Katalog ECTS

Psychologia twórczości

Pedagog: dr Anna Burkiewicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kolokwium pisemne

opis przedmiotu

- Rozwój wiedzy i kompetencji z zakresu psychologii rozwoju twórczości i procesu twórczego.
- Umiejętność wykorzystania wiedzy o procesie twórczym w praktyce edukacyjnej.
- Umiejętności pracy w grupie w zakresie współdziałania w treningach twórczości.

skrócony opis przedmiotu

Psychologia twórczości to dział wiedzy psychologicznej uczący o rozwoju ekspresji twórczej, o tym jak stymulować i wykorzystać naturalny potencjał twórczy tkwiący w każdym człowieku. Psychologia twórczości dostarcza wiedzy, która znajduje wiele zastosowań zwłaszcza w kontekście edukacji.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, praca w grupie

zakres tematów

1. Psychologia twórczości-podstawowe zagadnienia i teorie
2. Rozwój ekspresji twórczej
3. Psychologiczna analiza ekspresji u twórców profesjonalnych
4. Ekspresja twórcza jako metoda diagnostyczna
5. Ekspresja twórcza jako metoda terapeutyczna
6. Psychologia procesu twórczego
7. Trening twórczości

sposób zaliczenia -brak-
literatura

Popek S., Barwy i psychika : percepcja, ekspresja, projekcja, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 1999.
Popek S., Psychologia twórczości plastycznej, "Impuls", Kraków 2010.
Popek S., Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
Arnheim R., Art and visual perception / Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, przeł.: Jolanta Mach.: Wydaw. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.
Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2012
Nęcka E., Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2012

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06
umiejętności
opiskod

posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

K_U03

ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych

K_U04
wiedza
opiskod

zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_WO3

rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

K_W04

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6159