Katalog ECTS

Filozofia kultury

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę.

opis przedmiotu

- cel poznawczy: zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami filozofii kultury.

- cel kształcący: wykształcenie w studentach umiejętności działania, opartej na sztuce rozumienia,

- cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

skrócony opis przedmiotu

Wykład zaznajamia z wybranymi kierunkami filozofii kultury.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład monograficzny.

zakres tematów
 1. Heinricha Rickerta ujęcie relacji człowiek i kultura. Neokantyzm badeński wobec metody badania kultur.
 2. B. Malinowskiego rozważania na temat kultury.
 3. Wilhelma Diltheya rozumienie kultury.
 4. Ujęcie systemów kulturowych przez Floriana Znanieckiego.
 5. Znanieckiego koncepcja współczynnika humanistycznego.
 6. Rozpoznanie świętego czasu przez M. Eliadego.
 7. Doświadczenie świętego obszaru w ujęciu Eliadego.
 8. Sztuka posługiwania się ludzkim ciałem – M. Maus.
 9. Antoni Kępiński o twarzy jako zwierciadle społecznym.
 10. Ożywiający nasze rozumienie spektakl okrucieństwa (A. Artaud).
 11. Być w świecie, być światem – święto (J. Grotowski).
 12. Poznańska szkoła metodologiczno-metakulturowa.
 13. Hermeneutyczne ujęcie kultury.
 14. Nadzorować i karać – M. Foucault
 15. Odwrócenie relacji natura-kultura w ujęciu B. Latoura.
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Lektury obowiązkowe;
H. Rickert, Człowiek i kultura, w: Neokantyzm, red. B. Borowicz-Sierocka, C. Karkowski, Wrocław 1984, s. 71-75.
B. Malinowski, Naukowa teoria kultury, w: tenże, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 29-48, 101-105.
W. Dilthey, Pisma estetyczne, Warszawa 1982, s. 290-293.
F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971, s. 468-478, 507-512, 531-533.
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 2, cz. I, Warszawa 1973, s. 28-36.
M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, Warszawa1974, s. 61-79, 86-113.
M. Maus, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973, s. 538-566.
A. Kępiński, Poznanie chorego, Warszawa 1978, s. 98-119.
A. Artaud, Teatr i jego sobowtór, Warszawa 1966, s. 93-105.
J. Grotowski, Święto, „Odra” 1972, nr 6, s. 47-51.
B. Latour, Polityka natury, Warszawa 2009.

Lektury zalecane:
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, cz. II, s. 477-489, s. 731-763.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.
A. Pawliszyn, Filozofia a humanistyka, Poznań 2000.
Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, red. J. Kmita, Warszawa 1975.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Historia filozofii.

założenia wstępne

Student zna klasyczne obszary filozofowania europejskiego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

(K_K07)
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

(K_U01)
wiedza
opiskod

Student zna klasyczne problemy filozofii kultury oraz wie, na czym polega swoistość metodologii nauk o kulturze.
Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.

(K_W01) ; (K_W03)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6157