Katalog ECTS

Grafika edytorska i typografia

Pedagog: dr Ada Pawlikowska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w zajęciach
obecność na wykładach
realizacja wszystkich zadań projektowych
zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną

 

Kryteria oceny:

swoboda i trafność w doborze adekwatnych środków typograficznych
poziom artystyczny projektów
poziom techniczny – staranność oraz jakość wykonania
swoboda i trafność w doborze adekwatnych środków plastycznych
biegłość w posługiwaniu się narzędziami projektowymi dedykowanymi do składu tekstu
znajomość zasad poprawnej edycji i formatowania tekstu
poziom wiedzy teoretycznej
zaangażowanie, aktywne uczestnictwo w zajęciach

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z typografią i grafiką edytorską. Kursanci zapoznają się z zasadami poprawnej organizacji materiału graficznego, ilustracyjnego i tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki wydawniczej.

Celem działań pracowni jest wykształcenie w studentach zrozumienia zasadniczej roli współczesnej typografii jaką jest właściwe łączenie potrzeb funkcjonalnych i estetycznych – traktowanie atrakcyjnej formy na równi z celowością przekazu.

Program zajęć zakłada realizację zadań praktycznych, służących biegłemu opanowaniu warsztatu typograficznego. Ćwiczeniom towarzyszą wykłady, które w sposób usystematyzowany wprowadzają studentów w zagadnienia wyszczególnione w części zakres tematów

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z typografią i grafiką edytorską. Kursanci zapoznają się z zasadami poprawnej organizacji materiału graficznego, ilustracyjnego i tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki wydawniczej.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia realizowane są w cyklu raz na dwa tygodnie w grupach studenckich składających się z ok. 20 osób. Zajęciom towarzyszą wykłady, prezentacje oraz warsztaty, stanowiące wprowadzenie do realizacji poszczególnych zadań i zagadnień objętych programem nauczania. Podstawową formę zajęć stanowią: otwarta dyskusja dydaktyczna, indywidualne rozmowy ze studentami oraz korekty przedstawianych do zatwierdzenia projektów wstępnych. Korekty odbywają się na podstawie wydruków lub przy pomocy komputerów. Studenci realizują 3 zadania w każdym semestrze. Poszczególne zadania zaliczane są w trakcie trwania semestru w wyznaczonych terminach.

zakres tematów

 

Historia typografii
Rozwój i klasyfikacja pism drukarskich
Typografia dziełowa i akcydensowa
Funkcja i czytelność tekstu
Hierarchizacja tekstu
Zasady poprawnej edycji i formatowania tekstu
Zagadnienia makro- i mikro-typograficzne
Struktura projektów typograficznych (budowanie makiety, budowanie relacji tekstu z obrazem)
Projektowanie różnorodnych form wydawniczych
Fonty – rodzaje formatów, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzani

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia podstawowa

P. Bailes, A. Haslam, Pismo i typografia
J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii
K. Tyczkowski, Lettera Magica
Z. Kolesár, J. Mrowczyk, Historia projektowania graficznego
J. Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny
D. Bann, Poligrafia. Praktyczny przewodnik
R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
Magazyn Print Control: best printed matter from Poland


Bibliografia uzupełniająca

A. Frutiger, Człowiek i jego znaki
J. Hochuli, Detal w typografii
H.Hoeks, E. Lentjes, Triumf typografii
K. Elam, Siatki czyli zasady kompozycji typograficznej
T. Szántó, Pismo i styl
R. Chwałowski, Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania
R. Chwałowski, Typografia typowej książki
M. Mitchell, S. Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta
N. French, InDesign i tekst
A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa. Kometa. Hel
T. Bierkowski, O typografii
E. Lupton, Type on screen
J. Mrowczyk, Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o designie
R. Kinross, Modern typography
H. R. Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania
F. Forssman, Jak projektuję książki
R. Reuß, Perfekcyjna maszyna do czytania
G. Noordzij, Kreska. Teoria pisma
H. Weber, Kursywa. Wyróżnienie w typografii
K. Houston, Ciemne Typki
S. Dahl, Dzieje książki
A. Tomaszewski, Architektura książki
A. Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawowa znajomość narzędzi i technik cyfrowych oraz aplikacji graficznych służących do składu tekstu

założenia wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca typografii oraz grafiki projektowej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej
K_K09 w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K01, K_K09
umiejętności
opiskod

K_U15 posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych 
i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej
K_U04 potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone
K_U05 ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii
K_U09 opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

K_U15, K_U04, K_U05, K_U09
wiedza
opiskod

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego
K_W11 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku
K_W13 posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

K_W08, K_W11, K_W13


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 o 16 3 W 16h
Ćw 16h
W Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14172