Katalog ECTS

Uczestnictwo w kulturze: media i edukacja

Pedagog: mgr Anna Włodarska-Zamiara

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania


1. Obecność oraz aktywność na zajęciach.
(zgodnie z regulaminem max. trzy nieobecności)
2. Zaliczone wejściówki z podstawowej znajomości tematów (pojęć, zagadnień i definicji) z tekstów źródłowych oraz z tematów i zagadnień omawianych podczas zajęć.
3. Analiza teksów źródłowych podczas zajęć.
5. Omówienie i prezentacja jednego z wylosowanych periodyków z obszaru: animacji, sztuki, antropologii kulturowej. Prezentacja i omówienie powinno zawierać
przedstawienie głównego tematu „wylosowanego” numeru periodyku, przybliżenia (skrótowo) poszczególnych artykułów, przybliżeniu szczegółowo jednego wybranego artykułu. Dodatkowo studenci powinni zapoznać się z internetowymi stronami poszczególnych „wylosowanych” magazynów. Każdy student „wylosuje” podczas pierwszych zajęć periodyk do omówienia.
Prezentacja i opis wystąpienia (skrót informacji o artykułach max. 800 (min. 300), jeden wybrany materiał opisany na max. 1800 znaków (min. 1200).
Całość wystąpienia przysłana na minimum dwa dni przed wystąpieniem.

6. Studenci posiadający więcej niż trzy nieobecności zobowiązani są do napisania testu z materiałów źródłowych i z zakresu tematycznego zajęć (również Studenci posiadający IPS/IOS). (termin zostanie ustalony wraz z wykładowcą, przy czym Student powinien przystąpić do testu nie później niż 15.01.2018r.)

7. Aktywne uczestnictwo w zajęciach obejmujących projekt badawczy „Kultura i sztuka wobec współczesności”, wykonywanie zadań.


Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wynikającą z ocen poszczególnych zadań.
Zadanie zaliczeniowe przesłane po terminie (wskazanym przez studenta, bądź przekraczające datę wskazaną w zaliczeniu) otrzymuje wyjściowo o pół stopnia niżej, natomiast każdy tydzień opóźnienia, to jeden stopień niżej od wyjściowej oceny (5).
Zasady i zadania związane z zaliczeniem przedmiotu obowiązują również studentów z IPS/IOS. Test zaliczeniowy oraz zadanie związane z periodykami nie powinno być oddane później niż 15.01.2018 (to samo dotyczy testu ze znajomości obszaru tematycznego i pojęciowego zajęć).

 

opis przedmiotu

cel poznawczy:
Podczas zajęć studenci nabędą wiedzę dotyczącą problematyki edukacji kulturalnej z uwzględnieniem różnorodności objawów życia społecznego różnych grup, a także dostosowywania do nich działań edukacyjnych. Studenci ponadto zapoznają się z aspektami przybliżania kultury i sztuki współczesnej poprzez media oraz tym samym z metodami inicjowania społecznego uczestnictwa w kulturze.
cel kształcący:
Dzięki zajęciom studenci otrzymają możliwość nabycia umiejętności analizy działań edukacyjnych z wykorzystaniem mediów, a także podstawowe umiejętności analizy procesów społecznych w celu inicjowania procesów kulturotwórczych i dostosowywania ich do grup społecznych.
cel praktyczny:
Studenci po ukończonym kursie powinni pozostać świadomi potrzeby inicjowania działań upowszechniających kulturę i uczestnictwa w kulturze oraz wykorzystywania do tego różnego rodzaju metod dostosowanych do grupy docelowej.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę uczestnictwa w kulturze oraz edukacji kulturalnej z wykorzystaniem nowych mediów. W ramach zajęć studenci poznają główne koncepcje teoretyczne i wyniki badań związanych z uczestnictwem w kulturze oraz zapoznają się z metodami edukacji kulturalnej z naciskiem na wykorzystywanie nowych technologii i mediów.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia obejmują realizację przedmiotu w formie:
A. metody podające:
wykład informacyjny,
objaśnienia,
opis i analiza

