Katalog ECTS

Historia sztuki nowożytnej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy -brak-
metody i kryteria oceniania

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym teście. Test składa się z 5 terminów do wyjaśnienia oraz 10 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Punktacja:
45-50 bdb; 44 db plus; 40-43 db; 35-39 dst plus; 30-34 dst; 0-29 ndst

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Student po ukończonych zajęciach powinien:
Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach.
Rozumieć dzieła sztuki w szerszym kontekście.
Znać elementarną terminologię używaną historii sztuki
Posiadać elementarną wiedzę na temat koncepcji artystycznych w sztuce nowożytnej.
Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student po ukończonym kursie powinien:
Umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w okresie nowożytnym z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi.
Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach.
Mieć rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności. Systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym, interesować się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi jak i dawnymi formami wyrazu artystycznego, nowymi i dawnymi zjawiskami w sztuce

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie studentom bardzo kompleksowego obrazu świata sztuki nowożytnej nierzadko będącej na usługach religii, magii, polityki, czy innych ludzkich przedsięwzięć. Zajęcia mają służyć przede wszystkim poznaniu, a nie krytyce, tak aby student samodzielnie mógł ustosunkować się do rozmaitych działań artystycznych i kulturowych występujących na różnych kontynentach i w różnym okresie czasu. Zajęcia mają przede wszystkim uzmysłowić studentowi, że sztuka jest częścią złożonej struktury, na którą składają się rozmaite wierzenia, obrzędy, idee polityczne, kodeksy moralne i społeczne etc., oraz, że jest to znakomity środek komunikacji, jakkolwiek nierzadko wykorzystywany w celach narzucania światu określonego porządku.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład składający się z następujących elementów:
-wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych
-prezentacja multimedialna
-podsumowanie
-ewentualna dyskusja

zakres tematów

1. Pierwsza połowa XV w sztuce i kulturze europejskiej: początki Renesansu włoskiego: architektura, malarstwo, rzeźba; nowy styl we Flandrii;
2. Druga połowa XV wieku w sztuce i kulturze europejskiej: renesans włoski: architektura, malarstwo, rzeźba; malarstwo w Europe Północnej
3. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej:Reformacja i sztuka w Europie Północnej
4. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu we Florencji i Rzymie
5. Pierwsza połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: rozkwit renesansu w Wenecji
6. Druga połowa XVI wieku w sztuce i kulturze europejskiej: Manieryzm w architekturze, malarstwie, rzeźbie.
7. Pierwsza połowa XVII wieku w sztuce europejskiej:

Początki Baroku w Rzymie
8. Architektura Baroku
9. Malarstwo holenderskie XVII wieku
10. Barok w Anglii
11. Barok we Francji
12. Wiek XVIII w sztuce i kulturze europejskiej:

Francuskie Rokoko
13. Wiek XVIII w sztuce i kulturze europejskiej:

Rokoko w Niemczech i we Włoszech
14. Wiek XVIII w sztuce europejskiej:

Malarstwo angielskie
15. Neoklasycyzm

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Bibliografia obowiązkowa:
D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013
Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005
Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002)
Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008
Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976
Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991

Bibliografia dodatkowa:
Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012
Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004.
Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony semestr II

założenia wstępne

Brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego 

A1_K01

Student jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Kraju, Europy 

K_K10
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02
wiedza
opiskod

Student zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą linii rozwojowych historii sztuki oraz sztuki i kultury współczesnej oraz zna piśmiennictwo związane z tymi zagadnieniami

K_W02

Student zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 o 30 2 W 30h
W [E]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6156