Katalog ECTS

Projektowanie UX/UI

Pedagog: mgr Mateusz Żywicki

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Realizowane przez studentów zadania oceniane są na 3 poziomach: koncepcyjnym, plastycznym i technicznym. Każdy z poziomów oceniany jest osobno, aby zapewnić maksymalnie czytelną informację zwrotną dla studenta.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)


Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat złożonego procesu powstawania interfejsu użytkownika w szczególności stron www i aplikacji mobilnych. Program zajęć jest podzielony na zagadnienia odpowiadające kolejnym etapom projektowania strony internetowej(założenia, protypowanie, projektowanie). Przeprowadzane są wykłady połączone z ćwiczeniami podczas, których studenci uczą się projektowania pod elastyczny format jakim jest okno przeglądarki internetowej. Poznają specyfikę tego medium – jego ograniczenia i możliwości. Zdobywają wiedzę na tematy związane z typografią stron www i projektowaniem z wykorzystywaniem siatki modularnej – gridu. Duży nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z użytecznością intrefejsu (ang. Usability) oraz projektowaniem interakcji (ang. UX). 

 

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

 

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu opracowania koncpepcji, projektowania użetyczności oraz ostatecznego interfejsu użytkownika . Uczą się w jaki sposób dostosować swój projekt do ograniczeń, ale również jak korzystać możliwości jakie niesie za sobą środowisko przeglądaki internetowej czy urzędzenia mobilnego. Nabierają doświadczenia w wyborze odpowiednich rozwiązań technologicznych. Po dwóch semestrach przyswoione umiejętności pozwalają na zaprojektowanie gotowego interfesju użytkownika, poprzedzonego wykonaniem makiet UX.

 

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)


Podnoszona jest świadomość istotności tworzenia użytecznch i intuicyjnych interfejsów zapewniających płynną interakcję z użytkownikiem i ułatwiających łatwe przyswajanie informacji. Nauczane jest, że w przypadku projektowania na potrzeby internetu forma podąża za funkcją. Projekt graficzny ściśle wynika z potrzeb użytkownika i założeń projektowych odnoszących się do konkretnego rodzaju treści jak i jej nośnika. Dlatego odpowiedzialnością projektanta jest czytelne przekazania komunikatu, w najbardziej odpowiedniej do tego formie.
Uświadomienie, że rozbudowany proces tworzenia strony www czy aplikacji mobilnej wymaga od projektanta sprawnego funkcjonowania w zespole i pracowania w oparciu o zestaw dobrych praktyk ułatwiających komunikację: projektant–programista. W konsekwencji zajęć student zdobywa wiedzę praktyczną pozwalającą odnaleźć się w branży projektowania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych.

 

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu przybliżyć złożony proces jakim jest projektowanie interaktywne – w szczególności projektowanie interfejsów stron www i aplikacji mobilnych. Podczas zajęć studenci poznają krok po kroku poszczególne etapy budowy strony internetowej. Uczą się projektować pod specyficzny format jakim jest okno przeglądarki internetowej czy ekran urządzeń mobilnych. Zdobywają wiedzę o regułach rządzących procesem projektowania interfejsu użytkownika, poznają możliwości i ograniczenia płynące z charakterystyki tego medium. Podczas ćwiczeń przekazywana jest wiedza potrzebna do wypracowania dobrych założeń projektowych, jak również zdobywane są umiejętności prototypowania i badania użyteczności.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany w sali dydaktycznej w postaci wykładów i ćwiczeń.

zakres tematów
 1. Wprowadzenie do tematu interfejsu i projektowania stron www. Historia i współczesność. Na czym polega i z czego składa się proces.
 2. Ograniczenia i możliwości projektowe wynikające z charakterystyki formatu jakim jest przeglądarka internetowa.
 3. RWD czyli na czym polega responsywność stron internetowych i projektowanie stron pod urządzenia mobilne(Mobile First).
 4. UX – User Experience – „Nie każ mi myśleć” czyli jak zaprojektować intuicyjny interfejs.
 5. Dobre praktyki wynikające z zasad użyteczności (usability), budowanie hierarchii.
 6. Typografia w przestrzeni internetowej, z jakich krojów korzystać i w jaki sposób je stosować.
 7. Charakterystyka layoutu strony www czyli projektowanie z uwzględnieniem siatki modularnej – Gridu.
 8. Kolorystyka i rodzaje plików graficznych wykorzystywanych na potrzeby projektowania na ekran.
 9. Prototypowanie interfejsu oraz badanie użyteczności.
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura
 • Don't Make Me Think, Steve Krug
 • Smashing UX Design: Foundations for Designing Online User Experiences
 • 100 Things Every Designer Needs to Know About People
 • https://uxdesign.cc/
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Znajomość podstawowych ogólnych zagadnień projektowych: kompozycji, koloru, hierarchii, kontrastu, typografii. Podstawowa znajomość oprogramowania Adobe XD, Adobe Illustrator i Photoshop.

założenia wstępne

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania graficznego ułatwiającą przeniesienie już poznanych zagadnień na płaszczyznę internetu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K05
posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania
konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych
postaw i ich indywidualnego charakteru

K_K08
posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i
działań oraz negocjowania i organizowania

K_K09
w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność
artystyczną

 

umiejętności
opiskod

K_U01
umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac
artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej,
grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej

K_U04
potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania,
wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi
wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub
zadanie zlecone


K_U06
jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i
współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w
realizacji projektów

K_U08
opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny
niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych
właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

K_U12
posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne
(intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne
zamierzenia artystyczne

K_U17
potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne swój autorski
pomysł, projekt; potrafi inicjować
i organizować wystawę, umie w stopniu podstawowym, opublikować
i promować swój film animowany w mediach elektronicznych

wiedza
opiskod

K_W06
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych


K_W11
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku

K_W13
posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji
pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowaniaLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.1 o 24 3 W 24h
Ćw 24h
W Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14181