Katalog ECTS

Technologie cyfrowe

Pedagog: dr Jarosław Czarnecki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

poziom artystyczny, zaawansowanie technologiczne

opis przedmiotu

Studenci realizują wybrany przez siebie jeden temat z pięciu zadanych (jeden do wyboru). Traktują go jako punkt wyjścia i realizują wideo w technice dowolnej. Praca może być zrealizowana jako klasyczne wideo, jako animacja, jako film niemy z napisami, typograficznie i inne... W trakcie konsultacji podnoszone są umiejętności studentów oraz poziom artystyczny realizowanego wideo.

skrócony opis przedmiotu

Studenci realizują własny utwór wideo.

sposób realizacji przedmiotu

Konsultacje

zakres tematów

Jedno zadanie w zakresie realizacji wideo.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

brak

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Umiejętność pracy ze scenariuszem, umiejętność pracy z programem do montażu wideo Adobe Premiere Pro.

założenia wstępne

Podstawowa umiejętność pracy z montażem wideo.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie,
potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych
osób

A2_K01

posiada umiejętność krytycznej samooceny,
konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych,
oraz podjęcia krytycznej refleksji związanej z własną
działalnością

A2_K04
umiejętności
opiskod

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną,
umożliwiającą projektowanie, realizowanie i wyrażanie
własnych koncepcji artystycznych

A2_U11

potrafi realizować oryginalne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności

A2_U12

jest przygotowana do współdziałania z innymi osobami w
ramach prac zespołowych i jest zdolna do podjęcia
wiodącej roli w takich zespołach

A2_U15
wiedza
opiskod

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym
obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i
rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie
intermedialnych dyscyplin artystycznych właściwych dla
studiowanego kierunku studiów

A2_W08

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy
teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z
intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni
wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego
rozwoju

A2_W11

zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy
kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i
niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.3 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14355