aby wykształcić w studentach odpowiednie zawodowe nawyki, w toku edukacyjnym opracowywane są zadania konkursowe. Nieoddanie pracy w ściśle określonym terminie uniemożliwia otrzymanie oceny bardzo dobrej.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (poznanie zagadnień z branży reklamowej, wydawniczej, poligraficznej i współczesnych trendów designu)

Cel kształcący: (umiejętności kreowania zintegrowanych utworów graficzno-projektowych 2D oraz niestandardowych działań twórczych, reklamowych amnbientów, Struktura materiału dydaktycznego równomiernie rozwija w studentach zdolność tworzenia przekazu, artykułowanego słowem i obrazem, równocześnie w warstwie znaczeniowej (treść, sens) i wizualnej (forma, kompozycja).

Cel praktyczny: (efektywne wykorzystywanie wyobraźni, intuicji, emocji oraz postawy twórczej do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów wykonanie i obrona dyplomu magisterskiego)

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie studentów do pracy zawodowej, jako w pełni ukształtowanych, profesjonalnych projektantów, podejmujących i realizujących wyzwania rynku grafiki komercyjnej oraz artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijających się nowych mediów.

sposób realizacji przedmiotu

w zależności od stopnia złożoności zadania realizacja przedmiotu następuje poprzez wykłady problemowe, prezentacje briefingów, dyskusje, realizacje ćwiczeń, rozwiązywanie zagadnień projektowych

zakres tematów

Projektowanie znaku, opakowań, wydawnictw reklamowych, plakatów komercyjnych, społecznych i dla instytucji kulturalnych, rozbudowane kampanie reklamowe

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Charlotte & Peter Fiell, Graphic design now, TASCHEN;

Jason Simmons, Komputerowy warsztat projektowania, ABE Dom Wydawniczy;

Matthew Healey, Czym jest branding, Wyd. ABE Dom Wydawniczy;

Lakshmi Bhaskaran, Czym jest projektowanie publikacji, ABE Dom Wydawniczy;

Alice Twemlow, Czemu służy grafika użytkowa, ABE Dom Wydawniczy;

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 1, TASCHEN;

Ed. Julius Wiedeman, Logo design, Volume 2, TASCHEN;

Michael Evamy, Logo – przewodnik dla projektantów, Wyd. Naukowe PWN;

Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy 2+3D;

Stephane Pinkas i Marc Loiseau, Historia reklamy, TASCHEN;

E.H. Gombrich, Zmysł porządku ­– o psychologii sztuki dekoracyjnej, Wyd. Universitas;

Gavin Ambrose, Paul Harris, Twórcze projektowanie, Wyd. Naukowe PWN;

James Felici, Kompletny przewodnik po typografii, Wyd, Słowo/Obraz;

Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Wyd. Helion

Ed. Julius Wiedeman, Web design: Studios 1, 2, 3 TASCHEN;

David Dabner, Design & Layout sztuka projektowania, Wyd. Focus;

Tricia Aistin, Richard Doust, Projektowanie dla nowych mediów, Wyd. Naukowe PWN;

Agnieszka Leśniewska, Reklama internetowa, Wyd. Helion

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

praktyki w agencjach reklamowych, biurach projektowych, firmach poligraficznych, agencjach multimedialnych, instytucjach kultury

wymagania wstępne
wymagania formalne

Aby student mógł realizować program Pracowni PPiFR musi posiadać dyplom licencjacki, powinien przejść edukacje na studiach I stopnia w pracowniach: Projektowania Graficznego, Liternictwa i Typografii, Grafiki Edytorskiej, Komunikacji Wizualnej, Multimediów, Rysunku i Malarstwa

założenia wstępne

Student powinien rozwijać metodologię projektowania oraz warsztatu technologicznego (komputerowego) w celu realizacji złożonych zadań z dziedziny komunikacji wizualnej i reklamy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne działanie artystyczne oraz posiada umiejętność inspirowania i motywowania innych

K2_K01

jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych zarówno w warunkach pełnego jaki i ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K2_K02

potrafi krytycznie interpretować konkretne dzieła i zjawiska artystyczne w grafice; potrafi formułować własne, kompetentne opinie i sądy na ich temat

K2_K04

posiada umiejętności analizy i krytycznej oceny zjawisk i problemów sztuki

K2_K05

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

K2_K06

posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

K2_K09
umiejętności
opiskod

potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U02

ma znajomość możliwości realizacyjnych oprogramowania służącego do projektowania graficznego, wiedzę na temat jego ograniczeń, umiejętność podejmowania decyzji realizacyjnych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U10

wykazuje dużą odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień podczas prezentacji własnych dokonań

K2_U20
wiedza
opiskod

ma ugruntowaną wiedzę z zakresu historii sztuki i estetyki; zna i rozumie problematykę sztuki i estetyki współczesnej; świadomie porusza się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki

K2_W02

posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia oryginalnych, osobistych  wypowiedzi artystycznych opartych o tę wiedzę.

K2_W07

potrafi dokonywać świadomych wyborów  technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy  prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzy

A2A_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.1 d 60 3 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14140