B. metody problemowe:
wykład problemowy,
wykład konwersatoryjny,

C. metody aktywizujące:
metoda przypadków,
dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

D. metody programowane:
z użyciem komputera i rzutnika komputerowego,

E. metody praktyczne:
pokaz-prezentacja badań,
metoda przewodniego tekstu.

zakres tematów

1. Uczestniczyć, uczestnictwo. Wprowadzenie pojęcia w ujęciu „bycia w kulturze”. Omówienie założeń przedmiotu, zapoznanie z poszczególnymi tematami przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia.
2. Kultura. Definicje. Kultura współcześnie – co to oznacza?
3. W jaki sposób uczestniczymy w kulturze? Charakterystyka i cechy uczestnictwa. Zagadnienia związane z uczestnictwem w kulturze. Partycypacja.
4. Lev Manovich pojęcie nowych mediów. „Język nowych mediów”. Wprowadzenie w zagadnienie Kultury 2.0. Transmediale jako przykład humanistyki cyfrowej.
5. Jak wykorzystać media i przekazy medialne do celów edukacji kulturalnej, na przykładach projektów realizowanych przez Kolonię Artystów w Gdańsku, Akademię Orange, Instytut Kultury Miejskiej oraz inne.
6. Kultura w przyszłości. (zajęcia warsztatowe)
7. Przybliżenie raportów z badań nad uczestnictwem w kulturze i ich wyników.
8. Prezentacje projektów związanych z badaniami uczestnictwa w kulturze: Obserwatorium Kultury, Obserwatorium Żywej Kultury.
9. Media w społeczeństwie: rozumienie pojęcia, podstawowe funkcje mediów i ich typy. Internet jako środowisko dla procesów komunikacji, edukacji i działań artystycznych.
10. Telewizja, radio, prasa, przykłady działań na rzecz upowszechniania kultury i inicjowania uczestnictwa w niej.
11. Język mediów. Jak „mówimy” o kulturze? Jakimi słowami docieramy do odbiorcy? (zajęcia warsztatowe)
12. Kultura 2.0.
13. Kultura żywa. (zajęcia warsztatowe)
14. Przybliżenie zagadnień związanych z Media Lab’ami. Zagadnienia związane z wolną kulturą, otwartymi zasobami oraz ich wpływ na rozwój kultury.
15. Kultura i sztuka oraz uczestnictwo w kulturze w XXI jako agora. (zajęcia warsztatowe)

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:
Nowe media + animacja kultury, wyd. zbiorowe, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012
Kisiel Przemysław, Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze, w: Kultura a rozwój, red. J.Hausner,
A. Karwinska, J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 345-361
Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Serwis edukatormedialny.pl, Gdańsk 2014
http://edukatormedialny.pl/wp-content/uploads/2014/03/edukacjakulturalna.pdf
KIERUNEK KULTURA. W STRONĘ ŻYWEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE, red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki, Warszawa 2011
http://www.remedium.gumed.edu.pl/attachment/attachment/16150/kierunek_kultura_w_strone_zywego_uczestnictwa_w_kulturze.pdf
Laboratoria Mediów, red. Grzegorz D. Stunża, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012
http://edulab.medialab.ikm.gda.pl/files/2012/06/laboratoria_mediow.pdf

Literatura uzupełniająca:
MŁODZI I MEDIA, NOWE MEDIA A UCZESTNICTWO W KULTURZE. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS
http://bi.gazeta.pl/im/6/7600/m7600446.pdf
Bartkowski Jerzy, Przestrzenne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze. Raporty, analizy, opinie, Instytut im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2005
Tarkowski Alek, Kultura kornukopii
http://www.dwutygodnik.com/artykul/445-kultura-w-czasach-kornukopii-nowa-agenda-instytucji-kultury.html
Filiciak Mirosław, MŁODZI, MEDIA I KULTURA http://www.dwutygodnik.com/artykul/970-mlodzi-media-i-kultura.html

 

Literatura zadanie zaliczeniowe
1. artluk (kwartalnik), nr 1 (34) 2016, 1-2 (29-30) 2014, nr 3-4 (31-32) 2014,
2. autoportret (pismo o dobrej przestrzeni), 1(52) 2016,
3. Konteksty (Polska Sztuka Ludowa), 2010/1 (288), 2016/1 (312)
4. Kultura współczesna, 1/2013 (kultura nadmiaru), 4/2010 (Jakość w kulturze – Jakość w kulturze), 3/2015 (Kultura wernakularna),
5. Magazyn Miasta, nr 10 (radykalizm miejski) 2015, nr 2 (uspołecznienie) 2012
6. Magazyn Sztuki, nr 24/2000 (CHOMSKY, CASTELLS),
7. mocak FORUM, 2/2015 (Chwistek, Elie, Ingarden, Porębski), 2/2013 (Wolność i swoboda), 1/2017 (pamięć zagłady), 1/2012 (przyjemności popularne), 2/2012 (po co jest sztuka),
8. SZUM, lato-jesień 2017 (d14 Ateny), jesień-zima 2017 (d14 Kassel), nr 3 2013/2014 (A-Z 2013), nr 5 2014 (artyści), nr 11 2015/2016 (konkursy artystyczne)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca sposobów edukacji kulturalnej, mediów oraz sposobów inicjowania uczestnictwa w kulturze.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi.

K_K08

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i z różnych jego form.

(K_K09)
umiejętności
opiskod

Posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych.

K_U03

Dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych.

K_U07
wiedza
opiskod

Rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur.

K_W03

Zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów.

K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.5 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6170