Katalog ECTS

Rysunek intermedialny

Pedagog: prof. dr hab. Janina Rudnicka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaprezentowanie wszystkich zadań i otrzymanie za nie pozytywnych ocen.

  1.Umiejętność doboru środków wyrazu dla wyrażenia postawionego w zadaniu problemu.

  2.Systematyczność w pracy, uczestniczenie w zajęciach i korektach.

  3.Średnia ocen cząstkowych otrzymanych za zrealizowane zadania.

opis przedmiotu

Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego wizualizowania własnej artystycznej wypowiedzi i
twórczego kształtowania przestrzeni za pomocą szeroko rozumianego medium rysunku. Zajęcia kształtują umiejętność stawiania krytycznych pytań i formułowania
odpowiedzi w formie wizualnego języka przekazu.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności studenta w realizowaniu i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych przy zastosowaniu kryteriów jakim
podlega rysunek w kontekście nowych mediów.

sposób realizacji przedmiotu

Praca w pracowni artystycznej, prezentacje multimedialne, dyskusja dydaktyczna, korekty, konsultacje oraz przeglądy realizowanych prac.

zakres tematów

Zadania programowe skupiają się na komunikowaniu się za pomocą form rysunkowych, krytycznej obserwacji rzeczywistości i umiejętności samodzielnego postawienia problemu. Zakres tematów uwzględnia aktywne wyjście z rysunkiem w przestrzeń, rozszerzenie jego znaczenia przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych mediów (także cyfrowych) i funkcjonowanie rysunku jako autonomicznego dzieła.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 1. Wasyl Kandyński, Punkt i Linia a płaszczyzna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.

 2. Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Psychologia twórczego oka, Wydawnictwo Oficyna s.c. 2017.

- Student samodzielnie studiuje niezbędną literaturę z zakresu historii sztuki oraz sztuki najnowszej pod kątem zadawanych ćwiczeń.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony I rok studiów II stopnia.

założenia wstępne

Otwartość na eksperyment. Umiejętność posługiwania się podstawowymi programami graficznymi.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

A2_K01 rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

A2_K01
umiejętności
opiskod

A2_U11 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą projektowanie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

A2_U12 potrafi realizować oryginalne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności

A2_U13 umie podejmować samodzielnie decyzje pozwalające projektować i realizować transdyscyplinarne prace artystyczne

A2_U16 kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

A2_U17 posiada rozległe doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych formalnie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wiedzy, kontekstu, wyobraźni, intuicji i emocjonalności umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

A2_U11, A2_U12, A2_U13, A2_U16, A2_U17
wiedza
opiskod

A2_W11 zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

A2_W12 zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

A2_W11, A2_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.3 o 45 3 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14358