Katalog ECTS

Seminarium kierunkowe

Pedagog: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji dyplomu magisterskiego i samodzielnej pracy artystycznej.

Cel poznawczy
Rozwój świadomości artystycznej i zrozumienie realiów funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej. Umiejętność odczytywania dzisiejszej roli malarstwa w kontekście innych mediów.  
Rozbudzanie wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia na potrzeby własnej praktyki artystycznej.

Cel kształcący
Student/ka zdobywa umiejętność dostrzegania aktualnych problemów społeczno-kulturowych i podejmowania z nimi dyskursu we własnych koncepcjach i realizacjach artystycznych.
Kształci otwartość na odmienne postawy i stylistyki artystyczne.

Cel praktyczny
Umiejętność korzystania z szerokiej i zmiennej tematyki w podejmowanych zagadnieniach - własnych realizacjach.
Umiejętność posługiwania się różnymi środkami wyrazu w zależności od realizowanego artystycznego projektu.
Posiada umiejętność  formułowania teoretycznej wypowiedzi i odczytywania szerszego, współczesnego  kontekstu dla własnych działań twórczych.

skrócony opis przedmiotu

Pracownię akcentuje charakter otwarty, co widoczne jest na kilku płaszczyznach: szerokiej i zmiennej tematyki podejmowanych zagadnień, poszukiwania źródeł inspiracji wykraczając poza obszar sztuki, otwartości na odmienne postawy i stylistyki artystyczne, a przede wszystkim otwartości na młodego artystę. Przestrzeń pracowni jest miejscem prowokowania i wyzwalania nieskrępowanej energii twórczej, poruszania się po przestrzeniach nietypowych i granicznych, jest miejscem wymiany myśli, dialogu.

Ważnym elementem programu jest rozwój świadomości artystycznej, funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej, umiejętność dostrzegania aktualnych problemów i rozbudzanie fascynacji sztuką współczesną, z całym jej bogactwem i różnorodnością środków wyrazu, co jest niezbędne w zrozumieniu dzisiejszej roli malarstwa.

Koncentrując się na indywidualnym podejściu staramy się pomóc w określeniu 'swojego miejsca', 'wynalezieniu siebie', a przede wszystkim w rozbudzaniu wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia.

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne s.3 d 8 0.5 S 8h
S [Z]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14447